Розвиток транспортної логістики в регіональній системі обслуговування товарних потоків

Автори:
В.В. Лифар1
1. Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна)
Сторінки:
176 - 187
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті надано авторське визначення поняття «транспортна логістика». Проаналізовано товарні потоки Запорізької області, зокрема обсяги вантажних перевезень видами транспорту, переробки вантажів річковим і морським транспортом, структуру експорту та  імпорту товарів. Визначено елементи і напрями розвитку транспортної логістики, особливо стосовно розвитку транспортно-логістичної інфраструктури.


Ключові слова
транспортна логістика, товарний потік, транспортне обслуговування, транспортна інфраструктура, транспортно-логістичний центр


Посилання
 1. Крикавський Є.В. Логістичні розподільчі центри та їх роль у ланцюгах поставок / Є.В.Крикавський, О.А. Похильченко, Н.В. Чорнописька // Логистика : проблемы и решения. – 2014. – № 3. – С. 28-33.
 2. Полякова О.М. Методологічні основи формування і розвитку мережі регіональних логістичних центрів в Україні / О.М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 30. – С. 28-32.
 3. Боняр С.М. Еволюція формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів / С.М. Боняр, Я.Р. Корнійко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 7. – С.71-72.
 4. Ларіна Р.Р. Проблеми і перспективи створення регіональних транспортно-логістичних центрів / Р.Р. Ларіна // Логістика промислових регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 26-28 трав. 2010 р.) – Донецьк : ДААТ, 2010. – С. 105-109.
 5. Попова Н.В. Транспортно-логістична система: дефініція та складові / Н.В.Попова // Бізнесінформ. – 2016. – № 1. – С. 169-174.
 6. Копитко В.І. Управління транспортно-логістичними системами на регіональному рівні / В.І. Копитко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2008. – № 4(72). – С. 45-53.
 7. Брагінський В.В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транзитного потенціалу України [Електронний ресурс] / В.В. Брагінський // Державне управління: теорія і практика : наук. фах. вид. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 2. – 12 с.  – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf.
 8. Дороховський О.М. Проблеми та перспективи розвитку транспортно-логістичної системи України / О.М. Дороховський// Экономика и управление. – 2012. – № 5 (Региональная экономика). – С. 60-65.
 9. Озерська Г.В. Транспортно-логістичні кластери як основа реалізації транскордонного співробітництва / Г.В. Озерська // Науковий Вісник Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 3. – С.126-129.
 10. Карпенко О.О. Механізм кластеризації транспортно-логістичних підприємств [Електронний ресурс] / О.О. Карпенко // Ефективна економіка. – 2015. – № 10. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4428.
 11. Еремеева Л.Э. Транспортная логистика: учеб. пособие / Л.Э. Еремеева; Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – 260 с.
 12. Сокур І.М. Транспортна логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Сокур, Л.М. Сокур, В.В. Герасимчук. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 222 с.
 13. Канке А.А. Логистика: учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2005. – 352 с.
 14. Мишинa Л.А. Логистика : конспект лекций / под общ. ред. Л. А. Мишиной. – М. : ИД «Эскмо», 2008. – 255 с.
 15. Дроздов П.А. Логистика: учеб. пособие / П.А. Дроздов. – Минск : Высшая школа, 2015. – 357 с.
 16. Смирнов І.Г. Транспортна логістика: навч. посіб. / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
 17. Пономарьова Ю.В. Логістика : навч. посіб. / Ю.В. Пономарьова. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К. : Центр навчальной літератури, 2005. – 328 с.
 18. Сайт Головного управління статистики Запорізької області. Обсяги перевезень видами транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout= blog&id=33&Itemid=367.
 19. Транспорт і зв'язок Запорізької області: стат. збірник / Держкомстат України. Головне управління статистики у Запорізької обл.; за ред. В.П. Головешка. – Запоріжжя, 2015. – 79 с. 
 20. Сайт Головного управління статистики Запорізької області. Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс. Товарна структура зовнішньої торгівлі області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php?option =com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=369.
 21. Біловодська О.А. Особливості врахування логістичного потенціалу регіону в процесі розроблення системи розподілу на підприємстві / О.А. Біловодська, О.Ф. Грищенко, Л.О. Сигида // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 160 (7-8). – С. 105-110. 
 22. Kadlubek M. Transportation and logistics services in Poland [Електронний ресурс] / M. Kadlubek // Advanced Logistic Systems. – 2011. – № 5 (1). – P. 177–183.
 23. Skowron-Grabowska B. Performance measurement in logistics centers [Електронний ресурс] / B. Skowron-Grabowska // Advanced Logistic Systems. – 2009. – № 3(2). – P. 213-218.