Маркетингові інструменти покращення ефективності діяльності підприємства в контексті соціально-економічної безпеки держави: інноваційні підходи до оцінювання

Автори:
О. Квілінський1, К. Пайонк2, О. Галаченко3, С. Васильчак4, Я. Пушак4, П. Кужьор5
1. Лондонська академія науки і бізнесу (Великобританія)
2. Інститут розвитку міжнародної співпраці (Польща)
3. Міжрегіональна академія управління персоналом (Україна)
4. Львівський державний університет внутрішніх справ (Україна)
5. Сілезька політехніка (Польща)
Сторінки:
172 - 181
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kwilinski, A., Pajak, K., Halachenko, O., Vasylchak, S., Pushak, Y., & Kuzior, P. (2019). Marketing Tools for Improving Enterprise Performance in the Context of Social and Economic Security of the State: Innovative Approaches to Assessment. Marketing and Management of Innovations, 4, 172-181. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-14


Анотація

Стаття узагальнює аргументи щодо наукової дискусії із вирішення проблеми покращення ефективності діяльності підприємства в контексті соціально-економічної безпеки держави. Основною метою дослідження є проведення оцінки ефективності діяльності підприємства і на її основі визначення інноваційних заходів та методів, дієвих маркетингових інструментів її покращення. Систематизація літературних джерел та наукових підходів засвідчила, що саме на основі врахування комплексної оцінки діяльності підприємства залишились ряд не вирішених проблем щодо покращення соціально-економічної безпеки держави. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що забезпечення соціально-економічної безпеки є надзвичайно важливою проблемою в теперішніх умовах розвитку країни. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи: логічного узагальнення, систематичний, порівняння, математичних розрахунків, графічний, метод експертних оцінок. Періодом дослідження обрано 2014-2018 роки. Об'єктом дослідження стало санаторно-курортне підприємство, оскільки на основі діяльності саме таких підприємств на мікрорівні формується соціально-економічна безпека держави. Дослідження в статті визначеної проблеми здійснено в наступній логічній послідовності. Окреслено значення діяльності підприємств як складової у формуванні економіки країни в ринкових умовах. Відзначена важлива роль вітчизняних підприємств у забезпеченні зайнятості населення країни, формуванні суспільних відносин та підтримці соціальної стабільності, зокрема соціально-економічної безпеки держави на мікрорівні. Виділено проблеми забезпечення економічного розвитку підприємств як складової соціально-економічної безпеки держави що потребують дослідження. Описано перелік ризиків, яким піддаються в повсякденній діяльності вітчизняні підприємства. Відзначено, що однією із складових убезпечення соціально-економічної безпеки країни на мікрорівні є економічний розвиток підприємств. В контексті цього досліджено теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств на основі оцінки ефективності діяльності на прикладі санаторно-курортних закладів. Проведена оцінка ефективності діяльності санаторно-курортних підприємств з позицій ефективності господарюючого суб’єкта на основі розрахунку інтегрального показника та безпосередньо споживачів за допомогою експертного методу. На основі розрахунків інтегрального коефіцієнта ефективності надання санаторно-курортних послуг за п’ять попередніх років доведено нерівномірність коливання основних економічних показників діяльності підприємства, зниження коефіцієнту ефективності фінансово-господарської діяльності. На основі проведеного анкетування споживачів визначена середня оцінка ефективності наданих санаторно-курортних послуг 3,7 бали, що за п’ятибальною шкалою доводить необхідність покращення діяльності санаторно-курортних закладів в умовах сьогодення та розробки спеціальних заходів із використанням дієвих інструментів стимуляції розвитку таких підприємств. З метою значного підвищення ефективності діяльності санаторно-курортних підприємств та впливу на покращення соціально-економічної безпеки в країні запропоновано сукупність дій та маркетингових інструментів на основі інноваційних технологій на рівні самих підприємств, на рівні регіону та держави. Результати проведеного дослідження можуть бути використані санаторно-курортними закладами в практичній діяльності та органами державної влади, органами місцевого самоврядування на рівні регіонів та територіальних громад при розробці проектів розвитку територій та приймання заходів по забезпеченню соціально-економічної безпеки в країні


Ключові слова
маркетингові інструменти, інноваційні підходи, оцінка, ефективність, санаторно-курортні заклади, економічна безпека, соціально-економічної безпека, заходи.


