Особливості застосування методології форсайту у лісовому комплексі Укарїни: галузево-просторовий аспект

Автори:
Є. В. Мішенін1, І. Є. Ярова1, Г. А. Мішеніна1
1. Сумський державний університет (Україна)
Сторінки:
229 - 240
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Mishenin, Y., Yarova, I. & Mishenina, H. (2019). Features of Foresight Methodology Application in the Forestry Complex of Ukraine: Sectoral and Spatial Aspect. Marketing and Management of Innovations, 4, 229-240. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-18


Анотація

У статті концептуально обґрунтовано сутнісно-змістовну основу застосування методології форсайту у лісовому комплексі у форматі сталого просторового лісогосподарювання. Соціо-еколого-економічна результативність сталого лісогосподарювання визначається повнотою безперервного та невиснажливого користування усіма компонентами лісових екосистем, у тому числі неринковими, на всіх рівнях просторового розвитку (локальному, регіональному, національному та глобальному). Це обумовлює високу відповідальність світової спільности, суспільства, держави, територіальних громад та бізнесу за політичні, інституціональні, економічні, технологічні, проектні рішення у сфері лісогосподарювання у просторово-часовому вимірі. Це спонукає до необхідності якісного прогнозування майбутнього сталого розвитку лісового комплексу, що обумовлює пошук і застосування сучасних ефективних підходів до стратегічного планування і управління лісовим комплексом, серед яких особливо виділяється в останній час форсайт. Так, у роботі розглянуті ключові характерні особливості форсайту, які необхідно приймати до уваги при дослідженні майбутнього бачення сталого просторового розвитку лісового господарства. Таким чином, метою даної роботи є узагальнення та визначення особливостей і можливостей застосування методології форсайту у лісовому комплексі у контексті сталого просторового розвитку лісогосподарювання. Зроблено акцент на необхідності урахування саме галузевих особливостей природокористування у лісовому комплексі у процесі форсайтних досліджень. Існуючі принципи та класифікаційні ознаки форсайту представлено у контексті сталого лісокористування та управління лісами. Застосування існуючих методів форсайту реалізовано на прикладі використання сценарного підходу до обґрунтування організаційно-економічних умов формування та розвитку екосистемного підприємництва. При цьому застосування сценарного підходу нами розглянуто в межах вирішення проблеми розвитку лісогосподарського екосистемного підприємництва. Розвиток підприємництва на еколого-економічних засадах повинен стати якісно новим та ефективним типом ведення лісового господарства на основі застосування прогресивних, інноваційних способів, форм, методів організації виробництва та комбінації ресурсів. Представлена варіантна розробка використання сценарного підходу до обґрунтування організаційно-економічних умов формування та розвитку лісогосподарського екосистемного підприємництва. Таким чином, застосування різноманітних форсайт-технологій (зокрема, сценарного підходу) буде забезпечуватиме якісно новий рівень конструктивного та багатоаспектного обґрунтування, зокрема, національної стратегії сталого розвитку лісового господарства, довгострокових програм лісовирощування на інноваційній основі.


Ключові слова
форсайт, лісовий комплекс, стале просторове лісогосподарювання, принципи форсайту, класифікація форсайту, сценарій, екосистемне підприємництво


