Ідентифікація однорідності об’єктів системи антикризового управління методом кластеризації

Автори:
Н.С. Іванова1
1. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна)
Сторінки:
188 - 198
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено соціально-економічні показники розвитку регіонів України за 2015 рік з метою ідентифікації однорідності об’єктів (регіонів) системи антикризового управління із застосуванням методів кластерного аналізу. В результаті дослідження визначено наявність схожості між групами регіонів, що дозволило сформувати 3 кластери, для яких було визначено характерні ознаки. Коректність класифікації спостережень (регіонів) методом k-середніх підтверджена результатами дискримінантного аналізу. 


Ключові слова
антикризове управління, кластерний аналіз, кластер, регіон, дискримінантний аналіз


Посилання
 1. Антикризисный менеджмент / под ред. Грязновой А.Г. – Москва : Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2010. – 368 с.
 2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. / И.А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.
 3. Боровиков В.П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере / В.П. Боровиков. – СПб. : Питер, 2003 – 688 с.
 4. Газарян С.В. Теоретичні основи антикризового управління в регіоні / С. Газарян // Публічне управління. – 2013. – № 2. – С. 56-61.
 5. Гайворонська Ю.Є. Методичні основи функціонування механізму антикризового управління підприємством : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Гайворонська Юлія Євгеніївна. – К. : Національний транспортний ун-т., 2006. – 185 с.
 6. Голіяд Н.Ю. Моделі антикризового управління регіоном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Н.Ю. Голіяд. – Х. : ХНЕУ, 2005. - 20 c. 
 7. Горбенко Р.О. Удосконалення способів оцінювання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)» / Р.О. Горбенко. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2008. – 19 с. 
 8. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Дюран Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Оделл. – М. : Финансы и статистика, 1977. – 128 с. 
 10. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посіб. / А.М. Єріна. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 с .
 11. Камнєва А.В. Дослідження існуючих інструментів та моделей антикризового управління на підприємстві / А.В. Камнєва // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2014. – № 4. – С. 15-27. 
 12. Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.gov.ua/.
 13. Приходченко Т.А. Антикризове управління регіональним розвитком України / Т.А. Приходченко // Стратегія економічного розвитку України. – 2016. – № 39. – С. 118-126.
 14. Регіони України у 2016 році: статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 299 с. 
 15. Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – М. : Наука, 1973. – 511 с. 
 16. Altman E.I. Toward a Bottom‐Up Approach to Assessing Sovereign Default Risk / E.I. Altman // Journal of Applied Corporate Finance. – 2011. – Vol. 23, No.1. – P. 20-31. 
 17. Beaver W. Financial Ratios as Predictors of Failure / W. Beaver // Journal of Accounting Research. – 1966. – No. 4. – P. 71-111. 
 18. Booth S. Crisis Management Strategy. Competition and Changein Modern Enterprises / S. Booth. – London : Routiedge, 1993. – 313 p. 
 19. Hart P. New Trends in Crisis Management and Crisis Management Research: Setting the Agenda / P. Hart, L. Heyse, A. Boin // The Journal of Contingencies and Crisis Management. – 2001. – № 9(4). – P. 70-88. 
 20. Porter M.E. The Economic Performance of Regions / M.E. Porter // Regional Studies. – 2003. – Volume 37. – P. 549-578.