Модель вибору інноваційно-інвестиційної стратегії машинобудівних підприємств: практичний аспект

Автори:
Олег Сорочак1, Світлана Квак2, Мар’яна Гвоздь1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
2. Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)
Сторінки:
68 - 84
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Sorochak, O., Kvak, S., & Gvozd, M. (2020). The Model for Selection of Innovation and Investment Strategy of Machine-Building Enterprises: Practical Aspect. Marketing and Management of Innovations, 2, 68-84. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-05


Анотація

Стаття узагальнює аргументи в межах наукової проблематики з питання вибору інноваційно-інвестиційної стратегії машинобудівних підприємств. Основною метою проведеного дослідження є розроблення моделі вибору оптимальної стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств, враховуючи рівень їх інвестиційної привабливості на ринку та рівень їх інноваційного потенціалу. Систематизація науково-теоретичного та методичного матеріалу щодо моделі вибору інноваційно-інвестиційної стратегії машинобудівних підприємств дала підстави зробити висновки про те, що недостатньо вивченими залишаються питання розроблення моделі, що ґрунтується на показниках комплексного аналізу інвестиційної привабливості підприємства та визначення його рівня інноваційного потенціалу, для вибору оптимальної інноваційно-інвестиційної стратегії з метою підвищення ефективності функціонування вітчизняних машинобудівних підприємств. Актуальність вирішення даної проблеми полягає в тому, що саме правильний вибір конкретного виду інноваційно-інвестиційної стратегії, яка повинна бути орієнтована на досягнення поставлених цілей підприємства та враховувати його наявний потенціал, є тим інструментарієм, який допоможе машинобудівним підприємствам підвищити ефективність їх функціонування та сформувати конкурентні позиції на ринку, адже сьогодні в країні гостро стоїть питання дисбалансу між зростаючими потребами споживання машинобудівної продукції та недостатнім рівнем її виробництва вітчизняними підприємствами. Методичним інструментарієм проведеного дослідження щодо моделі вибору інноваційно-інвестиційної стратегії стали матричний метод та метод згортки на основі теорії нечітких множин. Об’єктами дослідження обрано: СП ТзОВ «Сферос-Електрон», ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмбХ та ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», оскільки саме вони розкривають особливості функціонування машинобудівних підприємств Львівщини та є різними за своїм фінансово-господарським станом функціонування, що сприятиме ґрунтовнішому дослідженню щодо вибору відповідних інноваційно-інвестиційних стратегій. У статті представлено результати емпіричного аналізу вибору відповідних інноваційно-інвестиційних стратегій, який засвідчив, що ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» – підприємство потрапило в зону застосування стратегії інноваційних змін та характеризується як низьким рівнем інвестиційної привабливості так і низьким рівнем інноваційного потенціалу; СП ТзОВ «Сферос-Електрон» та ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмбХ – обидва підприємства потрапили в зону застосування стратегії диференціації, що характеризується середнім рівнем інвестиційної привабливості та задовільним рівнем інноваційного потенціалу. Проте за першим параметром, тобто рівнем інвестиційної привабливості підприємства на ринку, ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмбХ наблизилось ще й досить близько до зони застосування опортуністичної стратегії. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що для того, щоб залишитись на ринку ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» повинен докорінно модернізувати продукцію. А основними завданнями реалізації стратегії диференціації для «Сферос-Електрон» та для «ЛЕОНІ» повинні бути: інвестувати кошти у діяльність науково-дослідних установ; проводити аналіз вподобань споживачів; аналіз власних виробничих потужностей; монтаж нових ліній виробництва згідно досягнень НТП; випуск продукції, яка користується попитом на ринку; проведення ефективної рекламної кампанії. За умови успішного проведення стратегії диференціації фірми ЛЕОНІ та «Сферос-Електрон» згідно нашої матриці можуть переходити до стратегії цінового лідерства, що передбачає зниження витрат виробництва за рахунок масового збільшення обсягів інноваційної продукції і раціоналізації виробничих процесів. На даному етапі основним завданням для підприємств повинен стати вихід на ринки збуту провідних світових країн, захопивши поступово до 5% частки свого галузевого ринку. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для промислових підприємств загалом та для машинобудівних підприємств, зокрема.


Ключові слова
інноваційно-інвестиційні стратегії, машинобудівне підприємство, модель вибору стратегії, стратегія інноваційного розвитку, теорія нечітких множин.