Посилання
 1. Gohberg, L. (2007). Buduschee kak strategicheskaya zadacha (The future as a strategic task). Forsayt – Foresight, 1, 4-5 (in Russian).
 2. Pisarenko, A.I., Strahov, V.V. (2008). Tehnologiya predvideniya i buduschee lesnogo hozyaystva (Tehnologiya predvideniya i buduschee lesnogo hozyaystva). Lesnoe hozyaystvo – Forestry, 6, 2-6 (in Russian).
 3. Kirnos, I.O. (2013). Forsait yak instrument stratehichnoho planuvannia. (Foresight as a strategic planning instrument). Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 6, 2-6 (in Ukrainian).
 4. Cuosa, T. (2011). Practicing strategic foresight in government. The cases of Finland, Singapore and European Union / Tuomo Cuosa. Singapore: S. Rajaratnam Studies, 116 p.
 5. Popper, R. (2008). How are foresight methods selected? Foresight. Vol. 10, 54-59.
 6. Habegger, B. (2010). Strategic forеsight in public policy: reviewing the experiences of the UK, Singaporeand the Netherlands. Futures, 42, 49-58.
 7. Hideg, E. (2007). Theory and practice in the field of foresight. Foresight, (6), 36-46.
 8. Rudakevych, O., Biskun, V (2015). Osoblyvosti vykorystannia forsaitu v peredbachenni ta rozviazanni problem u sotsialnii sferi (Features of using foresight in predicting and solving problems in the social sphere). Sotsiolohichni studii – Sociological studios, 2, 77-83 (in Ukrainian).
 9. Gluschenko, O.V. (2018). Primenenie akseleratora ustoychivogo razvitiya v forsayte natsionalnogo blagosostoyaniya Ukrainy (Application of the accelerator of sustainable development in the foresight of the national well-being of Ukraine). Marketing and Management of Innovations, 1, 391-405 (in Russian).
 10. Tsedik, M.H. (2016). Pozvytok rehionalnoho forsaitu yak zasobu terytorialnoho upravlinnia (Development of regional foresight as a means of territorial administration): diss. ... cand.public.admin.: 25.00.02 / Mariia Herasymivna Tsedik. Kyiv, 205 p (in Ukrainian).
 11. Kravchenko, T.A. (2015). Dotsilnist vykorystannia metodolohii forsaitu pry rozrobtsi yedynoi kompleksnoi stratehii rozvytku silskoho hospodarstva ta silskykh terytorii na 2015-2020 rr. (The expediency of using the foresight methodology in the development of the Integrated Integrated Strategy for the Development of Agriculture and Rural Territories for 2015-2020). Aspekty publichnoho upravlinnia – Aspects of public administration, 4(18),121 (in Ukrainian).
 12. Obykhod, H.O. (2016). Prohnozuvannia stanu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha iz zastosuvanniam forsait-metodolohii (Forecasting the state of the environment using foresight methodology). Ekolohichna modernizatsiia v systemi pryrodno-tekhnohennoi ta ekolohichnoi bezpeky (Ecological modernization in the system of natural and man-made and ecological safety): monograph / Ed. by prof. M.A. Khvesyk. Kyiv, 345-352 (in Ukrainian).
 13. Hubanova, O.R., Demianenko, S.H. (2016). Forsait yak instrument zabezpechennia sotsialno-ekolohichnoi vidpovidalnosti (Foresight as a tool for ensuring social and environmental responsibility). Stalyi rozvytok – KhKhI stolittia: upravlinnia, tekhnolohii, modeli. Dyskusii 2016 (Sustainable development – XXI century: management, technology, models. Discussions, 2016): monograph / Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Ye.V. Khlobystov. Cherkasy:Chabanenko Yu., Part 1.1. (1.7.), 91-102 (in Ukrainian).
 14. Strahov, V.V. (2008). Forsayt v lesnom sektore stran Evropeyskogo Soyuza (Foresight in the forestry sector of the European Union). Forsayt – Foresight, 3(7), 10-15 (in Russian).
 15. Karpuk, A.I. (2012). Zarubizhnyi dosvid vykorystannia forsait-tekhnolohii u lisovomu hospodarstvi (Foreign experience of using foresight technologies in forestry). Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, 22.2, 7-42 (in Ukrainian).
 16. Kvitka, S.A. (2016). Forsait yak tekhnolohiia proektuvannia maibutnoho: novitni mekhanizmy vzaiemodii publichnoi vlady, biznesu ta hromadianskoho pidkhodu (Foresight as a technology for future design: the latest mechanisms of interaction between public authority, businesses and civic approach). Aspekty publichnoho upravlinnia – Aspects of public administration, 8 (34), 5-15 (in Ukrainian).
 17. Mushchynska, N.Iu. (2015). Vprovadzhennia forsaitu v upravlinniia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom rehionu (Implementation of foresight in the management of the socio-economic development of the region). Visnyk skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. Volodymyra Dalia – Bulletin of the East-Ukrainian National University after V. Dahl, 6. (223), 98-102.
 18. Martin,Ben R. (2002). Technology foresight in a rapidly globalizing. – International Practice in Technology Foresight. Vienna: UNIDO,14 p.
 19. Klimova, N.V. (2012). Integratsiya tehnologii forsayta i tsiklichnosti razvitiya ekonomiki (Integration of foresight technology and cyclical economic development). Byuleten Mizhnarodnogo Nobelivskogo ekonomIchnogo forumu – Bulletin of the International Nobel Economic Forum,1(15),1,209-213 (in Russian).
