Управління безпекою праці – соціальний та освітній контекст

Автори:
Т. П'ятек1
1. Ржешовський технологічний університет (Польща)
Сторінки:
66 - 72
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Piatek, T. (2018). Work Safety Management – Social and Educational Context. Marketing and Management of Innovations, 4, 66-72. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-06


Анотація

У статті автор визначає, що дослідження питань безпеки вимагає використання міждисциплінарних підходів. Традиційно безпеку розглядають як стан, при якому будь-які загрози відсутні. У свою чергу у статті автор визначає безпеку праці як формування відповідних умов праці на робочому місці, що гарантують належні та безпечні умови роботи. Так, автор розглядає питання управління безпекою з двох точок зору. По-перше, з соціальної точки зору – місце та вплив стану здоров’я працівників у створенні культури безпеки, яка включає не лише безпеку на робочому місці, але й безпеку поведінки працівника у суспільстві. По-друге, з освітньої точки зору – розробка та надання освітніх послуг з охорони праці, у тому числі вибір змісту та форм освітнього процесу (технічна допомога з охорони праці, освітні програми з управління безпекою) при підготовці фахівців з охорони здоров'я та безпеки, а також розробка системи забезпечення самостійного навчання впродовж життя. З одного боку, зміст освітніх програм повинен ґрунтуватись на відповідних нормативно-правових актах та регламентах, а з іншого боку, ці освітні програми повинні відповідати сучасним проблемам у галузі охорони здоров'я та безпеки. Тобто, вони повинні бути побудовані на реальних практичних знаннях та прикладах, які є вимірюваними та обліковуються Центральним Статистичним управлінням. Автор, наголошує, що аналіз статистичних даних щодо кількості нещасних випадків дає підстави виокремити найризикованіші умови праці та сконцентрувати програму підготовку на вузьких місцях при підготовці фахівців у галузі безпеки праці. У статті розглядаються специфіка управління безпекою праці в контексті підготовки персоналу у галузі охорони і безпеки праці у відповідних структурах (служби охорони праці) та окремі аспекти процесу управління безпекою праці на робочих місцях, з метою посилення ролі та відповідальності працівника за власну безпеку та оточуючих. У рамках дослідження для діагностики культури безпеки автор використовує наступні методи: прямий (аналіз наслідків – оцінка – кількість випадків або професійних захворювань, зареєстрованих у певний час); непрямий (оцінка основних складових елементів, тобто відношення до загальноприйнятих та відомих правил поведінки, здоров'я та життєвих цінностей, правил охорони здоров'я та техніки безпеки); якісний – рівень освіти, з точки зору критеріїв оцінки програм управління безпекою 5S та 0S у компаніях. 


Ключові слова
безпека, безпека праці, управління, освіта.


Посилання
 1. Banka, J. (1983). Ja teraz. U zrodel filozofii czlowieka wspolczesnego, Katowice.
 2. Bera, R. (2017). Pedagogika bezpieczenstwa w kontekście wspolczesnych zagrozen w zyciu spolecznym, Annales Universitatis Mariaecurie – Sklodowska Lublin – Polonia Vol. XXX, 4 Sectioj 2017; 
 3. EWG (1989). Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środkow w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow w miejscu pracy (tzw. dyrektywa ramowa). Available: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1989L0391:20081211:PL:PDF  
 4. GUS (2017). Wypadki przy pracy, pobrano z  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2017-roku,4,11.htm l  
 5. CIOP (2018). System ochrony pracy w Polsce. Avaivalble:http://www.CIOP.pl  
 6. PIP (2018). Avaivalble:http://www.PIP.gov.pl 
 7. Misiurek B., (2018). System 5S czy system 6S?Available:https://leantrix.com/pl/system-5s-system-6s/
 8. Illanes.  J. L. (2009). Pracowitość, porządek. Available:https://opusdei.org/pl-pl/article/30-pracowitosc-porzadek/
 9. Kunikowski J. (2015), Slownik terminow wiedzy i edukacji dla bezpieczenstwa, wyd. IV – rozszerzone, Siedlce 2015.
 10. Kodeks pracy (2018). Available:https://leantrix.com/pl/system-5s-system-6s/   
 11. Oleksiewicz I., Jurgielewicz O. (2015). Rola i znaczenie panstwa jako gwaranta bezpieczenstwa obywateli. Rzeszow 2015.
 12. Opar A., Piątek T. (2015). Wartości i normy w procesie resocjalizacji i socjalizacji,(w:) Wartości w pedagogice. Rodzina i szkola środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Dlugosz, Rzeszow, s. 214-223.
 13. Piątek T. (2013). Ergonomia i bezpieczenstwo prac, Rzeszow 2013.
 14. MGiP (2004). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r, nr 180, poz.1860 z pozn. zm.) Available:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ 
 15. MPiPS (2004). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodow i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Nr 82, poz. 537. Available:http://prawo.sejm``.gov.pl/isap.nsf/
 16. RM (1997). Rozporządzenie Rady Ministrow z 2 września 1997 r. w sprawie sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z pozn. zm.). Available: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
 17. RM (2004). Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 246, poz.2467 i 2468). Available:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
 18. Siemiątkowski, P. (2017). External financial security of the European Union member states outside the Eurozone. Journal of International Studies, 10(1), 84-95. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-4/6
 19. Soler U. (2016). Bezpieczenstwo spoleczne versus Internet: jaka przyszlość? [w:] Oleksiewicz I., Stępien K., (red.), Zagrozenia i wyzwania bezpieczenstwa wspolczesnego świata. Wymiar ekonomiczno - spoleczny. Warszawa.