Управління розвитком інноваційних бізнес-процесів за умов використання автоматизованих інформаційних систем

Автори:
М.П. Войнаренко1, Л.В. Джулій1, О.М. Кузьміна2, Т.В. Янчук3
1. Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
2. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету (м. Вінниця, Україна)
3. Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)
Сторінки:
133 - 148
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті проведено аналіз розвитку науки про управління. Систематизовано етапи формування наукових шкіл та інтегрованих методів у практиці управління. Доведено актуальність процесного підходу в управлінні підприємством, який в поєднанні з функціональним забезпечує оптимальний варіант функціонування системи управління із урахуванням ступеня складності виробничо-економічних об’єктів. Розглянуто сутність процесного управління через виділення бізнес-процесів як послідовності дій, що спрямовані на досягнення кінцевого, вимірюваного і конкретного результату. Авторами дана характеристика бізнес-процесів, та охарактеризована  процесна модель підприємства як бізнес-системи, у якій усі процеси спрямовуються на реалізацію стратегії розвитку та впровадження інновацій. Установлено безпосередній взаємозв’язок бізнес-системи з відповідною інноваційною бізнес-моделлю, яку обиратиме підприємство до видів бізнес-діяльності для забезпечення їх конкурентоспроможності та прибутковості на основі інновацій. Дано визначення інноваційного бізнес-процесу та виділено основні види бізнес-процесів, інноваційних бізнес-процесів, їх цільове спрямування та інформаційний зв’язок. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання ефективності впровадження інформаційних технологій в інноваційний бізнес-процес.


Ключові слова
інформаційні системи, автоматизація, управління підприємством, ефективність, бізнес-процеси, інновація


Посилання
 1. Андрушків Б.М. Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку / Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник // Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property. – 2015. – Issue 2 (12). –  Volume 1. – С. 92-98. 
 2. Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – К. : Кондор, 2007. – 356 с. 
 3. Антонов В. М. Інтелектуально-математичний менеджмент: кіберакмеологічна концепція  :  монографія /  В.М. Антонов.  – К. : КНТ, 2007. – 528 с.  
 4. Галькович Р.С. Основы менеджмента / Р.С. Галькович, В.І. Набокова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 189 с. 
 5. Гордієнко Л.Ю. Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій / Л.Ю. Гордієнко. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 440 с. 
 6. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты / П. Друкер. – М. : Прогресс, 1992. – 548 с. 
 7. Дудар В.Т. Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва: монографія / В.Т. Дудар, А.В. Шумський, Б.О. Язлюк. – Тернопіль : Астон, 2013. – 260 с. 
 8. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія / авт. тексту Біловодська О.А. та ін. ; заг. ред. Л.М. Таранюка. – Суми : Мрія-1, 2010. – 440 с. 
 9. Лішук В.П. Стратегія управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування / В.П. Ліщук, О.М. Полінкевич, І.П. Іщук // Економічний часопис – ХХІ . – 2015. – № 1-2 (160). – С. 57-61. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/2015/1-1-2/57-61.html. 
 10. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2012. – 432 c. 
 11. Новітні тенденції розвитку управління підприємствами : монографія / Федонін О.С., Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В. та ін. – К. : КНЕУ,  2011. – 257 с. 
 12. Орликовський М.О. Новітні концепції управління ефективністю діяльності сучасних підприємств / М.О. Орликовський, Д.І. Трокоз // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3034. 
 13. Полінкевич О.М. Управління бізнес-процесами в системі інноваційного розвитку підприємств / автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / О.М. Полінкевич. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 40 с. 
 14. Пономаренко В.С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / В.С. Пономаренко, С.В. Мінухін, С.В. Знахур. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 244 с. 
 15. Портер М.Э. Конкуренция : уч. пособие / Майкл Э. Портер ; пер. с англ.; ред. Я.В. Заболоцкого. – М. : Изд. дом “Вильямс”, 2005. – 608 с. 
 16. Рогоза М.Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія / М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с. 
 17. Тодорова О.В. Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу : монографія / О. Тодорова – К. : Інтерконтиненталь-Україна, 2015. – 176 с. 
 18. Управління розвитком діяльності промислових підприємств : монографія / Г.В. Назарова, О.В. Іванісов, О.Ф. Доровськой. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 240 с. 
 19. Фатхутдінов Р.А. Система менеджмента : уч.-практ. пособие / Р.А. Фатхутдінов. – 2-е изд. – М. : “ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез””, 1997. – 352 с. 
 20. Філиппова С.В. Інноваційний розвиток вітчизняних промислових підприємств: основні проблеми та тенденції / С.В. Філиппова, П.В. Воронжак // Економічні інновації : зб. наук. пр. Ін–ту проблем ринку та екон.–еколог. дослідж. НАН України. – О. : ІПРЕЕД НАН України. – Вип.60, кн. III. – 2015. – С.336–341. 
 21. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / Майкл Хаммер, Джеймс Чампи ; пер. с англ. Ю.Е. Корнилович. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 288 с. 
 22. Шемаєва Л.Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві : монографія / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін та ін.; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 240 с. 
 23. Шульгіна Л.М. Інноваційний розвиток підприємств: формування стратегій : монографія / Л.М. Шульгіна, В.В. Юхименко; Нац. техн. ун-т України “КПІ”. – К. : Univest PrePress, 2015. – 212 с. 
 24. Armstrong M. Strategic Human Resource Management / M. Armstrong. – London, 2006. – 196 p. 
 25. Gonchar O.I. Management potential of the company with regard flock business life / O.I. Gonchar // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 3 (7). – С.190-196. 
 26. Voynarenko M.  Development of information systems and modeling of their implementation in the business / M. Voynarenko, V. Dzhuliy, L. Yemchuk // Problems and Perspectives in Management. International Research Journal. – 2016. – № 3. – Vol. 14. – P. 102-107.