 20. Yarova,I.Ye., Mishenina, N.V., Pizniak, T.I. (2018). Prostorovyi analiz vidtvorennia lisoresursnoho potentsialu: ekoloho-ekonomichnyi aspekt. (Spatial analysis of the reproduction of forest resource potential: the ecological and economic aspect). Marketing and Management of Innovations, 1,406-418 (in Ukrainian).
 21. Petrov, V.N. (2004). Osnovyi politiki gosudarstva v oblasti lesnyih otnosheniy (Basics of state policy in the forestry). Lesnoe hozyaystvo-Forestry, 4, 2-4 (in Ukrainian).
 22. Mishenin, Ye.V., Mishenina, N.V., Yarova, I.Ye. (2011). Rozvytok marketynhu ekosystemnoi produktsii ta posluh u lisoresursnii sferi (Development of marketing of ecosystem products and services in the forest resource sector). Marketing and Management of Innovations, 2,209-219 (in Ukrainian).
 23. Suska, A.A. (2018). Instytualizatsiia lisovoho sektora ekonomiky Ukrainy u konteksti rynku sotsialno-ekolohichnykh posluh (Institutionalization of the forestry sector of Ukraine's economy in the context of the market of social and environmental services): abstract. of diss…. for D.Sc. (Econ):08.00.03/Dniprovskyi state agro-econ.university.Dnipro,36.
 24. Mishenin, Ye.V. (1998). Ekologo-ekonomicheskie problemyi prirodopolzovaniya v lesnom komplekse (Ecological and economic problems of nature management in the forest complex): monograph / Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Koval Ya. V. Sumy: VTD «Mriya – 1» LTD, 272 (in Russian).
 25. Malinovskaya, O. V., Skobeleva, I.P. (2014). Forsayt kak tehnologiya strategicheskogo planirovaniya i upravleniya (Foresight as a technology of strategic planning and management). Finansy ta kredyt – Finance and credit, 32(608),2 (in Russian).
 26. Miles, I. (2004). Three Worlds of Foresight. EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting & Assessment Methods. Seville, 24-43. Retrieved from http://foresight.jrc.ec.europa.eu/fta/papers/Keynotes/Three Worlds of Foresight.pdf
 27. Yarova, I.Ye. (2018). Forsaitna metodolohiia v systemi transformatsii prostorovoho rozvytku lisovoho kompleksu Ukrainy (Foresight methodology in the system of transformation of spatial development of forestry complex in Ukraine). Balanced natural resources: traditions, perspectives and innovations: Proceedings of the II International scientific-practical conference (Kyiv, December 21, 2018). Kyiv: DIA, 97-99 (in Ukrainian).
 28. Moiseev, N.A. (2010). Lesnaya ekonomika: problemyi i resheniya (Forestry: Problems and Solutions). Lesnoe hozyaystvo – Forestry, 2, 34-38 (in Russian).
 29. Antonenko, I.Ya. (2008). Ekoloho-ekonomichni priorytety modernizatsii lisoresursnoho kompleksu Ukrainy: makroekonomichni vazheli (Ecological and economic priorities of modernization of the forest resource complex of Ukraine: macroeconomic levers) / Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. B.M. Danylyshyn. Kyiv: KUTEP – Inform, 359 (in Ukrainian).
 30. Tretyak, V.P. (2015). Territorialnyie forsaytyi: opyit provedeniya, ozhidaniya i grazhdan i vlasti (Territorial foresight: experience of holding, expectations and citizens and power). Moscow: Znaniya, 215 (in Russian).
 31. Sokolov, A.V. (2007). Vzglyad v buduschee (Looking into the future). Forsayt – Foresight, 1, 1-8 (in Russian).
 32. Vasylkonova, E. (2014). Vykorystannia metodiv forsaitu u formuvanni pozytyvnoho imidzhu rehioniv (Using foresight methods in forming a positive image of regions). Proceedings of the ChSTU, 37(part II),140-145 (in Ukrainian).
 33. Haponenko, N.V. (2012). Foresight. Theory. Methodology. Experience. Мoscow: Yunyty-Dana, 238 p. (in Russian).
 34. The state of the world's forests 2009 / Food and agriculture organization of United Nations. Rome, 2009, 178 p.
 35. Mishenin, Ye.V.,Yarova,I.Ye. (2009) Ecological Economic Principles of Integrated Process Management for Forestry and Agriculture. Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains:monograph. Lviv: Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres, 432 р. (in English).
 36. Khvesik, M.A, Bistryakov, I.K, Kapnova, D.V. (2016) Spatial organization and directions of use of natural wealth of Ukraine. Economy of Ukraine. №7 (48). pp.46-65 (in English).
 37. Mishenin, Ye.V, Mishenina, H.A., Yarova, I.Ye. (2011). Conceptual and methodological bases of entrepreneurship development in forestry on the ecological and economic principles (Conceptual and methodological bases of entrepreneurship development in forestry on ecological and economic basis). Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, Issue 21.19, 182-196 (in Ukrainian).
 38. Finansovo-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia terytorialnymy pryrodno-hospodarskymy kompleksamy (Financial and economic mechanism of management of territorial natural and economic complexes) / Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. M.A. Khvesyk. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy, 2016. 528 (in Ukrainian).