Досвід Словаччини в управлінні інноваційним розвитком підприємств: оцінювання системи інвестиційної підтримки

Автори:
Ленка Хволков1, Ладіслав Клемент1
1. Університет Матея Бела (Словаччина)
Сторінки:
26 - 39
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Hvolkova, L., Klement, L. (2019). Management of Innovation Development in the Slovak Republic: Critical Evaluation of the Investment Aid System. Marketing and Management of Innovations, 1, 26-39. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-02


Анотація

Систему державної інвестиційної підтримки інноваційного розвитку підприємств Словацької Республіки запроваджено у 2002 році. При цьому у березні 2008 року значні розриви економічного розвитку між Словацькими регіонами обумовили її модернізацію. Основною метою статті є аналіз результатів впровадження системи державної інвестиційної підтримки інноваційного розвитку підприємств у Словацькій республіці. Об’єктом дослідження обрано інвестиційні проекти, що отримали відповідну державну інвестиційну підтримку у 2002-2018 роках. При цьому суб’єктами дослідження обрано окремі інструменти інвестиційної підтримки інноваційного розвитку підприємств у Словацькій республіці. Для досягнення поставленої мети, у статті проаналізовано об’єм та структуру інвестиційної підтримки інноваційного розвитку підприємств у Словацькій республіці. Вихідні данні для дослідження сформовано на основі вторинних даних Міністерства економіки Словацької республіки, що представлені у вигляді бази даних суб’єктів господарювання, яким надано інвестиційну допомогу. Дані про рівень безробіття та ВВП на душу населення у регіонах Словацької республіки отримано зі Статистичного офісу Словацької республіки. Аналіз панельних даних здійснено за допомогою методів описової статистики та порівняння, що дозволило оцінити обсяги наданої інвестиційної підтримки на інноваційний розвиток підприємств. Авторами проведено аналіз у наступній логічній послідовності:1) аналіз рівномірності розподілу інвестиційної допомоги протягом 2002-2018 років; 2) оцінювання пропорційності покритих витрат до новостворених робочих місць; 3) перевірка відповідності цільового призначення інвестиційної допомоги та аналіз зміни регіональної нерівності (на основі розподілу інвестиційної допомоги за регіонами Словацької республіки). Отримані результати дослідження свідчать про наявні значні розриви у загальній сумі наданої інвестиційної допомоги за досліджуваний період. Авторами визначено, що витрати на створення робочих місць залежали від регіону Словацької республіки. Встановлено, що у певних регіонах вартість створення нових робочих місць у три рази вища, порівняно з іншими  регіонами. Авторами зазначено, що 75% загального об’єму інвестиційної допомоги надано саме регіонам з низьким рівнем безробіття. За результатами дослідження встановлено, що Словацька система інвестиційної підтримки інноваційного розвитку підприємств потребує подальшого удосконалення та впровадження інноваційних підходів із метою спрямування інвестицій на підтримку менш розвинутих регіонів країни.


Ключові слова
інвестиційна допомога, Словацька республіка, державна підтримка, регіони, рівень безробіття.


Посилання
 1. Act no. 561/2007 Coll. on Investment aid (Slovakia).
 2. Act no. 358/2015 Coll. on State aid (Slovakia). 
 3. Act no. 57/2018 Coll. on Regional investment aid (Slovakia).
 4. Balejova, M. (2015). Podpora priamych zahranicnych investícií v Slovenskej republike – analyza investicnej pomoci. Medzinarodne vztahy 2015: aktualne otazky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Vydavatestvo EKONOM. Retrieved April 24, 2019. Retrieved from: https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Virt_2015.pdf
 5. Balejova, M. (2016). Osobitosti lakania priamych zahranicnych investícií v krajinach V4 po vstupe do Europskej unie. Ekonomicke, politicke a pravne otazky medzinarodnych vztahov 2016: Zborník vedeckych prac. Bratislava: Vydavatelstvo EKONOM. Retrieved April 25, 2019. Retrieved from: https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie-virt/2015/Almanach.pdf
 6. Balejova, M. (2017). Investicna pomoc v Slovenskej Republike: Nastroj na podporu okresov s vysokou nezamestnanostou? Ekonomicke, politicke a pravne otazky medzinarodnych vztahov 2017: Zborník vedeckych prac. Bratislava: Vydavatelstvo EKONOM. Retrieved April 25, 2019. Retrieved from: https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie-virt/2017/zborn%C3%ADk_Virt_2017.pdf
 7. Commission regulation no. 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty. Retrieved May 25, 2019, from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
 8. Collie, D. R. (2005). State Aid to Investment and R&D. Economic papers. Brussel: Belgium. Retrieved May 8, 2019. Retrieved from: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication616_en.pdf
 9. Fila, M., & Kristofík, P. (2017). Investicna pomoc ako nastroj externeho spolufinancovania investicnych projektov v podnikoch na Slovensku. Financny manaZer: Periodikum Slovenskej asociacie podnikovych financníkov, 17 (3): 6-12. Retrieved February 20, 2019, from: http://asocfin.sk/wp-content/uploads/2012/07/FM-3-2017.pdf
 10. Friederiszick, H.W., Roller, L.H., & Verouden, V. (2006). European State Aid control: an economic framework. Handbook of Antitrust Economics, 625-669. [Google Scholar]
 11. Government Regulation setting the conditions for granting of investment aid, the maximum investment aid intensity and the maximum amount of investment aid in the regions of the Slovak Republic. Retrieved May 20, 2019. Retrieved from: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/181
 12. Holscher, J., Nulsch, N., & Stephan, J. (2017). State Aid in the New EU Member States. JCMS: Journal of Common Market Studies, 55(4), 779 – 797. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Ministry of economy SR (2019, May 20). Zoznam subjektov, ktorym bolo schvalene poskytnutie investicnej pomoci. Retrieved from: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/KC8g9mtI.xlsx
 14. Ministry of Economy SR (2017). Regionalna investicna pomoc: Zakladne informacie. Retrieved April 25, 2019. Retrieved from: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/aihLEU1A.pdf
 15. Mynarzova, M. (2014). Verejna podpora podniku prizmatem novych pravidel verejne podpory Evropske unie. Trendy v podnikaní 2014: Recenzovany sborník príspevku mezinarodní vedecke konference. Plzen, 13-14. November 2014. Retrieved February 20, 2019. Retrieved from: https://www.tvp.zcu.cz/cd/2014/PDF_sbornik/mynarzova.pdf
 16. Novacikova, D. (2016). Institucionalna zmena v oblasti politiky statnej pomoci na Slovensku. Europska ekonomicka integracia v kontexte aktualneho vyvoja a vyziev pre clenske staty Europskej unie: Zborník vedeckych príspevkov. Praha: Wolters Kluwer. Retrieved May 19, 2019. Retrieved from: https://www.fm.uniba.sk/fileadmin/fm/Veda/Forum_bilateralne/zbornik-eu-ekonomicka-integracia_v3.pdf
 17. SARIO. (2019, April 25). Investment aid in Slovakia. Retrieved from: https://www.sario.sk/en/invest-slovakia/support-investors/regional-investment-aid
 18. Tetrevova, L. et al. (2011). Verejny a podnikatelsky sektor. Príbram: Professional Publishing.
 19. Treaty on the functioning of the European Union. (2019, May 18). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
 20. Vidova, J. (2014). Investicne stimuly ako vyznamny zdroj financovania investicnych projektov v Slovenskej republike. [Google Scholar]