Державне регулювання економічної безпеки шляхом застосування інноваційних підходів до її оцінювання

Автори:
В. Левченко1, А. Бойко2, Т. Савченко2, В. Боженко2, Ю. Гуменна2, Р. Пілін3
1. Київський національний університет технологій та дизайну (Україна)
2. Сумський державний університет (Україна)
3. Компанія «Openlink Financial» (США)
Сторінки:
364 - 372
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Levchenko, V., Boyko, A., Savchenko, T., Bozhenko, V., Humenna, Yu. & Pilin, R. (2019). State Regulation of the Economic Security by Applying the Innovative Approach to its Assessment. Marketing and Management of Innovations, 4, 364-372. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-28


Анотація

За сучасних інтеграційних процесів світових економік надзвичайно гострим є питання економічної безпеки держави. Відкритість ринків сприяє вільному перетіканню не лише ресурсів, а і несе загрозу швидкого перенесення кризових явищ із однієї економіки в іншу. Постає необхідність у розробці методичного інструментарію для оцінювання рівня економічної безпеки в державі на основі розрахунку узагальнюючого показника, що слугуватиме бенчмарком при формуванні державної економічної політики у контексті забезпечення її стійкого зростання й протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам. Методичним інструментарієм проведеного дослідження є: методи нормалізації, правило Фішберна, мультиплікативна модель. Оцінювання рівня економічної безпеки в статті здійснено в наступній логічній послідовності: формування розширеного переліку індикаторів, що характеризують економічну безпеку держави; характеристика показників з точки зору можливостей та ризику; визначення рівня пріоритетності індикаторів в узагальнюючому показнику; приведення показників до єдиної системи вимірювання; розрахунок інтегрального показника економічної безпеки шляхом побудови мультиплікативної моделі; якісна інтерпретація інтегрального показника економічної безпеки. За результатами відбору релевантних факторів впливу на економічну безпеку держави встановлено, що обрані детермінанти підтверджують гіпотезу про фінансіалізацію усіх економічних процесів в Україні та необхідність державного регулювання саме фінансової системи з метою забезпечення економічної безпеки. Емпіричні розрахунки засвідчили, що протягом 2008–2018 рр. рівень економічної безпеки України можна оцінити як середній чи низький, а його динаміка корелює з кризовими процесами у фінансово-економічному секторі та загостренням політичної нестабільності в країні. Беручи до уваги низький рівень економічної безпеки в Україні, авторами розроблено комплекс заходів щодо удосконалення державного регулювання економічної безпеки в межах інституційного, процесного, функціонального її елементів, а також обґрунтовано вплив запропонованих новацій на економічну безпеку держави.


Ключові слова
: економічна безпека, інтегральний показник, інновації, легалізація кримінальних доходів, державне регулювання


Посилання
 1. Assessing Country Risk –Selected Approaches–Reference Note (2017). International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/TNM/Issues/2017/06/01/Assessing-Country-Risk-Selected-Approaches-44959
 2. Bergeijk, P. A. G. van, & Moons, S. (2009). Economic Diplomacy and Economic Security. New Frontiers for Economic Diplomacy.
 3. Bilan, Y., Vasylieva, T., Lyeonov, S., Tiutiunyk, I. (2019). Shadow economy and its impact on demand at the investment market of the country. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(2), 27-43. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070202
 4. Bilan, Y., Brychko, M., Buriak, A., Vasilyeva, T. (2019).Financial, business and trust cycles: the issues of synchronization. Journal of Economics and Business, Volume 37, No.1. Р. 113-138
 5. Brown, C. L., Cavusgil, S. T., & Lord, A. W. (2015). Country-risk measurement and analysis: A new conceptualization and managerial tool. International Business Review. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.07.012
 6. Chistnikova, I., Antonova, M., Yakimchuk, S., Glotova, A., Dynnikov, Y. (2017). Indicators And A Mechanism To Ensure Economic Security Of The Regions. Regional Science Inquiry, Volume 10(1). P. 97-105. https://ideas.repec.org/a/hrs/journl/vixy 2017i1p97-105.html
 7. Fujing, Y. (2007) Financial Opening and Financial Security. Chinese Journal of International Politics, Volume 1. P. 559–587
 8. Grigoreva, E., & Garifova, L. (2015). The Economic Security of the State: The Institutional Aspect. Procedia Economics and Finance, Volume 24. P.266-273. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00658-9
 9. Kahler, M. (2004). Economic security in an era of globalization: Definition and provision. Pacific Review, 17(4), 485–502. https://doi.org/10.1080/0951274042000326032
 10. Leonov, S., Yarovenko, H., Boiko, A., Dotsenko, T. (2019). Information system for monitoring banking transactions related to money laundering. CEUR Workshop Proceedings, 2422, 297-30
 11. Nordal, K. B. (2001). Country risk, country risk indices and valuation of FDI: A real options approach. Emerging Markets Review. https://doi.org/10.1016/S1566-0141(01)00017-6
 12. Oetzel, J. M., Bettis, R. A., & Zenner, M. (2001). Country risk measures: How risky are they? Journal of World Business. https://doi.org/10.1016/S1090-9516(01)00049-9
 13. Pappu, R., & Quester, P. (2010). Country equity: Conceptualization and empirical evidence. International Business Review. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2009.12.006
 14. Pereira, A., Hsu, C. C., & Kundu, S. K. (2005). Country-of-origin image: Measurement and cross-national testing. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00479-4
 15. Renner, M. (2002). The anatomy of resource wars. Worldwatch Paper.
 16. Schroeder, S. K. (2008). The underpinnings of country risk assessment. Journal of Economic Surveys. https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00541.x
 17. State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.org/en
 18. Timurlenk, Ö., & Kaptan, K. (2012). Country Risk. Procedia - Social and Behavioral Sciences. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.186
 19. Tvaronavičienė, M., Masood, O., & Javaria, K. (2018). Preconditions of the Eurozone economic security: how to overcome liquidity risk and cost inefficiency in leading banks of UK and Germany. Polish Journal of Management Studies. https://doi.org/10.17512/pjms.2018.18.1.31
 20. Wagner, D. (2012). Country Risk Assessment in Practice. In Managing Country Risk. https://doi.org/10.1201/b11601-5
 21. Vasilyeva, T.,  Kuzmenko, O.,  Bozhenko, V., Kolotilina, O (2019) Assessment of the Dynamics of Bifurcation Transformations in the Economy. CEUR Workshop Proceedings 2422, pp. 134-146  URL: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper11.pdf