Особливості оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій

Автори:
М.Ф. Аверкина1
1. Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, Україна)
Сторінки:
334 - 349
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена розкриттю особливостей оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій. Автором сформовано показники оцінювання рівня стійкого розвитку міст й агломерацій. В основу оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій покладено інформаційну ентропію як функцію стану, що дає змогу найкраще описувати поведінку відкритих багатокомпонентних динамічних систем. На ґрунті визначених показників й запропонованих інтегральних індикаторів використання та відтворення соціо-еколого-економічних ресурсів, соціо-еколого-економічної безпеки, логістизаці оцінено рівень стійкого розвитку агломерацій України.


Ключові слова
стійкий розвиток, ентропія, ресурсна ефективність, управлінська ефективність, логістизація


Посилання
 1. Бережна А.Ю. Методологічні підходи щодо моделювання сталого соціально-економічного розвитку міста / А.Ю. Бережна, Ю.М. Попова // Економіка розвитку. – 2010. – № 4 (56). – С. 37‒40.
 2. Виноградов И.М. Математическая энциклопедия / И.М. Виноградов. − Т. 2 : Д – КОО. ‒ М. : «Советская энциклопедия». –1979. –467с.
 3. Галушкіна Т.П. Еколого-збалансовані пріоритету розвитку теорій: концептуальні засади та організаційний механізм: [монографія] / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська. – Одеса : Інститут проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2009. − 372 с. 
 4. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика : [монографія] / З.В. Герасимчук. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 528 с.
 5.  Герасимчук З.В. Оцінювання стану та регулювання економіко-екологічної безпеки регіону: теорія, методологія, практика : [монографія] / З.В. Герсимчук, М.Ф. Аверкина. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 240 с.
 6. Данилишин Б.М. Устойчивое развитое в системе природно-ресурсных ограничений / Б.М. Данилишин, Л.Б. Шостак. – К. : СЩПС Украины НАНУ, 1999. – 367 c.
 7. Лаппо Г. Агломерации России в XXI веке [Електронний ресурс] / Г. Лаппо, П. Полян, Т. Селиванова. – Режим доступу : http://www.frrio.ru/uploads_files/Lappo.pdf.
 8. Ломоносов Д.А. Стратегічне управління розвитком міста як соціо-еколого-економічної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Д.А. Ломоносов. – Одеса, 2013. – 20 с.
 9. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку : [навч. посіб.] / [за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника]. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с. 
 10. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : за станом на 02.03.2007 р. № 60 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738.
 11. Cover T.M. Elements of Information Theory / T.M. Cover, T.A. Joy ‒ New York : Wiley, 1991.
 12. Li-Yan S. Ecological-economic efficiency evaluation of green technology innovation in strategic emerging industries based on entropy weighted TOPSIS method / Sun Li-Yan, Miao Cheng-Lin, Yang Li // Ecological Indicators. – 2017. – № 73. – P. 554–558.
 13. Lozada G.A.. The Hotelling Rule for Entropy-constrained Economic Growth / Gabriel A. Lozada // Ecological Economics. – 2017. – № 133. – P. 35–41.