Розкриття інформації зі сталого розвитку як інструмент маркетингових комунікацій компаній зі стейкхолдерами: маркетингові, соціальні та економічні аспекти

Автори:
T.A. Васильєва1, С.В. Леонов1, І.О. Макаренко1, Н. Сірковська2
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
2. Rossmann (Чехія)
Сторінки:
350 - 357
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

В умовах неспроможності традиційної парадигми корпоративної звітності задовольнити запити стейкхолдерів, нова парадигма обліку сталого розвитку та її комунікаційний інструмент – розкриття інформації зі сталого розвитку мають ряд маркетингових, соціальних та економічних переваг. Особливого значення воно набуває для залучення фінансування інноваційного розвитку та інноваційної діяльності компаній. Проведений аналіз особливостей поширення звітності зі сталого розвитку серед українських компаній засвідчує початковий етап її становлення. При цьому підвищення їх інноваційного потенціалу автори вбачають за рахунок більш прозорої звітності зі сталого розвитку, яка враховує соціо-еколого-економічні аспекти діяльності та відповідає запитам стейкхолдерів у сучасних умовах. 


Ключові слова
маркетинг, звітність зі сталого розвитку, облік за ESG-критеріями, сталий розвиток, інноваційний розвиток, стейкхолдери, маркетингові комунікації


Посилання
 1. Cheng B. Corporate Social Responsibility and Access to Finance [Electronic resource] / B. Cheng, I. Ioannou, G. Serafeim. – 2011. – Social Science Research Network . – Access mode: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1847085.
 2. Corporateregister Database. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.corporateregister.com/search/?s=Ukraine&d=1&org=&sec=All&sub=All&our=All&cou=All&yr=.
 3. Developments in new reporting models Information for better markets. – London, ICAEW, 2009. – 96 p. 
 4. Dimson E. Active Ownership [Electronic resource] / E. Dimson, O. Karakas, X. Li. – Access mode: http://www.people.hbs.edu/kramanna/HBS_JAE_Conference/Dimson_Karakas_Li.pdf.
 5. Directive 2014/56/EU «On statutory audits of annual accounts and consolidated accounts» [Electronic resource]. – Access mode: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056.
 6. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non financial and diversity information by certain large undertakings and groups, Official Journal of the European Union L 330/1. [Electronic resource]. – Access mode: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095.
 7. Ernst & Young; GreenBiz Group. Six Growing Trends in Corporate Sustainability [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Six_growing_trends_in_corporate_sustainability_2013/$FILE/Six_growing_trends_in_corporate_sustainability_2013.pdf.
 8. Europe 2020 strategy [Electronic resource]. – Access mode:  https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en.
 9. EU-Ukraine Association Agreement 27.06.2014 [Electronic resource]. – Access mode: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm.
 10. Friede G. ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies / G. Friede, T. Busch, A. Bassen // Journal of Sustainable Finance & Investment. – 2015. – № 5 (4). – P. 210-233.
 11. Global Reporting Initiative. Sustainability disclosure Database [Electronic resource]. – Access mode: http://database.globalreporting.org/search/.
 12. Lang M. Transparency, Liquidity, and Valuation: International Evidence on When Transparency Matters Most / M. Lang, K.V. Lins, M. Maffett // Journal of Accounting Research. – 2012. – № 50 (3). – P. 729–774.
 13. New Reporting Models for Business / information for Better Markets Initiative. – London, ICAEW, 2003. – 78 p. – Р. 15. 
 14. Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century. – IIRC, 2011. – 30 p.
 15. UN SDG. Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns [Electronic resource]. – Access mode: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/.
 16. United Nation Global Compact [Electronic resource]. – Access mode: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc.
 17. Value of sustainability reporting: A study by EY and Boston College Center for Corporate Citizenship [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Value_of_sustainability_reporting/$FILE/EY-Value-of-Sustainability-Reporting.pdf.
 18. Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / М. В. Корягін, П.О. Куцик. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 276 с.
 19. Костирко Р.О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р.О. Костирко // Економіка України. – 2013. – № 2 (615). – С. 18–28.
 20. Кузіна Р.В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія / Р.В. Кузіна. – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – 416 с.
 21. Лоханова Н.О. Корпоративна звітність в Україні і світі в контексті євроінтеграції – вимоги інвесторів, проблеми, перспективи / Н.О. Лоханова // Економiка та держава. – 2014. – № 10. – С. 6-10.
 22. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.