Посилання
 1. Akturk, B. K., & Kurt, M. (2016). An empirical study of the relationship between knowledge management practices and strategy formulation capabilities. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 235, 739-745.
 2. Alyaa Adel Abd Elsalam Ibrahim & Abd El-Hamed Mostafa Abou Naem. (2019). The Impact of Strategic Information System and Strategic Design on Organization's Competitiveness: A Field Study. Academy of Strategic Management Journal, 18 (1), 1-12. Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/The-impact-of-strategic-information-system-and-strategic-design-1939-6104-18-1-317.pdf
 3. Augsten, T., Brodbeck, H., & Birkenmeier, B. (2017). Strategie und Innovation.  Die entscheidenden Stellschrauben im Unternehmen wirksam nutzen: Springer Gabler. [Google Scholar]
 4. Fishbern, P. (1981). Utility theory. In: J. Modera, S. Elmagrabi, ed. (1981). Investigation of operations. Methodological bases and mathematical method. Moscow: Peace. 448-480. Retrieved from [Google Scholar]
 5. Gaevskaya, L. (2017). Innovative potential of enterprise and its evaluation. Global and national problems of the economy. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/15-2017/38.pdf
 6. Goffin, K., Mitchell, R., 2017. Understanding Innovation and Innovation Management. Chapter published Innovation Management. pp. 1-40. [CrossRef]
 7. Gorelov, DODO, & Bol' shenko, SFSF (2010). Enterprise Strategy. Kharkiv: Kharkiv National Automobile and Road University.
 8. Haustava, K. (2009). Theoretical principles of estimation of investment-innovative potential of the enterprise in the context of a strategic approach. Scientific herald of National Forestry University of Ukraine, 19 (4), 299-304. Retrieved from [Google Scholar]
 9. Izmailov, Yu., Znotina, D., Purii, G., 2017. Strategic priorities of the development of Ukraine's innovations in the modern international economic environment. Scientific journal Polonia University, 24 (5), pp. 39-51. [CrossRef]
 10. Kağan, A., & Kurtb, M.(2016). An empirical study of the relationship between knowledge management practices and strategy formulation capabilities. 12th International Strategic Management Conference (ISMC 2016), Antalya, Turkey, 739-745. Retrieved from http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
 11. Kandeeva, V.V. (2014). Formation of innovation and investment strategy of an industrial enterprise in a competitive environment. Аuthor's abstract Theses of the candidate of economic sciences: specialty 08.00.04 - economics and management of enterprises, Odessa: Odessa National Polytechnic University. Retrieved from [Google Scholar]
 12. Koretsky, M.H., Datsiy, O.I., & Dytyar, A.O. (2007). Strategic management. Kyiv: Center for Educational Literature.
 13. Krasnokutskaya, N.V. (2003). Innovation Management. Kyiv: Kyiv National Economic University
 14. Melnyk, Y., Voloshchuk, L., & Stepanova, T. (2019). Formation of Innovation-Investment Integration Strategy For Industry Development Under Globalization Conditions. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5), 217-227. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Nakonechna, О. (2015). Formation and implementation of innovation and investment strategy of sustainable enterprise development. Economy and state. 4, 48-51. [Google Scholar]
 16. Nedosekin, A.O. (2003). Financial management on fuzzy sets. Moscow: Audit and financial analysis.
 17. Nekrasova, L.A., & Monich, O.V. (2014). Process of formation of innovative companies’ investment strategy and its problems. Scientific Herald of Kherson State University, 5 (2), 204-207. Retrieved from http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_05/128.pdf
 18. Pisano, Gary P. (2015). You Need an Innovation Strategy. Harvard Business Review. [Electronic resource]. Retrieved from https://hbr.org/2015/06/you-need-an-innovationstrategy.
 19. Potapov, D.K., & Evstafyeva, V.V. (2008). On methods for determining weighting factors in the task of assessing the reliability of commercial banks. Socio-economic position of Russia in new geopolitical and financial-economic conditions: realities and prospects of development, 5, 191-195. Retrieved from https://docplayer.ru/30124072-Potapov-d-k-evstafeva-v-v-o-metodikah-opredeleniya-vesovyh-koefficientov-v-zadache-ocenki-nadezhnosti-kommercheskih-bankov.html
 20. Rodionova, IVIV (2011). Assessment of scientific approaches in determining the innovation potential of enterprises. Economy of the industry, 56 (4), 12–16. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2011_4_34.
 21. Sainchuk, N., & Fed'kovych, Y. (2014). Theoretical foundations of investment climate formation in modern complex economic conditions. Ulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute, 1 (economic sciences), pp. 297-305. Retrieved from http://www.chtei- knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2014/v1/ NV-2014-V1_38.pdf
 22. Skalyuk, R.V., & Loyik, O.I. (2016). Estimation of investment attractiveness of the enterprise. Bulletin of the Khmelnytsky National University, 1 (economic sciences), pp. 115–122. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_1_21
 23. Sorochak, O., & Gvozd, M. (2015). Methodology for evaluating the effectiveness of business processes of instrument making enterprises and choosing the appropriate type of their reengineering. Economic Space, 102, pp. 210-224. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_102_23
 24. Sorokolit, I.L. (2006). Innovation management. Ternopil: Ternopil National Economic University.
 25. Tsai, K. H., Liao, Y. C., & Hsu, T. T. (2015). Does the use of knowledge integration mechanisms enhance product innovativeness? Industrial Marketing Management, 46, 214-223. [CrossRef] [CrossRef]
 26. Tyutyunnik, V. (2013). Analysis of the investment attractiveness of the enterprise. Retrieved from https://n-auditor.com.ua/
 27. Vakhovych, I.M., Oleksandrenko, I.V., & Zabedyk, M.S. (2014). Methods of assessing the enterprise investment attractiveness. Actual Problems of Economics, 11(161), 154. [Google Scholar]
 28. Zadeh, L.A. (1978). Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy sets and systems, 1(1), 3-28. [Google Scholar]
 29. Zakharchenko, V.I., Korsikova, N.M., & Merkulov, M.M. (2012). Innovative Management: Theory and Practice in the Transformation of the Economy. Kiev: Center for Educational Literature, p. 448.
 30. Zakharkin, O.O., Kharchenko M.O., & Ivakhnova A.L. (2012). Estimation of innovative potential of the enterprise in the context of innovative development of regions. The mechanism of regulation of the economy, 4. Retrieved from http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_9/_Zakharkin_M_O_Kharchenko_A_L_IvakhnovaEvaluation_of_innovation_potential_of_enterprises_in_the_context_of_innovation_dev.pdf