Аналіз впливу структурних передумов конкуренції на забезпечення економічної безпеки машинобудівного комплексу

Автори:
М.І. Бублик1, В.В. Коваль2, О.З. Редьква3
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
2. Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Одеса, Україна)
3. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, Україна)
Сторінки:
229 - 240
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У цій статті розглядається сутність та визначення економічної безпеки суб’єктів машинобудівного комплексу. Обґрунтовано передумови та загрози обмеження конкуренції на ринку машинобудування. Розкрито передумови та загрози обмеження конкуренції на ринку машинобудування та обґрунтовано напрями державної конкурентної політики з метою зміцнення економічної безпеки залежно від причин та інтенсивності конкуренції відповідно до умов її прояву. Проведено оцінку інституціональних індикаторів економічної безпеки ринкового середовища та галузевий вимір стану конкурентного середовища в контексті їх впливу на рівень економічної безпеки у машинобудівному комплексі. 


Ключові слова
конкуренція, економічна безпека, ринок машинобудування, державного регулювання, державна конкурентна політика


Посилання
 1. Baldwin D.A. The Concept of Security [Electronic resource] / David A. Baldwin // Review of International Studies. – 1997. – № 23. – Р. 5–26. – Mode of access: http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selectedarticles/Baldwin (1997) The Concept of Security.pdf.
 2. Бережний Я.В. Щодо напрямів удосконалення конкурентної політики в Україні: аналітична записка [Електронний ресурс] / Я.В. Бережний. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1640.
 3. Бойко О.В. Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економічний аспект: монографія / О.В. Бойко, Є.М. Сич, О.В. Шишкіна: За ред. проф. Є.М. Сича. – Київ : Логос, 2011. – 220 с.
 4. Буркальцева Д.Д. Інституціональне забезпечення економічної безпеки України: [монографія] / Д.Д. Буркальцева. – Київ : Знання України, 2012. – 347 с.
 5. Васильєв А.А. Деякі аспекти економічної безпеки в контексті економічної теорії / А.А. Васильєв // Наукові праці: науково-методичний журнал, 2005. –Вип. 25. Т. 38. Економіка. – С. 13–17.
 6. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми забезпечення: [монографія] / Т.Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008 – 384 с.
 7. Graham B. Security Analysis. The Classic 1934 / B. Graham, D. Dodd. - NY : The McGraw-Hill Companies, Inc, 2000. – 736 p.
 8. Дикань В.В. Державне регулювання розвитку машинобудування України / В.В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. – Вип. 42. - С. 213-217.
 9. Зацеркляний М.М. Основи економічної безпеки : [навчальний посібник] / М.М. Зацеркляний, О.Ф. Мельников. – Київ : КНТ, 2009. – 337 с.
 10. Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/ document?id=133712&AMCU_2016.pdf.
 11. The Global Competitiveness Report 2016–2017: Report / Geneva: World Economic Forum [Electronic resource]. – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport 2016-2017_FINAL.pdf.
 12. The World Bank Open Data [Electronic resource]. – Mode of access : http://data.worldbank.org/russian.
 13. The Worldwide Governance Indicators (WGI) 2017 Interactive – Interactive Data Access [Electronic resource]. – Mode of access: http://info.worldbank.org/governance/wgi/wgidataset.xlsx. Name from screen.
 14. Kaufmann D. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues [Electronic resource] / D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi. – Mode of access: info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home.
 15. Ілляшенко С.М. Управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств для забезпечення їх сталого розвитку / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: монографія. – Сімферополь, 2010. – С. 192-211.
 16. Карачина Н.П. Економічна поведінка машинобудівних підприємств: теорія, методологія, практика управління: монографія / Н.П. Карачина. – Вінниця : Кн.-Вега, 2010. – 416 c.
 17. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. / Г.Б. Клейнер, B.I. Тамбовцев, P.M. Качалов. – Москва, 1997. – 288с.
 18. Малюта Л. Діагностика інтелектуально-кадрової складової забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств / Л. Малюта // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 1 (28). – С. 89–93. 
 19. Neu C.R. The Economic Dimensions of National Security / C. Richard Neu, Charles Wolf, Jr. – RAND, 1994. – 86 p.
 20. Про затвердження методики визначення питомої ваги державного сектору в економіці: Наказ Міністерства економіки України від від 20.12.2012 № 1466 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 6. – С. 201.
 21. Соціально-економічне становище України за 2017 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2017/arh_2017_u.htm.
 22. Про схвалення Концепції Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 19-р // Урядовий кур'єр. – 2016 – № 15.
 23. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2013–2023 роки: Розпорядження від 19 вересня 2012 р. № 690-р // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 180.
 24. Синицына К.И. Формирование эффективной конкурентной политики в Украине / К.И. Синицына, А.В. Воронин // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ. – 2014. –№ 6. – Том 2. – C. 306-310.
 25. Соціально-економічний розвиток України за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2016/so_ek_r_u/soekru_u/arh_soekru_16.htm.
 26. Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.2015 № 287 // Офіційний вісник України – 2015 – № 43 – стор. 14.
 27. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1216_u.htm.
 28. Україна у цифрах 2010: статистичний збірник / Державний комітет статистики України – Київ : Держ. підприємство “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2010. – 251 с
 29. Україна у цифрах 2016: статистичний збірник / Державна служба статистики України. За ред. Вернера І.Є. – Київ : Держаналітінформ, 2016. – 240 с.
 30. Частка державного сектору у складі економіки за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fe820f29 -8fb3-448d-be19-6d2548d3c9c&title=CHastkaDerzhavnogoSektoruUSkladi EkonomikiZa2016-Rik.xls.
 31. Череп А.В. Теоретико-методичні основи забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств / А.В. Череп, О. В. Степаненко // Економіка і регіон. – 2013. – № 3. – С. 78-83.
 32. Шифріна Н.І. Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України / Н.І. Шифріна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010 – № 29. – С. 394–399.
 33. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – Київ : НІСД, 1997. – 144 с.
 34. Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства / З. Якубович // Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 1. – С. 81-86.