Посилання
 1. Amosha, O., Kharazishvili, Y., Liashenko, V., & Kvilinskyi, O. (2016). Economic security of sustainable development of the regions (based on the example of the Donetsk region). In K. Pająk (Ed.), Gospodarka niskoemisyjna i jej wplywa na rozwój województwa wielkopolskiego [Low-carbon economy and its impact on the development of the Wielkopolska voivodship] (pp. 19-34). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bezchasnyi, O. (2018). Reflexive coordination of communications in the construction of models for the development of an industrial enterprise. Virtual Economics, 1(1), 66-83. https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(5)
 3. Bezchasnyi O., Khobta V., Pushak Ya., Kotkalova-Litvin I., & Dorovska I. (2018). Modeling of control stability of communication channels in development management. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(27), 282-295. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154116
 4. Bilan, Y., Lyeonov, S., Luylyov, O., Pimonenko T. (2019). Brand management and macroeconomic stability of the country. Polish Journal of Management Studies, 19(2), 61-74. https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.2.05
 5. Boiko, V., Kwilinski, A., Misiuk, M., & Boiko, L. (2019). Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI, 175(1-2), 68-72. https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
 6. Dalevska, N., Khobta, V., Kwilinski, A., & Kravchenko, S. (2019). A model for estimating social and economic indicators of sustainable development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1839-1860. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(21)
 7. Didchenko, O.I., (2012). Pidkhody do vyznachennia poniattia «ekonomichna bezpeka pidpryiemstva» ta rol derzhavy v yii formuvanni [Approaches to defining the concept of «economic security of the enterprise» and the role of the state in its formation]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, 1(1), 186-190. https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6108 [in Ukrainian].
 8. Dudin, M. N., Ljasnikov, N. V., Pankov, S. V., & Sepiashvili, E. N. (2013). Innovative Foresight as the Method for Management of Strategic Sustainable Development of the Business Structures. World Applied Sciences Journal, 26(8), 1086-1089.
 9. Dudin, M.N., Lyasnikov, N.V., Veselovsky, M.Y., Sekerin, V.D., & Aleksakhina, V.G. (2014). The problem of forecasting and modelling of the innovative development of social-economic systems and structures. Life Science Journal, 11(8). Retrieved from http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1108/077_24896life110814_549_552.pdf
 10. Dzwigol, H., & Dzwigol-Barosz, M. (2018). Scientific Research Methodology in Management Sciences. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(25), 424-437. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136508
 11. Dzwigol H., Aleinikova O., Umanska Y., Shmygol N., & Pushak Ya. (2019). An entrepreneurship model of assessing the investment attractiveness of regions. Journal of Entrepreneurship Education, 22(1), 1-7. Retrived from https://www.abacademies.org/articles/An-entrepreneurship-model-for-assessing-the-investment-1528-2651-22-S1-339.pdf
 12. Grigoreva, E., & Fesina, E. (2013). Economic Security as a Condition of Institutional Support of Economy Modernization. World Applied Sciences Journal, 31(5), 940-948.
 13. Grigoreva, E., & Garifova, L. (2015). The Economic Security of the State: The Institutional Aspect. Procedia Economics and Finance, 24, 266-273. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00658-9
 14. Halachenko, O.O. (2016). Marketynhovi instrumenty rozvytku sanatorno–kurortnykh pidpryiemstv rehionu [Marketing tools for the development of sanatorium and resort enterprises in the region]. Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific papers, 9(184), 133-136 [in Ukrainian].
 15. James, P. (2015) Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability. London and New York: Routledge.
 16. Kaminska, B. (2018). Iterative signal processing in anticipatory management of industrial enterprise development. Virtual Economics, 1(1), 53-65. https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(4)
 17. Kavun, S., Caleta, D., Vrsec, M., & Brumnik, R. (2013). Estimation of the Effectiveness and Functioning of Enterprises in Boards of Corporate Security. European Journal of Scientific Research, 104(2), 304-323 Retrieved from http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/issues/EJSR_104_2.html.
 18. Kunze, L. (2012). Funded social security and economic growth. Economics Letters, 115(2), 180-183. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.11.032
 19. Kurhuzenkova, L.A. (2016) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta chynnyky formuvannia yii vidpovidnoho rivnia [Economic security of an enterprise: the essence and factors of forming its corresponding level]. Economic Bulletin of the ZDIA, 2, 29-33 [in Ukrainian].
 20. Kuzior, A., Sobotka, B., Filipenko, А., & Kuzior, P. (2019). Marketing Communications of Administrative Organs of Local Governance and Local Community. Marketing and Management of Innovations, 2, 314-325. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-26
 21. Kwilinski, A. (2018a). Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy. Virtual Economics, 1(1), 7-25. https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(1)
 22. Кwilinski, A. (2018b). Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy. Marketing and Management of Innovations, 4, 116-128. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11
 23. Кwilinski, A. (2019). Implementation of Blockchain Technology in Accounting Sphere. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(SI2), 1528-2635-23-SI-2-412: 1-6. 
