Теоретико–методичні підходи до визначення концепції управління маркетинговими ризиками на підприємствах промисловості

Автори:
В. Ткаченко1, О. Квілінський1, І. Ткаченко2, П. Пузирьова3
1. Лондонська академія науки і бізнесу (Великобританія)
2. Академія державної пенітенціарної служби (Україна)
3. Київський національний університет технологій та дизайну (Україна)
Сторінки:
228 - 238
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Tkachenko, V., Kwilinski, A., Tkachenko, I., & Puzyrova, P. (2019). Theoretical and Methodical Approaches to the Definition of Marketing Risks Management Concept at Industrial Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 2, 228-238. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-20


Анотація

Устатті досліджено концепцію управління маркетинговими ризиками через призму трактувань понять«ризик», «маркетинговий ризик», «управління». Авторами зазначено, що будь-якепідприємство, яке вступає у товарно-грошові відносини або починає власну господарську діяльність, постає перед такими завданнями як: мінімізація ризику, страхування ризику та уникнення ризикових подій. Прицьому ризики можуть бути пов’язаніне лише безпосередньо з діяльністю підприємства, а й з його оточуючимсередовищем (політична та економічна ситуація в країні, макроекономічні коливання, соціокультура населення, нормативно-правова та законодавча база, глобалізація економіки в цілому). Авторами запропоновано механізми мінімізації (оптимізації), хеджування тауникнення можливих ризиківзметоюзабезпеченнябезперервної, стабільної, ефективноїіприбутковоїдіяльностіпідприємства. На основі результатів систематизації наукових підходів до визначення сутності поняття «ризик», у статті запропоновано визначати ризи  яксоціально-економічнукатегорію, що віддзеркалює особливі аспекти сприйняття стейкхолдерами об’єктивно існуючого стану невизначеності та конфліктності, якому притаманний процес цілеспрямування, управління, прийняття рішень, контролю, оцінки, мотивації, що підпадає під можливі загрози та характеризуються невикористаними ресурсами і можливостями. Упроцесі дослідження понятійного апарату авторамиз’ясовано, що динамічний розвиток ринкових відносин обумовлює виникнення проблемиуправління маркетинговими ризиками. Авторами наголошено, що управління маркетинговими ризиками підприємств– це не тільки теоретико-методичне обґрунтування підходів до управління ними, але й розробка, впровадження, супровід, моніторинг та оцінка результату запропонованих заходів на практиці. Оскільки ризики є невід’ємною складовою процесу ведення будь-якої господарської діяльності і впливають на кінцеві її результати, актуальним є подальшедослідження концепції управління маркетинговими ризиками з метою виокремлення інструментівзапобігання небажанихрезультатів та отримання максимального ефекту їх застосування.


Ключові слова
ризик, маркетинговий ризик, концепція, підприємство, оптимізація, страхування, управління, підприємство, ефективність, моніторинг, аналіз, оцінка, господарська діяльність, активність підприємства, стейкхолдери.


