Підходи до оцінювання порівняльної ефективності альтернативних варіантів технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств, одержаних у результаті реінжинірингу

Автори:
О.З. Сорочак1, М.Я. Гвоздь1
1. Національний університет «Львівська політехніка (м. Львів, Україна)
Сторінки:
219 - 228
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті описано методику вибору найбільш ефективного варіанту технологічного бізнес-процесу приладобудівного підприємства з альтернативних варіантів його реалізації, одержаних в результаті реінжинірингу. Запропоновано модель оцінювання відносної ефективності альтернативних варіантів технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств, яка базується на основі методу порівняльного оцінювання об’єктів Data Envelopment Analysis – DEA (українською – Метод оболонки даних – МОД). Апробовано модель на прикладі технологічного бізнес-процесу ПП НВП «Спаринг-Віст Центр», а саме: складання дозиметра ТЕРРА, з попереднім обґрунтуванням переліку агрегованих показників входів і виходів цього бізнес-процесу.


Ключові слова
ефективність, реінжиніринг, бізнес-процес, приладобудівне підприємство, метод оболонки даних


Посилання
 1. Бойко С.І. Концепція виміру ефективності системи менеджменту підприємства / С.І. Бойко // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. – Випуск 4. Частина 2. – К. : УАЗТ, 2000. – 314 с.
 2. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті : монографія / О.В.Виноградова.. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. – 195 с.
 3. Гончарова М.Л. Особливості формування системи реінжинірингу бізнес-процесів / М.Л. Гончарова // Академічний огляд. – 2011. – № 1 (34) – С. 179-185.
 4. Киричек В.О. Роль реінжинірингу бізнес-процесів у підвищенні ефективності управління підприємством та розвитку його персоналу [Електронний ресурс] / В.О. Киричек. – Режим доступу : file:///C:/Users/OOO/Downloads/rpzn_2015_1_8.pdf. 
 5. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посібн. / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2002. – 228 с.
 6. Мединский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательства / В.Г. Мединский, С.В. Ильдеменов / под ред. И.В. Ирикова. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 414 с.
 7. Осовська Г.В. Менеджмент організацій / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с.
 8. Таранюк Л.М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств / Л.М. Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1. – С. 111-119.
 9. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М.Хаммер, Дж.Чампи; пер. с англ. – СПб. : Изд. С.-Петербургского университета, 1997. – 332 с.
 10. Череп А.В. Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості : монографія / А.В.Череп, К.Л. Потопа, О.В. Ткаченко. – К. : Кондор, 2009. – 368 с.
 11. Чухрай Н.І. Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством / Н.І. Чухрай, С.І. Матвій // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 3. – С. 172-181.
 12. Шегда А.В. Менеджмент : навч. посіб. / А.В. Шегда – К. : «Знання», КОО, 2002. – 583 с.
 13. Charnes A. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units / A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhoder . – Eur. J. Opl. Res 2, 1978. – P. 429-444.
 14. Cooper W.W. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References, and DEA-Solver Software / W.W. Cooper, L.M. Seiford, K. Tone. – Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000. – 318 p.