Оцінювання впливу рівня задоволення споживачів на конкурентоспроможність сімейного туризму

Автори:
Зузана Гончарова1, Яна Пітекова2, Марія Враблікова2
1. Католицький університет в Ружомберок [Словачччина)
2. Католицький університет в Ружомберок (Словачччина)
Сторінки:
131 - 143
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Goncarova, Z., Pitekova, J., & Vrablikova, M. (2020). Assessment of the Impact of Selected Satisfaction Parameters on the Competitiveness of Family Tourism. Marketing and Management of Innovations, 4, 131-143. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-10


Анотація

У рамках даної статті досліджено вплив рівня задоволення очікувань клієнта у туристичному секторі сімейного типу. Об’єктом дослідження є відвідувач, як носій попиту на туристичні послуги з індивідуальними характеристиками та вимогами. Головною метою статті є аналіз залежності між обраними параметрами задоволеності клієнтів на прикладі двох груп туристичних компаній. До першої групи віднесено туристичні компанії сімейного типу, до другої групи – класичні туристичні компанії. При цьому авторами зазначено, що туристичні компанії сімейного типу мають вищий рівень задоволення клієнтів. Відповідно до мети дослідження авторами проаналізувано залежність рівня задоволеності клієнтів від якості обслуговування персоналом та співвідношенням ціна/якість. Авторамо висунуто гіпотезу, що рівень задоволеність клієнтів залежить від якості їх обслуговування. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з 44 «несімейних» та 18 «сімейних» туристичних компаній. У ході дослідження авторами оцінено якість обслуговування, співвідношення ціна/якість та сформувано загальну оцінку досліджуваних компаній. Періодом дослідження обрано 2018 та 2020 роки. Практичну реалізацію усіх етапів дослідження здійснено за допомогою розрахунку зміни індексів; аналізу часткової кореляції; формування підсумкової кореляційної матриці, в якій розраховано кореляцію між зміною загальної оцінки та співвідношенням ціна/якість сімейних і несімейних компаній. Основними математично-статистичними методами дослідження є аналіз, синтез, індукція, аналогія, порівняння та коефіцієнт кореляції Пірсона. Евристичний підхід передбачає аналіз професійних наукових джерел з досліджуваної тематики та обробку вторинних даних, отриманих з порталу оренди житла booking.com. За отриманими результатами дослідження встановлено, що коефіцієнти кореляції у несімейному бізнесі є вищими порівняно до сімейного. Результати оцінювання якості обслуговування підтверджують статистично значущу залежність, оскільки значення коефіцієнту Пірсона є вищим за 0,7. На основі отриманих результатів авториами зроблено висновок, що несімейним підприємствам варто приділяти більше уваги людському фактору. Встановлено, що знеособлене лідерство та негнучкі організаційні структури є бар’єрами на шляху самореалізації несімейних туристичних компаній. При цьому перевагою сімейних підприємств є відбір співробітників заснований на взаємній довірі. 


Ключові слова
конкурентоспроможність, кореляція, задоволеність клієнтів, сімейний бізнес, несімейний бізнес, туризм.


