Інноваційні маркетингові стратегії забезпечення екологічної безпеки на глобальному та регіональному рівнях

Автори:
М.Д. Домашенко1, В.Ю. Школа1, А.В. Кучмійов, О.О. Котенко1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
367 - 373
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті розроблено підхід до формування інноваційних маркетингових стратегій забезпечення екологічної безпеки виходячи з позиції їх екологічної спрямованості. Запропоновано підхід до вибору оптимальної інноваційної маркетингової стратегії забезпечення екологічної безпеки на основі показника оцінки рівня екологічної безпеки. Запропоновано комплекс маркетингових інструментів забезпечення екологічної безпеки на регіональному та глобальному рівнях.


Ключові слова
екологічна безпека, інноваційні маркетингові стратегії, оцінка екологічної безпеки, маркетингові інструменти


Посилання
 1. Амоша О.І. Людина та навколишнє середовище: економічні проблеми екологічної безпеки виробництва / О.І. Амоша; НАН України, Ін-т економіки промисловості. –  К.: Наукова думка, 2002. –  305 с. 
 2. Андреева Н.Н. Экологические инновации как базис процессов эколгизации инвестиционной деятельности в Украине / Н.Н. Андреева // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2004. – Вып. 68. – С. 101-107.
 3. Веклич О. «Экологическая цена» экономического роста Украины / Веклич О., Шлапак Н. // Экономика Украины. – 2012. – №1. – С. 51–60.
 4. Герасимчук З.В. Екологічна безпека регіону: діагностика і механізм забезпечення / З.В. Герасимчук, А.О. Олексик. − Луцьк: Надстир’я, 2007. – 278 c.
 5. Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Кучмійов А.В. Комплексна оцінка рівня екологічної безпеки як основа забезпечення енергоефективності національної економіки / М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, А.В. Кучмійов // Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективих змін національної економіки / за заг. ред. доктора екон. наук проф. І.М. Сотник. – Суми Університетська книга, 2016. – 368. – С. 85-97.
 6. Ілляшенко С.М. Підходи до вибору перспективних напрямів інноваційно-орієнтованого сталого розвитку України / С.М. Ілляшенко // Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія: за наук ред. проф. Хлобистова Є.В. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 33- 40.
 7. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми: Університетська книга, 2006. – 367 с.
 8. Прокопенко О.В. Маркетинг инноваций и инновационный маркетинг : учеб пособие для студ. экон. спец. вузов / О.В. Прокопенко, Ю.И. Осик, З.Н. Борбасова. – Караганда : Изд-во КарГУ, 2016. – 155 с.
 9. Прокопенко О.В. Экологизация инновационной деятельности: мотивационный подход: монография / О.В. Прокопенко. - Сумы: Университетская книга, 2008. - 392 с.
 10. Садченко О.В. Роль екомаркетингу в умовах трансформації організаційно-управлінської системи природокористування / О.В. Садченко // Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор‘я: виклики і можливості : монографія / [Буркинський Б.В. та ін.]; за наук. ред. Б.В. Буркинського; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – С.524-542.
 11. Харичков С.К. Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива) / С.К. Харичков, Н.Н. Андреева, Л.Е. Купинец. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. – 180 с.
 12. Esty D.C. Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage / Daniel C. Esty, Andrew S. Winston. – John Wiley and Sons, 2009. – 380 p.
 13. Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific Articles / International Conference. – Taunton (MA, United States of America): Aspekt Publishing, 2015. – 364 p