Інновації в управлінні трудовими ресурсами в євроінтеграційних умовах: на прикладі підприємств агропромислового комплексу України

Автори:
М. П. Бутко1, О. В. Попело1, І. К. Пішенін2
1. Чернігівський національний технологічний університет (Україна)
2. Київський інститут бізнесу і технологій (Україна)
Сторінки:
74 - 82
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Butko, M., Popelo, O., & Pishenin, I. (2019). Innovations in Human Resources Management in Eurointegration Conditions: Case for Ukrainian Agro-Industrial Complex. Marketing and Management of Innovations, 2, 74-82. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-07


Анотація

Темпи зростання економічного розвитку АПК і вплив дестабілізуючих факторів на функціонуваннясуб’єктів господарювання активізують низку проблем сталого розвитку аграрного сектору України. У сучасних трансформаційних умовах об’єктивна оцінка рівня економічної ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств агробізнесу в процесах планування, організації, контролю, аналізу і прогнозування перспектив його розвитку є важливою складовою системи управління. На думку авторів, реалізація інноваційної моделі розвитку економіки держави потребує суттєвих модернізаційних перетворень і комплексного використання не лише новітньої техніки, технологій, а й наукомісткихпідходів до менеджменту, передусім для забезпечення стійкого розвитку пріоритетних сегментів економіки України, до яких відноситься агропромисловий комплекс. Визначено, що агропромисловий комплекс України є ключовим бюджетоформуючим елементом економікиУкраїни. Розглядаючи аграрний сектор як складну економічну систему, автори стверджують, що вирішення проблемоцінки та ефективного використаннятрудового потенціалу потребує інтегрального підходу, який стає фундаментом для створення універсальної методичної бази оцінки ефективності використання трудового потенціалу для вирішення регіональних проблем щодо забезпечення трудовим потенціалом, заснований на з’єднанні загальних закономірностей процесу підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень. У статті представлено комплексне оцінювання економічної ефективності використання трудового потенціалу за допомогою запропонованої авторами методики визначення коефіцієнта конвергенції. Проведено групування та ранжування регіонів України за коефіцієнтом конвергенції, за результатами якого виділено у групи регіонів: регіони з високим, вище середнього, середнім та низьким коефіцієнтом конвергенції. Розроблено концепцію інтегрованого управління трудовим потенціалом в умовах інноваційного розвитку агропромислового комплексу. Застосування представлених методологічних положень сприятиме подальшому удосконаленню методів оцінки ефективності управління трудовим потенціалом, а також підвищенню готовності працівників до сприйняття інновацій. 


Ключові слова
трудовий потенціал, ринок праці, агропромисловий комплекс, оцінка ефективності; система управління, коефіцієнт конвергенції, інноваційний розвиток


Посилання
 1. Buriennikova, N. V., Yarmolenko, V. O., Melnyk, O. V. (2017). Vyrobnychi resursy vydiv ekonomichnoi diialnosti Ukrainy: porivnialna kharakterystyka diievosti na bazi skladovykh rezultatyvnosti [Production resources of economic activity of Ukraine: Comparative characteristics of effectiveness on the basis of efficiency]. Nauchnyi vzgliad v budushchee – Scientific look into the future, 6 (4), 4-13 [in Ukrainian]. 
 2. Javier Cano-Urbina and Patrick L. Mason (2016). Acculturation and the labor market in Mexico. IZA Journal of Labor Policy, 5:21. Retrieved from https://izajolp.springeropen.com/articles/10.1186/s40173-016-0077-6.
 3. Ritzen, Jo and Zimmermann, Klaus (2014). A vibrant European labor market with full employment. IZA Journal of Labor Policy, 3:10. Retrieved from https://izajoels.springeropen.com/articles/10.1186/2193-9012-3-10. 
 4. Konings, J. and Marcolin, L. (2014). Do wages reflect labor productivity? The case of Belgian regions. IZA Journal of Labor Policy, 3:11. Retrieved from https://izajoels.springeropen.com/articles/10.1186/2193-9012-3-11. 
 5. Kapitanets, Yu. O. (2011). Efektyvnist vykorystannia resursiv ahrarnoho vyrobnytstva [Effectiveness of agricultural production resources utilization]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable development of the economy, 7, 59–63. Retrieved from http:www.gov.ua/portal/sos_gum/sre/2011_7/59.pdf. 
 6. Koval, O. M. (2010). Optymizatsiia efektyvnosti vykorystannia resursnoho potential silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy [Optimizing the use of resource potential of agricultural enterprises of Ukraine]. Retrieved from http:www.nbuv.-gov.ua/portal/cgem_biol/nvnau/2010_154_1/10kom.pdf. 
 7. Caliendo Marco & Hogenacker Jens. (2012). The German labour market after the Great Recession: successful reforms and future challenges. IZA Journal of Labor Policy, 1:3. Retrieved from https://izajoels.springeropen.com/articles/10.1186/2193-9012-1-3.
 8. Melnyk, O. V. (2017a). Suhasini aspekty stratehichnoho upravlinnia v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy [Modern aspects of strategic management in the agrarian sector of the economy of Ukraine]. Biznes Inform – Business Inform, 6, 111-116 
 9. Melnyk, O. V. (2017b). Vyrobnychi resursy ahrarnoho spriamuvannia: porivnialna kharakterystyka diievosti na mikro- ta makrorivniakh na osnovi skladovykh rezultatyvnosti [Production resources of Agrarian direction: comparative characteristics of efficiency on micro-and macrolevels on the basis of efficiency components]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economy. Finance. Management: Actual questions of science and practice.Vinnytsia, 7, 65-71 [in Ukrainian]. 
 10. Mochernyi, S. V. (2003). Ekonomichna teoriia [Economic theory].Kyiv: Akademiia [in Ukrainian]. 
 11. Bachmann, R., Bechara, P., Kramer, A., and Rzepka, S. (2015). Labour market dynamics and worker heterogeneity during the Great Recession – Evidence from Europe. IZA Journal of Labor Policy, 4:19. Retrieved from https://izajoels.springeropen.com/articles/10.1186/s40174-015-0043-0.
 12. Viollaz, M. (2018). Enforcement of labor market regulations: heterogeneous compliance and adjustment across gender. IZA Journal of Labor Policy,7:2. Retrieved from https://izajolp.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40173-018-0095-7.