Ризики втрати довіри: інновації в управлінні компаніями

Автори:
Олена Чорна1, Еріка Суйова1
1. Технічний університет у Зволені (Словацька республіка)
Сторінки:
237 - 244
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Cierna, H., & Sujova, E. (2020). The Risks of Ethical Credibility: Innovations in Companies Management. Marketing and Management of Innovations, 4, 237-244. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-19


Анотація

У статті висвітлено особливості та проблеми впливу глобалізації та інтернаціоналізації на розвиток економічних процесів. Поточний процес економічних перетворень вимагає від компаній застосування радикальних змін та впроавдження інноваційних методів управління для забезпечення високого рівня ефективності діяльності та задоволення споживчих потреб. Авторами наголошено на необхідності застосування нових підходів корпоративного управління, що сприятимуть підвищенню рівня економічної ефективності діяльності команії та зростанню конкурентних її переваг як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Корпоративна культура є носієм етично-моральних норм та принципів, що є беззаперечним фактором забезпечення конкурентоспроможності компанії. Зокрема, суттєвим є підтримка внутрішньої ділової активності, забезпечення тісної взаємодії зі споживачами та оперативне реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовищ. Таким чином, перед підприємством постає завдання сформувавти ефективний механізмв комунікації зі споживачами та всіма зацікавленима сторонами. Метою статті є оцінювання ймовірності виникнення ризиків втрати довіри до компанії серед її працівників. Для дослдіження було сформовано вибірку з компаній, що фугкціонують у Словацькій республіці. Авторами встановлено, що термін ризик має низку дефініцій, а саме: загроза, потенційна проблема, можливість невдачі, збитку, втрат та руйнування. На основі результатів узагальнення підходів до визначення сутності поняття ризик, авторами визнчено, що ризик – це ймовірність досягнення непередбачуваного результату з можливими негативними наслідками. За результатами проведеного дослідження встановлено, що мінімізація ризиків, пов'язаних з ненадійністю та недовірою трудового колективу до менеджменту, сприяє підвищенню ефективності праці, поліпшенню міжособистісних відносин та трудової етики, а також умов праці.

 


Ключові слова
етика, ризик, моральний авторитет, підприємство, алгоритм процесу, дослідження.


Посилання
 1. Balunova, Z. (2016). The importance of ethical credibility in business. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska. [Google Scholar]
 2. Belan, L. (2015). BezpeCnostný manažment. BezpeCnosť a manažérstvo rizika. Vysokoškolské sktiptum. ŽU v Žiline. Retrieved from [Link]
 3. Chovancova, L. (2008). Navrh riešenia na zníženie výrobných rizík v podniku. Diplomova praca. ŽU v Žiline. [Google Scholar]
 4. Dźwigoł, H.; & Wolniak, R. (2018). Controlling w procesie zarządzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym [Controlling in the management process of a chemical industry production company]. Przemysl Chemiczny, 97(7), 1114-1116. [CrossRef]
 5. Fobel, P. (2013). OrganizaCna etika a profesionalne etické poradenstvo. Žiar nad Hronom–Banska Bystrica.
 6. Fobel, P. (2019). Zborník vedeckých príspevkov z workshop mladej vedy «Mäkké kompetencie a kreovanie hodnotového prostredia na Slovensku». Belianum UMB Banska Bystrica. ISBN 978-80-557-1576-6. Retrieved from [Link]
 7. Gozora, V. (2000). Krízový manažment. SPU v Nitre. 2000. 
 8. Habek, P., & Villahoz, J. J. L. (2018). Analysis of sustainable production practices implemented by car manufacturers. Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 1(1), 837-843. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Habek, P., & Wolniak, R. (2016). Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states. Quality & quantity, 50(1), 399-420. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. ISO 9001:2015. Quality management systems. Requirements. International standard. Retrieved from [Link]
 11. Josephson Institute. (2010). 12 Ethical Principles for Business Executives. Retrieved from [Link]
 12. Kuzior, A. (2014). Aksjologia zrównoważonego rozwoju. Belianum.
 13. Kuzior, A. (2016). Rola CSR w działalności „zrównoważonego przedsiębiorstwa”,[w:] Business Innovation. Źródła przewagi konkurencyjnej, red. Bartkowiak P., Kucęba R., Toruń, 307-322. [Google Scholar]
 14. Lafferty, B. A., Goldsmith, R. E., & Newell, S. J. (2002). The dual credibility model: The influence of corporate and endorser credibility on attitudes and purchase intentions. Journal of Marketing Theory and Practice, 10(3), 1-11. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Meslin, E. M., Rager, J. B., Schwartz, P. H., Quaid, K. A., Gaffney, M. M., Duke, J., & Tierney, W. M. (2015). Benchmarks for ethically credible partnerships between industry and academic health centers: beyond disclosure of financial conflicts of interest. Clinical and translational medicine, 4(1), 36. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Pająk, K., Kvilinskyi, O., Fasiecka, O., & Miśkiewicz, R. (2017). Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland. Economics and Environment, 2(61), 122-138.  Retrieved from [Link]
 17. Petrovic, R. (2017). Ethical credibility of scientists in social research. Research in Pedagogy, 7(1), 98-105. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Rendtorff, J. D. (2012). Business ethics, strategy and organizational integrity: The importance of integrity as a basic principle of business ethics that contributes to better economic performance. In Handbook of research on teaching ethics in business and management education (pp. 274-288). IGI global. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Savchenko, T., Basiurkina, N., Rodina, O., & Kwilinski, A. (2019). Improvement of the assessment methods of product competitiveness of the specialized poultry enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 41(1), 43-61. [CrossRef]
 20. Sebek, J. (1996). Ekonomické a pravne aspekty rizika v podnikateľskej Cinnosti:(manažment rizika). Pravnicka fakulta UK.
 21. Simanova, L., & Gejdos, P. (2016). The process of monitoring the quality costs and their impact on improving the economic performance of the company. Manažment Podnikov, 6(3-3), 172-179. [Google Scholar]
 22. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Tkachenko, I., & Puzyrova, P. (2019). Theoretical and Methodical Approaches to the Definition of Marketing Risks Management Concept at Industrial Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 2, 228-238. [CrossRef]