Оцінка гудвілу в управлінні підприємством: інноваційні підходи з використанням комп'ютерних та комунікаційних технологій

Автори:
З.-М. В. Задорожний1, Ю. А. Судин1, В. В. Муравський1
1. Тернопільський національний економічний університет (Україна)
Сторінки:
43 - 53
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zadorozhnyi, Z.-M., Sudyn, Y. & Muravskyi, V. (2018). Goodwill Assessment in Enterprise Management: Innovative Approaches Using Computer and Communication Technologies. Marketing and Management of Innovations, 4, 43-53. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-04


Анотація

У статті гудвіл розглядається як особливий вид нематеріального активу, який приносить підприємству додаткові прибутки та сприяє зростанню конкурентоспроможності. Доведено, що управління вартістю гудвілу та можливість достовірно її оцінити є пріоритетними завданнями менеджерів компанії, а розвиток комп’ютерно-комунікаційної форми обліку вносить нові корективи у способи та методи оцінки нематеріальних активів підприємства. Метою статті є проведення аналізу існуючих методів оцінки та розгляд принципово нових підходів до використання комп’ютерних технологій в розробці інноваційної методики визначення вартості гудвілу як сукупності нематеріальних переваг підприємства. У статті використано історико-логічний та економіко-математичний методи для аналізу існуючих підходів до оцінки гудвілу, узагальнення та порівняння – для обґрунтування використання ринкового підходу з використанням комунікаційних технологій як інноваційного методу оцінки гудвілу. Виявлено переваги та недоліки кожного з актуальних підходів до визначення вартості нематеріального активу. Доведено, що дохідний метод розглядає гудвіл як генератор майбутніх доходів фірми, що дозволяє орієнтувати користувача на майбутні результати компанії, проте при його використанні відсутня можливість провести оцінку наявного гудвілу у підприємств, де спостерігаються збитки у поточній діяльності. Проаналізовано використання витратного методу, який вважається найбільш вживаним, оскільки дозволяє врахувати витрати, що складають вартість активу та є нетрудомістким, однак неможливість оперативно враховувати ситуацію на ринку та порівнювати нематеріальні переваги з конкурентами є його недоліком. Зазначено, що недоліком ринкового підходу є недостатня прозорість даних щодо вартості нематеріальних компонентів гудвілу, проте використання комп’ютерних програм та інтернет-технологій, як визначальних факторів у підвищенні оперативності та достовірності проведення оцінки, роблять його найбільш виправданим у сучасних умовах. У статті зроблено висновок, що використання ринкового підходу до оцінки гудвілу сприятиме: мінімізації фінансових та часових ресурсів на здійснення оцінки, оскільки частину функцій здійснюватиме комп’ютерна програма; оптимізації інформаційних потоків, що зумовлюється використанням комунікаційних каналів; підвищенню достовірності оцінки, що пов’язано з оперативною реакцією на зовнішні зміни, які впливають на підприємство.


Ключові слова
оцінка, нематеріальні активи, гудвіл, управління підприємствами, інновації, комп'ютерна форма зв'язку бухгалтерського обліку.


Посилання
 1. Bielawski P. (2016) Value measures in accounting and valuating financial instruments. Actual Problems of Economics, №1(175), 312-322 [in English].
 2. Canning J. B. (1929) The Economics of Accountancy. New York: Ronald Press, 278 p [in English].
 3. Gadawska J. (2011) Effect of Provision on the Valuation of a Company. Equilibrium. Vol. 6. Issue 2, 113-121 [in English].  
 4. LagardenM. (2014) Intangibles in a transfer pricing context: where does the road lead?International transfer pricing journal, № 2, 331-346[in English].
 5. Miller Louise. (2012). An Internet-based Accounting Information Systems Project. American Journal Of Business Education, 5 (6), 743-752 [in English].
 6. Pew research centre. – Social media use continues to rise in developing countries but plateaus across developed ones. [in English].
 7. PingH. D., Bao Di (2014) Valuating goodwill of cultural enterprises using wavelet neural network. International journal of u- and e-Service. Science and Technology, Vol.7,№4., 147-158 [in English].
 8. Tavakolnia E. Makrani S. (2015) Auditor industry specialization and market valuation of earnings and earnings components: empirical evidence from companies listed in Tehran stock exchange Accounting and Finance Research, Vol. 4., 187-195 [in English].
 9. Treidler O. (2015) Why the future of transfer pricing is linked to Improving the valuation of intangibles // Research. [in English].
 10. Vasarhelyi A. Miklos, Kogan Alexander and Tuttle M. Brad. (2015) Big Data in Accounting: An Overview. Accounting Horizons, 29, No. 2, 381-396 [in English].
 11. Wilkin L. Carla, Campbell John, Moore Stephen and Simpson Jason. (2018). Creating value in online communities through governance and stakeholder engagement. International Journal of Accounting Information, 29, 37-58 [in English].
 12. Andryevskyy I. A. (2012) Gudwil: vlyyanuye na itohovoyu stoimost companii [Goodwill: impact on the company's total value]. Byuleten «2K Audyt – Delovye konsultacii / Morison International». – Bulletin "2K Audit - Business Advice / Morison International", 35. – Available at: http://innclub.info/wp- content/uploads/2012/04/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%E2%84%96-35.pdf [in Russian]. 
 13. Blank I. A. (2001) Osnovy investycionnoho menedzmenta [Fundamentals of investment management] (Vols. 1-4). K.: Elha-N, Nyka-centr, V. 1 [in Russian]. 
 14. Gots L. (2012) Metodyky vyznachennya vartosti gudwily [Methods for determining the goodwill value]. Prometey - Prometey, 1(37), 140-143 [in Ukrainian].
 15. Karpycheva A. A. (2010) Razvutie metodolohyi buhgalterskoho ucheta gudwila v organizaciyah APK [Development of methodology of goodwill accounting in organizations of agroindustrial complex], М., 144–151 [in Russian]..
 16. Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 38 «Nematerialni aktyvy» [International Financial Reporting Standards 38 «Intangible assets»] (2018January 1).[in Ukrainian].
 17. Ofitsiinyi sait miznarodnoi companii «XoanonAnalyticsAB»[The official website of the international company «Xoanon Analytics AB»] [in Ukrainian].
 18. Polozhennia(standart) bukhhalters'kohoobliku19 «Ob'iednanniapidpryiemstv», zatverdzhenenakazomMinisterstvafinansivUkrainyvid7 lypnia1999 roku№ 163, zizminamyidopovnenniamy[Regulation(Standard) 19 "BusinessCombinations", approvedbytheMinistryofFinanceofUkraineonJuly7, 1999 № 163, withamendments] (1999 July7). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 [in Ukrainian].
 19. Puzynya N. Yu. Osobennosty otsenky gudwilla kak stoymosti delovoy reputatsyy firmy [Features of goodwill valuation as the value of a firm's reputation] Imuschestvynnye otnoshenyya v Rossyiskoi federatsii - Property relations in the Russian Federation,2, 41-48 [in Russian].
 20. Samsonov V. Harchenko S. (2004) Kak otsenyt gudwill [How to evaluate goodwill]. Finansovyi dyrektor – Finanсial director, 2, 144-151 [in Russian]..
 21. Travin V.V. (2010) Osoblyvosti orhanizatsii bukhhalters'koho obliku vnutrishn'oho hudvilu iak proiavu sotsial'noho kapitalu na mikroekonomichnomu rivni [Features internal accounting of goodwill as a manifestation of social capital at the micro level] – Visnyk ZhDTU – Bulletin ZhDTU, 2 (52), 192–199 [in Ukrainian].