Моделювання маркетингових характеристик місткості ринку електротехнічних засобів автоматизації

Автори:
П.Г. Перерва1,2, Т.О. Кобєлєва1, М.М. Ткачов1, Н.П. Ткачова1
1. НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)
2. Вища школа управління та охорони праці (м. Катовіце, Польща)
Сторінки:
67 - 74
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

Стаття являє собою продовження наукових розробок, початок яких авторами представлено в попередньому номері. Розглянуто питання моделювання маркетингових характеристик електротехнічних засобів автоматизації, які не мають самостійного технологічного призначення. Існуючі методичні підходи до визначення галузевого парку електротехнічних засобів автоматизації не забезпечують необхідної точності розрахунків. Вони не повною мірою враховують вікову структуру основного технологічного обладнання, для забезпечення автоматизованої роботи якого і призначені електротехнічних засобів автоматизації. Розроблена методика визначення галузевого парку виробів, що не мають самостійного технологічного призначення, з використання показників вікової структури технологічного обладнання. Підсумкові коефіцієнти вживаності електротехнічних засобів автоматизації на одиницю технологічного устаткування визначаються з урахуванням питомої ваги кожної вікової групи в загальному галузевому парку технологічного обладнання. Всі теоретичні положення супроводжуються детальними прикладами розрахунків.


Ключові слова
парк виробів, термін служби, засоби автоматизації, маркетинг, коефіцієнти вживаності, технологічне обладнання


Посилання
 1. Кухній Л. С. Розвиток підприємств електротехнічної галузі як передумова успішного функціонування на ринку / Л.С.Кухній // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 47-54. 
 2. Кобєлєва Т.О. Електротехнічна галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку // Т.О. Кобєлєва // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, 2011.– № 26. – С. 34-43.
 3. Перерва П.Г. Потребность в электротехнических средствах автоматизации. Теория и методы определения : [монография] / П.Г. Перерва. – Х.: Основа, 1991. – 114 с. 
 4. Аксенов А.П. Экономика и организация ремонта парка оборудования / А.П. Аксенов. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 38 с. 
 5. Гладенко І.В. Науково-методичні підходи до вирішення проблем практичної реалізації механізму комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності / І.В. Гладенко, А.В. Косенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ”ХПІ”. – 2008. – №18. – C.105-110.
 6. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / С.М. Ілляшенко [та ін.]; заг. ред. С.М.Ілляшенко. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2010. – 621 с.
 7. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / С.М. Ілляшенко [та ін.]; заг. ред. С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 615 с.
 8. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2011. – 644 с. 
 9. Косенко А.П. Экономическая оценка инновационного потенциала / А.П. Косенко.– Харьков-Мишкольц : НТУ «ХПИ», Мишкольц.техн.ун-т, 2009. – 170 с. 
 10. Косенко О.П. Комерціалізація інтелектуально-інноваційних технологій : монографія / О.П. Косенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 599 с. 
 11. Яковлєв А.І. Методи оцінки збитку на підприємствах при виході з ладу електротехнічного обладнання : монографія / А. І. Яковлєв, О. В. Мозенков, В. М. Кобєлєв. – Харків : ВВП "Контраст", 2012. – 120 с.
 12. Побережна Н.М. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства / Н.М. Побережна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №2. – С. 191-198. 
 13. Маркетинг / за заг. ред. Старостіної А.О. – Київ : Знання, 2009. – 1070 с.
 14. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – 458 с.
 15. Товажнянський В.Л. Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства / В.Л. Товажнянський // Економіка розвитку. – 2010. – № 2. – С. 46-50.
 16. Яковлєв А.І. Аналіз сучасного стану інтелектуально-інноваційної діяльності в Україні / А.І. Яковлєв, О.П. Косенко, М.М. Ткачов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2015. – № 25. – С. 162-174.
 17. Яковлєв А.І. Комерціалізація інтелектуальної власності: проблеми визначення та правового забезпечення / А.І. Яковлєв, О.П. Косенко, М.М. Ткачов // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2013. – С. 309-311.
 18. Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию / под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. – СПб.: Изд-во Астерион, 2010. – 374 с. 
 19. Экономика и управление инновационной деятельностью / под ред. проф. Вороновского Г.К., проф. Меховича С.А., проф. Погорелова Н.И. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 1203 с.
 20. Економіка підприємства: магістерський курс / за ред. проф. Загірняка М.В. – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2015 – 756 с.