Посилання
 1. Ahmad, S., Siddiqui, K. A., & AboAlsamh, H. M. (2020). Family SMEs’ survival: the role of owner family and corporate social responsibility. Journal of Small Business and Enterprise Development[Google Scholar] [CrossRef]
 2. Andreini, D., Bettinelli, C., Pedeliento, G., & Apa, R. (2020). How do consumers see firms’ family nature? A review of the literature. Family Business Review33(1), 18-37. [Google Scholar][CrossRef]
 3. Astrachan, J. H., Astrachan, C. B., Campopiano, G., & Baù, M. (2020). Values, Spirituality and Religion: Family Business and the Roots of Sustainable Ethical Behavior. Journal of Business Ethics, 1-9. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bacik, R., Fedorko, R., Gavurova, B., Olearova, M., & Rigelsky, M. (2020). Hotel Marketing Policy: Role of Rating in Consumer Decision Making. Marketing and management of innovations, 11(1), 11-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Belas, J., Demjan, V., Habanik, J., Hudakova, M., & Sipko, J. (2015). The business environment of small and medium-sized enterprises in selected regions of the Czech Republic and Slovakia.Ekonomie a Management. 18(1), 95-110. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Bujan, I. (2020). Family Business In Tourism Characteristics – the Owners Perspective. Ekonomski pregled71(1), 3-32. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Davidaviciene, V., Meidute-Kavaliauskiene, S., & Paliulis, R. (2019). Research on the influence of social media on generation Y consumer purchase decisionsMarketing and management of innovations, 10 (4), pp. 39-49. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Gibb Dyer Jr, W. (2006). Examining the “family effect” on firm performance. Family business review19(4), 253-273. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Gucik, M. (2010). Manazment cestovneho ruchu. Banska Bystrica:(EDS DALIBB, sro pre Slovak–Swiss Tourism Banska Bystrica, 2010. Tourism Management.
 10. Gucik, M. (2011). Marketing cestovneho ruchu. Slovak-SwissTourism, Banska Bystrica.
 11. Hanson, S. K., Hessel, H. M., & Danes, S. M. (2019). Relational processes in family entrepreneurial culture and resilience across generations. Journal of Family Business Strategy10(3), 100263. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Heskova, M., & Vojtko, V. (2008). Rodinne firmy: zdroj regionalního rozvoje. Profess Consulting.
 13. Klein, S. B. (2004). Familienunternehmen, theoretische und empirische Grundlagen, Wiesbaden: Gabler Verlag. [Google Scholar]
 14. Kluskova, L. (2016). 9 najunikatnejSích Studijných programov na svete. Eduworld. Sk. Retrieved from [Link]
 15. Kotler, Ph., & Keller, K. L. (2007). Marketing management. Prague, Grada Publishing. 
 16. Kozak, V., Stankova, P. (2008). Marketing I. Zlín, UTB.
 17. Kucerova, J., & Smardova Ľ. (2016). Podnikanie v cestovnom ruchu. Bratislava, Wolters Kluwer.
 18. Markova, V. (2003). Male a stredne podnikanie v Slovenskej republike. Univerzita Mateja Bela. [Google Scholar]
 19. Moresova, M., & Sedliacikova, M. (2017). Socialna funkcia rodinných podnikov. Scientia Iuventa 2017 EF UMB, 281- 290. Retrieved from [Link]
 20. Moresova, M., Sedliacikova, M., & KaScakova, A. (2020). Global determinants of sustaining and developing family enterprises in Slovakia. In SHS Web of Conferences (Vol. 74, p. 03005). EDP Sciences. [Google Scholar]
 21. Moresova, M., Sedliacikova, M., & Lorincova, S. (2018). Family business in Slovakia. Podnikova ekonomika a manazment. Vol. 3, No. 2, pp. 79-90. Retrieved from [Link]
 22. Orieska, J. (2010). Sluzby cestovneho ruchu. Bratislava: SPN-Mlade leta, sro.
 23. Payne, A. (1996). Marketing sluzeb. Prague: Grada Publishing.
 24. Pitekova, J. (2017). Prípadova Studia: Rodinne podnikanie v duchu socialnej nauky Cirkvi. Reflexie: Kompendium teorie a praxe podnikania, 1(1), pp.17-22. Retrieved from [Link]
 25. Pitekova, J., Goncarova, Z. (2018). Rodinný podnik ako konkurencna výhoda podnikania v cestovnom ruchu. Hotelnictví, turismus a vzdělavaní (Proceedings from International scientific conference). Prague, The Hotel College. Retrieved from [Link]
 26. Porter, M. E. (2008). On competition. Boston, Harward Business School. [Google Scholar]
 27. Ramírez, Y., Dieguez-Soto, J., & Manzaneque, M. (2020). How does intellectual capital efficiency affect firm performance? The moderating role of family management. International Journal of Productivity and Performance Management[Google Scholar] [CrossRef]
 28. Rasovska, I., & Ryglova, K. (2017). Management kvality sluzeb v cestovním ruchu. Prague, Grada Publishing. [Google Scholar]
 29. Ravar, A., & Iorgulescu, M. C. (2013). Consumers' perception on innovation in the tourism value chain. Oradea Journal of Business and Economics. 22(1), 815-824. [Google Scholar]
 30. Sediacikova, M., Moresova, M., & Bencikova, D. (2017). Differences in the organizational structure of family businesses in the Slovak Republic. Global Scientific Conference: Management and Economics in Manufacturing, Zvolen, Slovakia. pp. 52-59. Retrieved from [Link]
 31. Serina, P. (2011). Rodinne podnikanie na Slovensku, Studia, advokatska kancelaria, sro. [Google Scholar]
 32. Slovak Business Agency. (2014). Preco su rodinne podniky na Slovensku neviditeľne? Retrieved from [Link]
 33. Stanley, L. J., Hernandez-Linares, R., Lopez-Fernandez, M. C., & Kellermanns, F. W. (2019). A typology of family firms: An investigation of entrepreneurial orientation and performance. Family Business Review32(2), 174-194. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Stefko, R., Dorcak, P., Bacik, R., Ferencova, M., Gburova, J…& Zajacova, L. (2013). Marketing naSej sucasnosti. PreSov, Bookman.
 35. Straţovska, H., Straţovska, Ľ., Pachingerova, M., & Sirotkova, A (2009). Podnikanie. Bratislava, Merkury.
 36. Strazovska, Ľ., Strazovska, H., & Kroslakova, M. (2008). Podnikanie formou rodinných podnikov. Sprint, Bratislava[Google Scholar]
 37. Subertova, E. (2009). Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava, Ekonom.
 38. Ubreziova, I., Diacikova, A., Sokil, O., & Apostol, S. (2020). Innovation Ecosystems for the Moldovan Small and Medium-Sized Enterprises. Marketing and management of innovations, 2, 298-312. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Zahra, S. A. (2016). Developing theory-grounded family business research: Some suggestions. Journal of Family Business Strategy7(1), 3-7. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Zakon (5. 7. 2018) Z. z. – polozka 1629 o delení podnikov fyzických osob a iných zariadení suvisiacich s dedením podnikov (Poland). Retrieved from [Link]