Інновації в ризик-менеджменті ділової активності економічних агентів

Автори:
П. С. Берзін1, О. В. Шишкіна2, О. В. Кузьменко3, Г. М. Яровенко3
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
2. Чернігівський національний технологічний університет (Україна)
3. Сумський державний університет (Україна)
Сторінки:
221 - 233
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Berzin, P., Shyshkina, O., Kuzmenko, O., & Yarovenko, H. (2018). Innovations in the Risk Management of the Business Activity of Economic Agents. Marketing and Management of Innovations, 4, 221-233. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-20


Анотація

Стаття присвячена розробці інноваційного підходу в ризик-менеджменті ділової активності економічних агентів, який базується на застосуванні економіко-математичних методів. Підхід передбачає реалізацію наступних етапів. Запропоновано формування чотирьох груп основних ризико-формуючих факторів ділової активності у внутрішньому та зовнішньому середовищах з урахуванням факторів-стимуляторів та дестимуляторів, їх інтенсивного та екстенсивного характеру впливу. Проведенодослідження обраних факторів на аномальність (для цього фактори задаються у вигляді часових рядів, які перевіряються на аномальність за допомогою модифікованого критерія Ірвіна). Визначено процедуру відбору релевантних факторів для кожної з чотирьох груп, які визначають ризик ділової активності. Автори пропонують провести регресійний аналіз, в процесі якого будуються стандартизовані рівняння регресії для оцінки важливості чинників та їх впливу на ризик ділової активності. Розробленоінтегральніпоказникигруп ризиків на основі метрик Мінковського. Отримане значення інтегрального показника, яке наближатиметься до 1, буде свідчитипро відсутність ризику, в протилежному випадкуфактори генерують надмірний ризик. Побулованомодель ризику ділової активності з урахуванням чотирьох компонентів та центроїду чотирикутника. Еталонну модель побудовано із використанням програмного пакету “GeoGebra Classical”. В результаті отримано квадрат, центр мас якого знаходиться у точці перетину його діагоналей, яка також співпадає з центром описаного кола. Для аналізу отриманих результатів моделювання та визначення стратегій. Побудованосценарій ймовірних варіантів співвідношень чотирьох груп ризико-формуючих факторів, який включає можливі напрямки поліпшення складових тієї чи іншої групи ризиків. Побудова таких сценаріїв сприятиме підвищенню ефективності управлінських рішень, оскільки дозволяє поетапно відслідкувати вплив змін на ризик та отримати прогнозований результат. 


Ключові слова
ділова активність, ризик ділової активності, економічний агент, управління ризиками, інноваційний підхід, графічна модель, центр мас.


