Методичні засади визначення компетенцій суб’єктів господарювання для формування інноваційно-інвестиційних промислових кластерів

Автори:
Ю.М. Сафонов1, Є.І. Масленніков2, Н.М. Селіванова3
1. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
2. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна)
3. Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)
Сторінки:
283 - 291
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто сутність компетенцій суб’єктів господарювання, важливість створення інноваційно-інвестиційних кластерів, методологія і послідовність визначення ключових компетенцій підприємств для формування інноваційно-інвестиційних кластерів. У дослідженні доведено, що ідентифікація та оцінка суб’єктом господарювання своїх ключових компетенцій при формуванні інноваційно-інвестиційного кластеру надає змогу точно вибрати напрямки діяльності в такому кластері, які принесуть найбільший фінансовий результат і ефект. 


Ключові слова
компетенції, ланцюг цінностей, кластер, додана вартість, конкурентна перевага, інноваційний кластер


Посилання
 1. Портер М. Конкуренция / М.Портер; [пер. с англ.] – М: Издательский дом «Вильямс». 2005. – 608 с.
 2. Брувер А. Стратегічне планування місцевого розвитку: розробка та впровадження проектів: Навч. посіб. / А. Брувер, Н. Руденко, С. Грищенко. – К.: Європ. комісія, 2006. – 168 с.
 3. Шаститко А.Е. Кластеры как форма пространственной организации экономической деятельности: теорія вопроса и эмпирические наблюдения / А.Е. Шаститко // Теория экономических исследований. – 2009. – № 2 – Режим доступа к журналу: http://cyberleninka.ru.
 4. Хэмел Г. Конкурируя за будущее / Г. Хэмел, К.К. Прахалад. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 288 с.
 5. Соколенко С.. Кластери в глобальній економіці / С.І. Соколенко. – К. : Логос, 2004. – 848 с.
 6. Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці: монографія / М.П. Войнаренко. – Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. – 502 с.
 7. Захарченко В.И. Инновационный менеджмент: теория и практика в условиях трансформационной экономики / В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.Н. Корсикова. – К.: ЦУЛ,  2012. – 448 с.
 8. Колодинский С.Б. Рационализация кластерных структур инновационного развития региона / Материалы IХ Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы инновационной деятельности", Симферополь, 2014. – С. 68 –71.
 9. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: сети, альянсы, партнерства, кластеры. – К.: Колос, 2013. –  546 с.  
 10. Указ Президента України «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс] // Адміністрація Президента України. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 11. Наука, технології та інновації // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 12. Уварова А.Я. Формирование цепочек добавленной стоимости экспортноориентированной продукции / А.Я. Уварова, О.В. Стрелкова // Вестник ОрелГИЭТ. – 2011. – №2(16). – С. 5–11.
 13. Суханюк Ю. Ключові компетенції підприємства: сутність та оцінювання [Електронний ресурс] / Ю. Суханюк, С. Яковенко. – Режим доступу: http://ukr.coolreferat.com.ua/nuda/klyuchovi-kompetenciyi-pidpriyemstva-sutniste-ta-ocinyuvannya/main.html.
 14. Верба В.А. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства [Електронний ресурс] /В.А. Верба, О.М. Гребешкова. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/strategy/str100.html.
 15. Ефремов В.С. Ключевая компетенція организации как объект стратегического анализа [Електронний ресурс] / В.С. Ефремов, И.А. Ханыков. – Режим доступу: http://www.mevriz.ru/articles/2002/2/1014.html.
 16. Побережець О.В. Информационно-технологический фактор в развитии бизнеса / О.В. Побережець // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Збірник наук.праць. – Вип. 15, т. 10. – Одеса: ОНУ. – 2007. – С. 163–170.