Основи моделювання рішень економічних суб’єктів з урахуванням цінностей та норм соціальної відповідальності

Автори:
Л.В. Потрашкова1
1. Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (м. Харків, Україна)
Сторінки:
209 - 218
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Для планування діяльності підприємства потрібно мати інформацію про поведінку його стейкхолдерів. Така інформація може бути отримана шляхом моделювання рішень відповідних економічних суб’єктів. При цьому важливо враховувати, що на рішення економічних суб’єктів впливають такі соціальні регулятори, як суспільні цінності та соціальні норми, які в останні десятиліття зазнали трансформацій під впливом ідей соціальної відповідальності. Тому в статті запропоновано удосконалення базової моделі прийняття рішень шляхом урахування в ній суспільних цінностей та норм соціальної відповідальності, а також характеристик відносин  особи, що приймає рішення, з відповідними контрагентами. 


Ключові слова
соціальна відповідальність економічних суб’єктів, соціальна відповідальність споживачів, моделювання прийняття рішень, суспільні цінності, соціальні норми, відносини економічних суб’єктів


Посилання
 1. Sustainable Selections: How Socially Responsible Companies Are Turning a Profit [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/sustainable-selections-how-socially-responsible-companies-are-turning-a-profit.html.
 2. Клейнер Г.Б. Социальная ответственность бизнеса: общество и бизнес в системе взаимных ожиданий [Електронний ресурс] / Г.Б. Клейнер. – Режим доступу : http://kleiner.ru/sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa-obshhestvo-i-biznes-v-sisteme-vzaimnyih-ozhidaniy/.
 3. Новикова Р.А. Феномен социальных и социально ответственных инвестиций в концепции социальной ответственности бизнеса / Р.А. Новикова // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 232. – С. 199-202.
 4. Савичева Е.Ю. Признаки социально ответственного поведения предпринимательских структур: к вопросу о дефиниции категории «социальная ответственность бизнеса» / Е.Ю. Савичева // Российское предпринимательство. – 2011. – № 8. – Вып. 1. – С. 17-22.
 5. Головінов О.М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми / О.М. Головінов // Економічний вісник Донбасу. − 2014. − № 2. − С. 187-192.
 6. Безчотнікова С.В. Корпоративна соціальна відповідальність: діалог бізнес − громада / С.В. Безчотнікова // Поліграфія і видавнича справа. − 2012. − № 4. − С. 51-59.
 7. Rais S. Corporate social performance and financial performance. The case of Indonesian firms in the manufacturing industry / S. Rais, R.V. Goedegebuure // Problems and Perspectives in Management. – 2009. – № 7(1). – P. 224-237.
 8. Wu W. An empirical examination of the corporate social performance – the financial performance relationship in China based on the different measures perspective / W. Wu, L. Keke // International Journal of Networking and Virtual Organisations. 2009. – № 6(4). P. 389-403.
 9. Varenova D. Corporate social responsibility and profitability: trade-off or synergy: Perceptions of executives of FTSE All-Share companies / D. Varenova, M. Samy, A. Combs // Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. – 2013. – № 4(2). – P. 190-215.
 10. Тульчинский Г.Л. От манипуляции и экономики недоверия к социальному партнёрству: PR как Public Relations и Public Responsibility / Г.Л. Тульчинский // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2011. – С. 242-249.
 11. Опокин В. Социальный имидж в структуре имиджа организации [Електронний ресурс] / В. Опокин.– Режим доступу : http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/pr/social_image.htm. 
 12. Merriam-Webster's Online Dictionary, 11th edit. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.merriam-webster.com/dictionary/responsibility.
 13. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности / Д.А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1993. – 43 с.
 14. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии Российской акад. наук; Гл. ред. В. С. Степин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Мысль, 2010. – Т. 3 – 692 с.
 15. ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en.
 16. Bowen H. Social responsibilities of the businessman / H. Bowen. – New York : Harper and Row, 1953 – 276 p.
 17. White A.L. Business Brief: Intangibles and CSR [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://www.bsr.org/reports/BSR_AW_Intangibles-CSR.pdf.
 18. Giddens A. .Sociology / A. Giddens, P. W. Sutton. – Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2009. – 1182 p.
 19. Fromm E. To Have Or to Be? / E. Fromm. – New York : Harper & Row, 1976. – 215 p.
 20. Friedman M. The social responsibility of business is to increase its profits [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-70818-6_14.
 21. Фролов С.С. Социология: учебник / С.С. Фролов. – М. : Наука, 1994 – 256 с