Посилання
 1. Bezchasnyi, O. (2018). Reflexive coordination of communications in the construction of models for the development of an industrial enterprise. Virtual Economics, 1(1), 66-83. https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(5)
 2. Dzwigol, H., & Dzwigol-Barosz, M. (2018). Scientific research methodology in management sciences. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(25), 424-437. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136508
 3. Fan, B., & Yuan, Y. (2016). Constructing an assessment index system for strategic risk management in coal science and technology enterprises. International Journal of Mining Science and Technology, 26(4), 653-660. 
 4. Florioa, C., & Leonib, G. (2017). Enterprise risk management and firm performance: The Italian case. The British Accounting Review, 49(1), 56-74. https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.08.003
 5. Fyfe, C., Marney, J.P., & Tarbert, H. (2005). Risk adjusted returns from technical trading: a genetic programming approach. Applied Financial Economics, 15(15), 1073-1077. https://doi.org/10.1080/09603100500306709
 6. Holiash, I., & Danyliuk, I. (2012). Analiz marketynhovykh ryzykiv pidpryiemstva [Analysis of marketing risks of the enterprise]. Ekonomichnyi analiz, 10(4). 59-62 (in Ukrainian).
 7. Honcharov, V.M., & Rakhmetulina, Zh.B. (2014). Development of effective mechanisms of risk management in entrepreneurial activity.Aktualni problemy ekonomiky, 5, 76-81 (in Ukrainian).
 8. Hsu, L., Fournier, S., & Srinivasan, S. (2016). Brand architecture strategy and firm value: how leveraging, separating, and distancing the corporate brand affects risk and returns. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(2), 261–280. 
 9. Hurzhii, N.M. (2011). System of marketing risks in the activity of the enterprise. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 6(4), 167-170 (in Ukrainian).
 10. Kaminska, B. (2018). Iterative signal processing in anticipatory management of industrial enterprise development. Virtual Economics, 1(1), 53-65. https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(4)
 11. Kvilinskyi, O., & Kravchenko, S. (2016). Optimization of innovative project realization conditions. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskiej. Organizacja i Zarzadzanie,70, 101-111. https://doi.org/10.21008/j.0239-9415.2016.070.07
 12. Kwilinski, A. (2018a). Mechanism for assessing the competitiveness of an industrial enterprise in the information economy. Research Papers in Economics and Finance, 3(1), 7-16. https://doi.org/10.18559/ref.2018.1.1
 13. Kwilinski, A. (2018b). Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy. Virtual Economics, 1(1), 7-25. https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(1)
 14. Кwilinski, A. (2018c). Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy. Marketing and Management of Innovations, 4, 116-128. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11
 15. Kwilinski, A., Dalevska, N., Kravchenko, S: Hroznyi, I,; & Kovalenko, I. (2019). Formation of the entrepreneurship model of e-business in the context of the introduction of information and communication technologies. Journal of Entrepreneurship Education, 22(S1), 1-7.
 16. Miskiewicz, R. (2019). Challenges facing management practice in the light of Industry 4.0: The example of Poland. Virtual Economics, 2(2), 37-47. https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.02(2)
 17. Mykhailovska-Iasiuchenko, L.V. (2005). Teoretychni osnovy klasyfikatsii marketynhovykh ryzykiv pidpryiemstva [Theoretical basis of classification of marketing risks of the enterprise].Zovnishnia torhivlia: pravo ta ekonomika, 2(3), 177-182 (in Ukrainian).
 18. Oklander,T. O. (2012). Marketynhovi doslidzhennia tsinovykh ryzykiv promyslovoho pidpryiemstva [Marketing risks for the study of price risks of an industrial enterprise]. Problemy ekonomiky,3, 141-146(inUkrainian).
 19. Pajak, K., Kaminska, B., & Kvilinskyi, O. (2016). Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(21), 204-217. 
 20. Pappas, N. (2017). Risks and marketing in online transactions: a qualitative comparative analysis. Current Issues in Tourism, 20(8), 852-868. https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1187586
 21. Saeidi, P., Saeidi, S.P., Sofian, S., Saeidi, S.P., Nilashic, M., & Mardani, A. (2019). The impact of enterprise risk management on competitive advantage by moderating role of information technology. Computer Standards & Interfaces,63, 67-82. 
 22. Tarasova, H. (2018). Scientific and methodical approach to adaptive diversification of industrial enterprise development under crisis conditions. Virtual Economics, 1(1), 42-52. https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(3)
 23. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Korystin, O., Svyrydiuk, N., & Tkachenko, I. 2019. Assessment of information technologies influence on financial security of economy. Journal of Security and Sustainability, 8(3), 375-385. 
 24. Vitlinskyy, V.V., & Skitsko, V.I. (2013). Kontseptualni zasady modeliuvannia ta upravlinnia lohistychnym ryzykom pidpryiemstva[Conceptual grounds of modelling and managing logistics risk of an enterprise]. Problemy ekonomiky,4, 246-253 (in Ukrainian).
 25. Zhao, S., & Zhu, Q. (2018). A risk-averse marketing strategy and its effect on coordination activities in a remanufacturing supply chain under market fluctuation. Journal of Cleaner Production, 171, 1290-1299. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.107