Моделювання процесів стимулювання екологічної модернізації в системі національної економіки

Автори:
О.В. Шкарупа1, О.В. Лях1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
384 - 390
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено питання моделювання процесів зростання «нішевих» еко-модернізацій на прикладі окремих секторів національного господарства України. В рамках дослідження проведено моделювання та прогнозування управлінських впливів в процесі екологічної модернізації на основі аналізу зростання «нішевих» еко-модернізацій в системі національної економіки. Доведено, що основою моделі управління процесом екологічної модернізації є прогнозування потреб в природоохоронних інноваціях, на базі яких розробляються принципово нові технології, здійснюється випуск нової продукції, розроблюються прогресивні організаційні і управлінські рішення.


Ключові слова
інновації, екологічна модернізація, управління, моделювання, галузь


Посилання
 1. Бакурова А.В. Самоорганізація соціально-економічних систем: моделі і методи : монографія / А.В. Бакурова.. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 328 с.
 2. Бужимська К.О. Сутність та складові комплексної інноваційно-технологічної модернізації підприємств [Електроний ресурс] / К.О. Бужимська. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Economics/54119.doc.htm.
 3. Драйпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Драйпер, Т. Смит. – Москва : Диалектика, 2007. – 912 с.
 4. Хвесик М.А. Екологічна модернізація в системі природно-техногенної та екологічної безпеки : монографія; за ред. М. А. Хвесика, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход та ін., – К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016.– 455 с.
 5. Єщенко П. Концепції економічних систем та проблеми їх структурної трансформації / П. Єщенко, С. Гасанов, А. Чухно, П. Леоненко та ін. // Вища школа. – 2003. – № 2–3. – С. 44-65. – С. 58. 
 6. Кынин А. Модель развития технических систем [Електроний ресурс] / А. Кынин. – Режим доступа : http://www.metodolog.ru/node/740.
 7. Кулясов И.П. Экологическая модернизация: теория и практики / И.П. Кулясов. – НИИХ СпбГУ, 2004. – 154 с.
 8. Кудинова Г.Э. Экологическая модернизация: становление, современное состояние, перспективы / Г.Э. Кудинова, А.Г. Розенберг, Г.С. Розенберг // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2013. – Т. 22, № 2. – С. 5-26.
 9. Субетто А.И. Ноогенетическаяе основания трансформации общества / А.И. Субетто // Закономерности и перспективы трансформации общества: материалы к V Международной Кондратьевской конференции: В 3-х т. – М., 2004. – Т. 1. – С. 214-215.
 10. Gille Z. Legacy of waste or wasted legacy? The end of industrial ecology in post-socialist Hungary / Z. Gille, Mol A., Sonnenfeld D. // Ecological modernisation around the world: Perspectives and critical debates, Environmental Politics. – 2000. – № 9. – Р. 203-231. 
 11. Hajer M. The politics of environmental discourse. Ecological modernization and the policy proces / M.Hajer. – Oxford: Clarendon Press, 1995. – 332 p. 
 12. Harper C. Environment and Society / C. Harper. – NJ: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1996. – 443 р.
 13. Huber J. Ecological modernization. Away from scarcity, soberness and bureaucracy / J. Huber. – Technologie en milieubeheer. Den Haag: SDU, 1991.
 14. Sonnenfeld D. Contradictions of Ecological Modernisation: Pulp and Paper Manufacturing in Southeast Asia / D. Sonnenfeld // Environmental Politics. –  2000. – Vol. 9. No. 1.
 15. McLaughlin P. Ecological Modernization in Evolutionary Perspective / P. McLaughlin // Organization & Environment. – June, 2012. – Vol. 25. – P. 178-196.