Банківські рейтинги як інструмент маркетингової стратегії учасників фінансового ринку

Автори:
Л.С. Захаркіна1, О.О. Захаркін1, К.М. Карабець1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
112 - 122
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуті питання формування рейтингових оцінок банківських установ. Проаналізовані класифікаційні ознаки банківських рейтингів, у результаті чого було виявлено, що  ключовими критеріальними ознаками при цьому є мета використання рейтингів та методика їх побудови. Здійснено порівняльну характеристику різних моделей рейтингового оцінювання та виявлено, що не існує універсальної системи рейтингування банків. Досліджено основні проблеми рейтингового оцінювання українських банків та запропоновані шляхи їх вирішення.


Ключові слова
банківський рейтинг, оцінювання, рейтингові агентства, проблеми рейтингування, маркетингові стратегії, фінансовий ринок


Посилання
 1. Білик О.Ю. Дослідження сучасних методів та моделей рейтингового оцінювання комерційних банків / О.Ю. Білик // Молодий вчений. – 2015. –№ 2 (17). – С. 941-945.
 2. Бобыль В. Методика применения показателей системы риск-менеджмента [Електронний ресурс]  / В. Бобыль // Банкаускі веснік. – 2014. – Чэрвень. – С.16-21. – Режим доступу : http://www.nbrb.by/bv/articles/9999.pdf.
 3. Доповідь, відправлена колишнім аналітиком Moody's в конгрес, може дорого обійтись самому агентству [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/-/172206/dopovid-vidpravlena-kolyshnim-analitykom-moodys-v-kongres-mozhe-dorogo-obijtys-samomu-agentstvu.
 4. Духненко В.Б. Рейтингова методологія та процедура для оцінювання банків [Електронний ресурс] / В.Б. Духненко, В.С. Шапран. – Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг». – 2016. – Режим доступу : http://www.expert-rating.com/data/upload/methods/20160219/BANKS_2016_02_19.pdf.
 5. Корнилюк Р. Рейтинг життєздатності українських банків –2016 [Електронний ресурс] / Р. Корнилюк // Forbes. – № 2. –  Режим доступу : http://forbes.net.ua/ua/business/1421401-rejting-zhittezdatnosti-ukrayinskih-bankiv-2016.
 6. Логвиненко Ю.Л. Сутність рейтингування підприємств та його значення в ринкових умовах  / Ю.Л. Логвиненко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 640. – С. 319-327.
 7. Любіч О.О. Надійність кредитних рейтингів для прогнозування дефолтів банків / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков // Наукові праці НДФІ. – 2015. – № 1 (70). – С. 96-109.
 8. Миронов Ю.Б. Класифікація банківських рейтингів та їх практичне використання [Електронний ресурс] / Ю.Б. Миронов // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. – 2014. - № 35. – С. 73-78. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2014_35_12.
 9. Миронов Ю.Б. Методологічні підходи до складання рейтингів комерційних банків / Ю.Б. Миронов // Економічний форум. – 2014. – № 2. – С. 214-221.
 10. Мстоян К.В. Рейтингування як інструмент оцінювання надійності банку [Електронний ресурс] / К.В. Мстоян // Молодий вчений. – 2015. - № 2 (17). – С. 188-191. -  Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/103.pdf. 
 11. Мусієнко О. М. Сучасна практика рейтингового оцінювання діяльності банків на основі таксонометричного методу / О.М. Мусієнко, А.Ю. Маслова, Г.О. Савченко // FINANCIAL SPACE. – 2014. – № 1 (13). – С. 121-127.
 12. Пластун О.Л. Удосконалення діяльності рейтингових агентств на основі врахування біржової капіталізації / О.Л. Пластун // Фінанси України. – 2012. - № 7. – С. 108-117.
 13. Пшик Б.І. Актуальні проблеми рейтингового оцінювання діяльності банків в Україні / Б.І. Пшик // Вісник Університету банківської справи Національного банку України . – 2014. – № 2 (20). – С. 149-152.
 14. Рейтинг банку [Електронний ресурс]. – Національний банк України Офіційне інтернет-представництво. Глосарій банківської термінології. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123595.
 15. Рейтинг надежности банковских депозитов [Електронний ресурс].  – Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг». – Режим доступу : http://standard-rating.biz/rus/products_massmedia_rd3q2015/.
 16. 16 Рейтинг самых надежных банков Украины 2015-2016 [Електронний ресурс].– Фориншурер. – Режим доступу :   http://forinsurer.com/rating-banks.
 17. Рейтинг устойчивости банков по итогам 4 квартала 2015 [Електронний ресурс]. – Сайт Минфин. – Режим доступу : http://minfin.com.ua/banks/rating/?date=2016-07-01.
 18. Рисін М.В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану / М.В. Рисін // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. - №  2 (20). – С. 159-164. 
 19. Сайт рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» [Електронний ресурс].– Режим доступу :  http://www.credit-rating.ua/ua/.
 20. Самородов Б.В. Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу / Б.В. Самородов // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. – 2012. – № 19. – С. 161-169. 
 21. Тарасевич Н.В. Види та значення комплексної оцінки фінансового стану банку / Н.В. Тарасевич // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 4.  – С. 361-365. 
 22. Krahnen J. Generally Accepted Rating Principles: a Primer / J. Krahnen, M. Weber // Journal of Banking and Finance. – 2001. –Vol. 25. – P. 3-24.
 23. Kiff Jh. Rating Through-the-Cycle: What Does the Concept Imply for Rating Stability and Accuracy? : IMF Working Paper WP/13/64 / John Kiff, Michael Kisser and Liliana Schumacher. – International Monetary Fund, 2013. – 29 р.
 24. Livingston M. Asset Opaqueness and Split Bond Ratings / M. Livingston, A. Naranjo, L. Zhou // Financial Management. – 2007. – № 36. – P. 49-62.
 25. Morgan D. Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry / D. Morgan // The American Economic Review. - 2002. – № 92 (4). – P. 874-888.