 24. Kwilinski, A., Volynets, R., Berdnik, I., Holovko, M., & Berzin, P. (2019). E-Commerce: Concept and Legal Regulation in Modern Economic Conditions. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(SI2), 1544-0044-22-SI-2-357: 1-6.
 25. Lyulyov, O., Chygryn, O., and Pimonenko, T. (2018). National Brand as a Marketing Determinant of Macroeconomic Stability. Marketing and Management of Innovations, 3, 142-152. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-12
 26. Lyulyov, O., & Shvindina, H. (2017). Stabilization Pentagon Model: application in the management at macro- and micro-levels. Problems and Perspectives in Management, 15(3), 42-52.
 27. Lyulyov, O. V., & Pimonenko, T. V. (2017). Lotka-Volterra model as an instrument of the investment and innovative processes stability analysis. Marketing and Management of Innovations, 1, 159-169.
 28. Mason, C. N., Salas, D., Ebanks, J., & Bowser K. (2013). Economic Security and Well-Being Index for Women in New York City. New York: The New York Women’s Foundation.
 29. Pakulina, A.A. (2015). Innovation development and social stability of the economic system of the region. Proceeding from: Seven International Scientific and Practical Conference «Trends and innovations in the modern economy». (pp. 240-243). Kharkiv: KhNUBA.
 30. Pająk, K., Kaminska, B., & Kvilinskyi, O. (2016). Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(21), 204-217. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i21.91052
 31. Pająk, K., Kvilinskyi, O., Fasiecka, O., & Miśkiewicz, R. (2017). Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland. Economics and Environment, 2(61), 122-138. https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis%2061/11_pajak.pdf
 32. Reshetova, M.V., & Krutik, A.B. (2011). Economic security: a historical approach. Scientific and Technical Statements, 5(132), 220-225.
 33. Savchenko, T., Basiurkina, N., Rodina, O., & Kwilinski, A. (2019). Improvement of the assessment methods of product competitiveness of the specialized poultry enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 41(1), 43-61. https://doi.org/10.15544/mts.2019.05
 34. Tarasova, H. (2018). Scientific and methodical approach to adaptive diversification of industrial enterprise development under crisis conditions. Virtual Economics, 1(1), 42-52. https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(3)
 35. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Klymchuk, M., & Tkachenko, I. (2019a). The economic-mathematical development of buildings construction model optimization on the basis of digital economy. Management Systems in Production Engineering, 27(2), 119-123. http://doi.org/10.1515/mspe-2019-0020
 36. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Korystin, O., Svyrydiuk, N., Tkachenko, I. (2019b). Assessment of information technologies influence on financial security of economy. Journal of Security and Sustainability, 8(3), 379-390. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(7)
 37. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Tkachenko, I., & Puzyrova, P. (2019c). Theoretical and Methodical Approaches to the Definition of Marketing Risks Management Concept at Industrial Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 2, 228-238. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-20
 38. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Kaminska, B., Tkachenko, I., & Puzyrova, P. (2019d). Development and effectiveness of financial potential management of enterprises in modern conditions.Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(30), 85-94. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179513
 39. Vasylchak, S.V., & Halachenko, O.O. (2016) Osnovni instrumenty vplyvu na rozvytok sanatorno-kurortnykh pidpryiemstv [The main tools of influence on the development of sanatorium and resort enterprises]. Proceeding from: Mizhnarodna naukovo-praktychna Internet-konferentsiia «Problemy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva, rehionu, krainy» – International Scientific and Practical Internet Conference «Problems of Information and Analytical Provision of Management of Economic Safety of the Enterprise, Region, and Country». (pp. 149-150). Poltava: Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava [in Ukrainian].
 40. Vasylchak, S.V., Pushak, Ya.Ya., & Halachenko, O.O. (2017). Rozvytok sanatorno-kurortnykh posluh rehionu yak skladova ekonomichnoi bezpeky [Development of sanatorium and resort services of the region as a component of economic security]. Turystychna osvita: yevropeiskyi vymir: zb. nauk. pr. – Tourist Education: European Dimension: Collection of Scientific Papers (pp.50-155) [in Ukrainian].
 41. Vasyltsiv, T.H, & Hrynkevych, S.S. (2015). Formuvannia seredovyshcha ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva v Ukraini [Formation of the environment of economic security of entrepreneurship in Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys-ХХІ – Economic Magazine-XXI, 3-4(1), 24-27. [in Ukrainian].
 42. Vasylieva, T., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Kyrychenko, K. (2018). Macroeconomic Stability and Its Impact on the Economic Growth of the Country. Montenegrin Journal of Economics, 14(1), 159-170.
 43. Wysokinska-Senkus, A., & Raczkowski K. (2013). Economic Security in the Context of Sustainability. Rural Development. Vol. 6(1), 454-462.
 44. Wysokinska-Senkus, A., & Senkus, P. (2013) Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwan. Systemy zarządzania w świetle badan empirycznychю Rekomendacje stosowania [Management systems in the light of new challenges. Management systems in the light of empirical research. Application recommendations Application recommendations]. Warszawa: Wydawnictwo ROI. [in Polish].
 45. Zaloznova, Yu. & Trushkina, N. (2017). Methodical support of improving the organization of marketing activity of the coal-mining enterprises of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 3(1), 36-44. https://doi.org/10.30525/2256-0742