Методика оцінювання інтелектуального продукту в дослідницьких університетах

Автори:
Оксана Жилінська1, Ірина Новікова1, Алла Степанова1, Альона Вікулова1
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Сторінки:
32 - 44
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zhylinska, O., Novikova, I., Stepanova, A., & Vikulova, A. (2020). Assessment Methods of Intellectual Product in Research Universities. Marketing and Management of Innovations, 3, 32-44. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-03


Анотація

Проведене наукове дослідження узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання пошуку оптимальної методики вартісного оцінювання інтелектуальних продуктів дослідницьких університетів. Основною метою проведеного дослідження є розробка методики оцінювання продукту інтелектуальної праці в дослідницьких університетах. Методологічною основою роботи є науково-практичне осмислення досягнень зарубіжних вчених у галузі теорії інтелектуального капіталу та аналіз українського законодавства у сфері інтелектуальної власності. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи економіко-математичного та логіко-структурного моделювання. Об’єктом дослідження обрані дослідницькі університети, оскільки саме вони є ядром створення інтелектуальних та інноваційних продуктів та основним рушієм науково-технічного прогресу в країні та світі. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми вартісного оцінювання об’єктів інтелектуальної власності засвідчила, що методика оцінювання об’єктів інтелектуальної власності в дослідницьких університетах нині відсутня. Ця проблема актуалізується на етапі трансформації інтелектуального продукту в повноцінний вид економічної діяльності. Дане дослідження висвітлює основні базові положення щодо запропонованої методики визначення техніко-економічної корисності інтелектуального продукту. У авторській методиці удосконалено класифікацію оцінювання об'єктів інтелектуальної власності та основні поняття, що використовуються при проведенні оцінювання, види вартостей, методичні підходи до оцінювання та розрахунку вартості об'єктів інтелектуальної власності, вимоги до вихідної інформації, порядку оцінки та проведення розрахунків. Особлива увага приділена основним положенням щодо оцінювання університетських результатів інтелектуальної діяльності. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що розроблена методика оцінки інтелектуальної діяльності дослідницьких університетів є основою для організації та здійснення процесу визначення вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності закладу. Розроблені методичні рекомендації будуть корисними фахівцям з вартісного оцінювання об'єктів інтелектуальної власності, при наданні послуг з проведення незалежного оцінювання, при проведенні внутрішнього оцінювання та фахівцям з проведення експертизи щодо достовірності оцінювання.


Ключові слова
об’єкт інтелектуальної власності, інтелектуальний продукт, інтелектуальна діяльність, дослідницькі університети, методика оцінки об’єктів інтелектуальної власності.


Посилання
 1. Aaker, D. (1996), Building Strong Brands, The Free Press, New York, NY [Google Scholar]
 2. Chaplinsky, S., & Payne, G. (2002). Methods of Intellectual Property Valuation. Darden Case No. UVA-F-1401. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1279326
 3. Chiesa, V., Gilardoni, E., Manzini, R., & Pizzurno, E. (2008). Determining The Value Of Intangible Assets—A Study And An Empirical Application. International journal of innovation and technology management, 5(01), 123-147. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Cowell, E. W., & Reed, J. H. (2017). Intellectual Property and Universities: A Path Forward [Point of View]. Proceedings of the IEEE, 105(7), 1195-1198. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Fisher, W. (1987). Theories of Intellectual Property. [Google Scholar]
 6. Hudzovata, O. & Voronovska, R. (2013). Approaches and methods of evaluation of intellectual property objects. Economic analysis, 12(3), 95-99. [Google Scholar].
 7. Industrial property in figures for 2017. State Ukrainian intellectual property institute (UKRPATENT). Retrieved from: http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2017.pdf.
 8. Kamiyama, S., Sheehan, J., & Martínez, C. (2006). Valuation and Exploitation of Intellectual Property (No. 2006/5). OECD Publishing. [Google Scholar]
 9. Klofsten, M., Fayolle, A., Guerrero, M., Mian, S., Urbano, D., & Wright, M. (2019). The entrepreneurial university as driver for economic growth and social change-Key strategic challenges. Technological Forecasting and Social Change, 141, 149-158. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Lagrost, C., Martin, D., Dubois, C., & Quazzotti, S. (2010). Intellectual property valuation: how to approach the selection of an appropriate valuation method. Journal of Intellectual Capital. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Law of Ukraine on evaluation of property, property rights and professional appraisal activity in Ukraine No. 2658-III dated January 16, 201. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
 12. Leitner, K. H. (2004). Intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application for Austrian universities. Research evaluation, 13(2), 129-140. [Google Scholar][CrossRef]
 13. Marty`nyuk, V.P. (2015). Intellectual Property: Textbook. Ternopil`: TNEU.
 14. On Approval of Accounting Regulations (Standard). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
 15. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine On Approval of the Regulation on the competitive selection of projects for state incentives for the creation and use of inventions (utility models) and industrial designs No. 1879 dated 12.12.2018. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-18/sp:wide-:max10.
 16. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on conducting competitive selection of projects of scientific research and development №630 dated 15/06/2015. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0630729-15/sp:max20/
 17. Order of the State Property Fund of Ukraine On Approval of the Methodology for Appraisal of Intellectual Property Rights of 25.06.2008 No. 740. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08.
 18. Parr, R. L. (2018). Intellectual property: valuation, exploitation, and infringement damages. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 19. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Approval of the National Standard No.4 Evaluation of Intellectual Property Rights as of 03.10.2007 No 1185. Retrieved from:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF
 20. Savva, N., & Taneri, N. (2015). The role of equity, royalty, and fixed fees in technology licensing to university spin-offs. Management Science, 61(6), 1323-1343. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Sun, B., & Ma, W. (2013). Intellectual Property Valuation Method Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation and Its Application. In ICCREM 2013: Construction and Operation in the Context of Sustainability (pp. 1291-1299). [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Trochim, W. M. (2006). The qualitative-quantitative debate. Social research methods. Retrieved from: www.socialresearchmethods.net/kb/qualdeb.php
 23. Wilson, B.S. (2012). Retrospective valuations of intellectual property. The Journal of Technology Transer, 37(1), 124–133. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Xiao-yang, Y., & Chang-xin, X. (2013, July). A research on Intellectual Property valuation model under uncertainty. In 2013 International Conference on Management Science and Engineering 20th Annual Conference Proceedings (pp. 469-475). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]