Виявлення залежностей між рівнем економічного розвитку та інноваційною активністю країн світу

Автори:
А.Д. Кухарук1, Н.Є. Скоробогатова1, І.О. Пишнограєв1
1. Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
Сторінки:
301 - 314
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Статтю присвячено дослідженню взаємозв'язків між рівнем економічного розвитку країни та рівнем її інноваційної активності. Для досягнення мети проаналізовано ключові чинники, котрі впливають на здатність впроваджувати інновації в умовах конкретної країни. Представлено результати статистичного аналізу функціонування скандинавських, західноєвропейських, азіатських та постсоціалістичних країн. Досліджено кореляційні зв’язки між розвитком макроекономічної інфраструктури, ступенем економічної свободи і рівнем інноваційної активності по групах країн. Виконано кількісний опис впливу ключових факторів на рівень інноваційної активності. Встановлено, що для більшості країн характерними є прямі залежності поліноміального типу. Автори аргументують, що умови формування інноваційної діяльності постсоціалістичних країн є специфічними, а погіршення економічних умов розвитку цих країн є базисом для інтенсифікації інноваційної діяльності. Отримані результати може бути використано у якості елемента методичного забезпечення прогнозування інноваційного потенціалу країн, що функціонують в умовах економічної турбулентності. 


Ключові слова
інноваційна активність, макроекономічна інфраструктура, економічна свобода, поліноміальна залежність, сталий розвиток


Посилання
 1. Analysis of sustainable development: global and regional contexts: monograph / International Council for Science (ICSU) and others;  project supervisor M. Z. Zgurovsky.  – K. : NTUU «KPI», 2013. – P. 1.Global analysis of quality and security of life    (2011 – 2012). – 328 p.
 2. Beckman S.L. Innovation as a Learning Process / Sara L. Beckman, Michael Barry // California Management Review. – Fall 2007. – Vol. 50, № 1. – P. 25-56.
 3. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All [Електронний ресурс] / The World Bank Group. – Режим доступу:  http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies/2016/gc-legal-rights.
 4. Global competitiveness  report 2016-2017 [Електронний ресурс] / World Economic Forum, 2016. – Режим доступу:  http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobal CompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.
 5. Global Innovation Index 2016 [Електронний ресурс] / World Intellectual Property Organization. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf.
 6. Бова Т.В. Формування механізму державного управління функціонуванням національної інноваційної системи / Т.В. Бова // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 132–134.
 7. Ілляшенко С.М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань: монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Діса плюс», 2016. – 192 с.
 8. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с.
 9. Індекс економічної свободи, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/.
 10. Козлова А.І. Індикатори інноваційного розвитку економіки і промислових підприємств [Електронний ресурс] / А.І. Козлова // Ефективна економіка. – 2014. – № 10. – Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3760
 11. Кузьмін О.Є. Управління інноваційним процесом на підприємствах: проблеми і шляхи їх розв’язання / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Л.І. Мельник // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2005. – № 2. – С. 371-382.
 12. Офіційний сайт неприбуткової організації «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку». – Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk.
 13. Пономаренко Є.В. Теоретичний підхід до вибору моделей інноваційного розвитку країн світу / Є.В. Пономаренко, О.В. Анненкова // Економіка розвитку. – 2012. – № 1(61). – С. 35–41.
 14. Прощаликіна А.М. Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою / А.М. Прощаликіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 72–77.
 15. Рогоза М.Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія / М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал // ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.
 16. Саліхова О.Б. П’ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії. Досвід Європи [Електронний ресурс] / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 9–15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecde_2010_1_4. 
 17. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто ; пер. с венг.; под общ. ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. – М. : Прогресс, 1990. – 295 с.
 18. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями/ Сокр. пер. с англ. / Б. Твисс; предисл. К.Ф. Пузыни. – М.: Экономика, 1989. – 271с.
 19. Федулова Л.І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств / Л.І. Федулова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 122-135.
 20. Шипуліна Ю.С. Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств: теоретичний огляд / Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №3. – С. 128-140.
 21. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер ; предисл. В. С. Автономова ; пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко ; пер. с англ. В. С. Автономова и др. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.