Посилання
 1. Anisimova, O.M. (2013). Analysis of the business activity of the enterprise as a system evaluation of the efficiency of using own resources. Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva. no. 2, pp. 19-24. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2013_2_6
 2. Harasyuk, O.A. & Ihnatenko M.YU. (2010) Problems with the essence of the concept "business activity of the enterprise". Visnyk KTU. no. 22. - p. 63 (in Ukrainian).
 3. Kashchena, N.B., Horoshansʹka O.O. & Polʹova T.V.  (2016). Business activity of the enterprise: the essence and methods of analysis. Kh.: Vydavnytstvo Ivanchenka I.S. (in Ukrainian).
 4. Zaikina, O.O. (2008). The role of indicators of business activity in the assessment of enterprise management. Kharchova promyslovist. no. 7, pp. 144-148 (in Ukrainian).
 5. Kireytsev, H.H. (2002). Financial management. Kyiv: TSUL (in Ukrainian).
 6. Kovalenko, L.O. & Remnyava, L.M. (2005). Finansovyy menedzhment [Financial management]. Kyiv: Znannya
 7. Kurylenko, T.P. (2009). Theoretical Aspects of Definition of Business Activity. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/6.pdf.
 8. Myeshkova, N.L. (2013). Economic essence of business activity of industrial enterprise. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny. no 1, pp. 105-108. (in Ukrainian).
 9. Mets, V.O. (1999). Economic analysis of financial results and financial condition of the enterprise: training. manual. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).
 10. Petrenko, M.I. (2010). Assessment of business activity of the enterprise. Problemy pidvyshchennya efektyvnosti infrastruktury: zb. nauk. prats. no. 26. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_26/ index.html (in Ukrainian). 
 11. Tkachuk, H.YU. (2015). Estimation of business activity of the enterprise. Naukovyy viznyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. (Vols.1-4), pp. 88-90 (in Ukrainian). 
 12. Turylo, A.M., Zinchenko O.A. & Vchorashnya, I.S. (2011). Definition of criteria for distribution of categories "business activity of the enterprise" and "market activity of the enterprise". Marketing and Management of Innovations, 1, pp. 82– 85. 
 13. Tsal-Tsalko, YU.S. (2008). Financial Analysis. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukrainian).
 14. Sheremet, A.D. &  Nehashev, YE.V.(2013). Methodology of financial analysis. Moskva:  NYTS Inf-ra-M (in Russian).
 15. Yakovenko T. V. (2015). Business activity: problems of formation of a motivational complex. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina, pp. 27 - 30. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/5488 (in Ukrainian).
 16. Blank I.A. Fundamentals of financial management. (Vols 1-2). - Kyiv: Nyka - Tsentr: Elha, 1999. - 511s. (in Russian).
 17. Vitlinsʹkyy, V.V. & Velykoivanenko, H.I. (2004). Risk in Economics and Entrepreneurship. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).
 18. Hrabovoyi, P. H., Petrova, S. N., Poltavtsev, S. I., Romanova, K. H., Khrustalev, B. B. & Yarovenko, S. M. (1994). Risks in modern business. Moskva: Alans (in Russian).
 19. Hranaturov, V. M. (1999). Economic risk: essence, methods of measurement, ways of reduction. Moskva:  Delo i Servis (in russian).
 20. Kleyner, H.B. (1997). An enterprise in an unstable economic environment: risks, strategies, security. Moskva: OAO «Yzd – vo «Ékonomyka» (in russian).
 21. Popova, A. YU. (2003). Risk management of investment activity. Kh.: Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy un-t im. V.N.Karazyna. (in Russian).
 22. Rohov, M. A. (1996). Introduction to Financial Risk Management. Market Risk Management: Learning. allowance. Moskva: Ynfra-M  (in Russian).
 23. Redkhed, К., Hius, S. (1996). Upravleniye finansovymi riskami [Financial Risk Management]. М.: Infra-М, 228s. (in Russian).
 24. Savchuk, V. (2014). Risk management. Basic principles and modern technologies. Kyiv: Companion Group(in Ukrainian).
 25. Starostyna, A. O., & Kravchenko, V. A. (2009). Risk Management: Theory and Practice. Kyiv: Kondor; Politekhnika (in Ukrainian).
 26. Shapkyn, A.S. (2003). Economic and financial risks. Assessment, Management, Investment Portfolio: Moskva: Yzdatelsko-torhovaya korporatsyya «Dolykov y K» (in russian).
 27. Lobanov, A.A &  Chuhunov, A. V. (2009) Encyclopedia of Financial Management Risk. Moskva: Alpyna Biznes Buks (in Russian).
 28. Shyshkina Olena (2016). Metody minimizatsiyi ta neytralizatsiyi finansovykh ryzykiv: teoretychni ta praktychni aspekty  Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, no 4 (8), pp. 176-181 (in English).
 29. Shyshkina, O.V (2015). Identyfikatsiya ryzykiv ta zahroz stiykoho funktsionuvannya ta rozvytku promyslovykh pidpryyemstv [Identification of risks and threats of sustainable operation and development of industrial enterprises]. Ukrayina - YES. Suchasni tekhnolohiyi, biznes ta pravo: zbirka mizhnarodnykh naukovykh prats: u 2 chastynakh. Chastyna 2. Suchasna tekhnika. Stalyy rozvytok. Innovatsiyi v sotsialʹniy roboti: filosofiya, psykholohiya, sotsiolohiya. Aktualni problemy yurydychnoyi nauky ta praktyky. Chernihiv: CNUT, pp. 128-130. (in Ukrainian)
 30. Kuzmenko, O.V. & Kolotilina, O.V. (2018). Simulation of the assessment of the level of economic, social and political development of Ukraine, Italy and France in the context of optimizing their interaction. Sustainable Development of Economy, 2(39), 111-120. 
 31. Kuzmenko, O.V. (2014), “Practical aspects of modeling the stable political and economic situation in the country on the basis of multi-criteria optimization methods”, Journal of Strategic and International Studies, 4, Volume IX,17-24. (n English)
 32. Kalchenko, O.M. & Shyshkina, O.V. (2018). Financial Analysis. Chernihiv: Vydavets Brahynets O.V. (in Ukrainian).
 33. Ky`ry`chok, T.Yu. (2013) Algorithm for solving a multicriterial problem of choosing the indicator of banknote wear using the utility function. Naukovi visti NTUU «KPI». Scientific news of NTUU "KPI", 1, 68-75 (in Ukrainian).
 34. Bourke, Paul (1988) Calculating the area and centroid of a polygon. Swinburne Univ. of Technology, 7.