Проблеми обліку і звітності нематеріальних активів

Автори:
З.-М. В. Задорожний1, В. В. Ясишена1
1. Тернопільський національний економічний університет (Україна)
Сторінки:
182 - 193
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zadorozhnyi, Z.-M., Yasyshena, V. (2019). Intangible Assets Accounting and Reporting Issues. Marketing and Management of Innovations, 4, 182-193. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-15


Анотація

У статті розглянуто погляди зарубіжних економістів щодо важливості впливу нематеріальних активів (НМА) та гудвілу на бізнес. Основною метою проведеного дослідження є удосконалення і розробка підходів до обліку НМА та гудвілу, їх відображення у фінансовій і управлінській звітності. Систематизація літературних джерел і вивчення нормативних документів засвідчила, що існує низка проблемних питань пов’язаних з відображенням в обліку і звітності НМА та гудвілу, які потребують розробки і уточнень. Актуальність вирішення цієї наукової проблеми полягає в тому, що через існування невирішених питань в обліку НМА та гудвілу, а також формування показників у фінансовій звітності відбувається значний розрив між методологією обліку цих активів і сучасними вимогами економіки. Запропоновано внести зміни в Методологічні положення № 417 шляхом виокремлення НМА в окрему групу для більш деталізованого державного статистичного спостереження за цими активами. Рекомендовано виокремити субрахунок для обліку програмного забезпечення з відображенням детальної інформації по даному субрахунку в Примітках до річної фінансової звітності. З метою узгодження відображення гудвілу у Плані рахунків і звітності запропоновано викласти назву 1 Розділу Приміток до річної фінансової звітності у такій редакції «Нематеріальні активи та гудвіл». Рекомендовано вести облік внутрішнього гудвілу в управлінському і фінансовому обліку з виокремленням окремого субрахунку із внесенням змін до 1 Розділу Приміток до річної фінансової звітності у частині включення додаткового рядка 095 «Внутрішній гудвіл». Для ведення управлінського обліку НМА та гудвілу запропоновано використовувати форму внутрішньої управлінської звітності в основу, якої покладена ф.5 «Примітки до річної фінансової звітності», що містить додаткові показники, які дозволяють системі управління ідентифікувати НМА як за відповідними центрами відповідальності, так і за їх підрозділами, за різними періодами часу, контролювати обсяг, напрям, відхилення планових і фактичних витрат при надходженні НМА тощо. Рекомендовано для обліку нестач НМА відкрити додатковий субрахунок з розкриттям в Додатку до Методичних рекомендацій № 1327 порядку обліку нестач НМА із використанням цього субрахунку. Обґрунтовано, що Звіт про управління необхідно вважати інформаційним доповненням до фінансової звітності. В звіті про управління запропоновано розкривати інформацію про НМА і за наявності про гудвіл (внутрішній гудвіл), а також наводити інформацію направлену на розвиток інтелектуального капіталу.


Ключові слова
бренд внутрішній гудвіл, звіт про управління, ідентифікація, інтелектуальний капітал, нематеріальні активи (НМА), необоротні активи, облік, управлінська звітність, фінансова звітність.


Посилання
 1. Best global brands. Interbrand. (2018). Retrieved from https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/
 2. Delios, А., & Beamish, P. W. (2001). Survival and profitability: the roles of experience and intangible assets in foreign subsidiary performance. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.203.3717&rep=rep1&type=pdf .
 3. Holov, S. F., Kostiuchenko, V. M., & Kulaha, O. M. (2013). Transformatsiia finansovoi zvitnosti ukrainskykh pidpryiemstv u finansovu zvitnist za mizhnarodnymy standartamy [Transformation of the financial statements of Ukrainian enterprises into financial statements according to international standards]. Kyiv: FPBAU [in Ukrainian].
 4. Horovyi, D.A. (2016). Comparison analysis of enterprise intangible assets structure in Ukraine and over the world. Marketing and Management of Innovations, 4, 256-268. 
 5. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). The strategy map: guide to aligning intangible assets. Strategy & Leadership, 32(5), 10–17.
 6. Methodological provisions on the use of financial statements for the purposes of enterprise statistics: from December 31 No. 417]. Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0027832-15
 7. Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku nematerialnykh aktyviv: zatverdzheno nakazom MFU vid 16.11.2009r. № 1327 [Methodical recommendations on accounting for intangible assets: from November 16th 2009, No. 1327]. Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v1327201-09 [in Ukrainian]. 
 8. International Accounting Standard 38 Intangible assets: International document from 1st January 2012. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_050/page2 
 9. Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»: zatverdzheno nakazom MFU vid 07.02.2013r. № 73. [National accounting standard 1 General requirements for financial statements: from 2 February 2013, No. 73]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 [in Ukrainian].
 10. Ping, H. D., & Bao, Di (2014). Valuating goodwill of cultural enterprises using wavelet neural network. International journal of u- and e-Service. Science and Technology, Vol. 7, 4, pp. 147-158. 
 11. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 «Nematerialni aktyvy»: zatverdzheno nakazom MFU vid 18.10.1999r. № 242. [National accounting standard 8 Intangible assets: from 18thOctober 1999, No. 242]. Retrieved from http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99/ [in Ukrainian].
 12. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 19 «Obiednannia pidpryiemstv»: zatverdzheno nakazom MFU vid 07.07.1999 r. № 163 [National accounting standard 19 Business combinations: from July 7th 1999, No. 163]. Retrieved from http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 [in Ukrainian].
 13. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii zi skladannia zvitu pro upravlinnia: zatverdzheno nakazom MFU vid 07.12.2018r. № 982 [On approval of the Guidelines for the preparation of the management report: from December 7th 2018, No. 982]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18 [in Ukrainian]. 
 14. Stewart, T.A. (1997) Intellectual capital: the new wealth of organizations. Doubleday/Currency, New York.
 15. Tearney, M.G. (1973). Accounting for Goodwill: a realistic approach, The Jourof Accountancy, July, pp. 41-45.
 16. Travin, V. V. (2010). Osoblyvosti orhanizatsii bukhhalterskoho obliku vnutrishnoho hudvilu yak proiavu sotsialnoho kapitalu na mikroekonomichnomu rivni [Features of internal goodwill accounting as a manifestation of social capital at the microeconomic level]. Visnyk ZhDTU – ZhSTU Bulletin, 2 (52), 197–201[in Ukrainian].
 17. Umantsiv, H. V. (2006). Vnutrishnii hudvil pidpryiemstva: ekonomichna pryroda, problemy otsinky ta obliku [Internal goodwill of the enterprise: economic nature, problems of valuation and accounting]. Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and Auditing, 9, 20–23 [in Ukrainian].
 18. World Bank (2019). World Development Indicators 2019, World Bank. Retrieved from : https://data.worldbank.org/indicator.