Еволюція теорії маркетингу: генезис, концепція, періодизація

Автори:
Окландер Михайло Анатолійович, Окландер Тетяна Олегівна
Сторінки:
92 - 105
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто еволюцію теорії маркетингу в контексті її генезису, сучасної концепції, періодизації. Як наукові джерела маркетингу виділено меркантилізм, класичну та неокласичну політичну економію, маржиналізм, інституціоналізм. Визначено, що сучасна концепція маркетингу є формою соціально-відповідального маркетингу на основі масової індивідуалізації, пропозиції максимальної споживчої цінності, оптимального вирішення проблем споживача. Запропоновано періодизацію теорії маркетингу, яка включає три етапи: етап формування класичної концепції маркетингу на основі орієнтації на споживача; етап формування концепції соціально-етичного маркетингу; етап формування концепції соціально-етичного маркетингу на засадах масової індивідуалізації, пропозиції максимальної споживчої цінності й оптимального рішення проблем споживача.


Ключові слова
концепція маркетингу, генезис теорії маркетингу, періодизація теорії маркетингу, технологічний спосіб виробництва, історія економічної думки


Посилання
 1. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 408 с.
 2. Маркетинг: підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленко. – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с.
 3. Шафалюк О.К. Гуманістична концепція споживача в маркетингу : монографія / О.К. Шафалюк. – К. : КНЕУ, 2008. – 200 с.
 4. Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж.А. Касліоне ; пер. з англ. під ред. Т.В. Співаковської, С.В. Співаковського. – К. : Хімджест, ПЛАСКЕ, 2009. – 208 с.
 5. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ., общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М. : Прогресс, 1990. – 736 с.
 6. Котлер Ф. Расширение концепции маркетинга / Ф. Котлер, С. Леви // Классика маркетинга / составители Б.М. Энис, К.Т. Кокс, М.П. Моcква. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с.
 7. Маркетинг : підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. –648 с.
 8. Бейкер М.Дж. Маркетинг философия или функция / М.Дж. Бейкер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iworld. ru/attachment.php?barcode= 978531800124&at=exc&n =0.
 9. Borden N. Marketing Mix / N. Borden [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.businessmate.org/Article.php?ArtikelId=201.
 10. McCarthy E. Jerome. Basic Marketing: A Managerial Approach / E. Jerome McCarthy. – Homewood, 1960.
 11. Титова Н. История экономических учений [Електронний ресурс] / Н. Титова. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Econom/Titova/index.php.
 12. Панорама экономической мысли ХХ столетия / Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта. – В 2-х т. Т. І. ; пер. с англ. под ред. В.С. Автономова, С.А. Афонцева. – СПб. : Экономическая школа, 2002. – 668 с.
 13. Galbraith J.K. The Affluent Society / J.K. Galbraith. – Harmondsworth : Penguin, 1958.
 14. Сайт Международной ассоциации институциональных исследований / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://institutional.narod.ru/history1/ch8.htm.
 15. Забин Д. Прицельный маркетинг. Новые правила привлечения и удержания клиентов / Д. Забин. – М. : Эксмо, 2006. – 304 с.
 16. История маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ime-link.ru/concept/history.
 17. AMA Board Approves New Definition // Marketing News. – 1985.
 18. Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг ; пер. с англ. – Киев, Москва, Санкт-Петербург : Вильямс, 1998. – 1056 с.
 19. Barre D. The Basics of Social Marketing / D. Barre // National Minority Aids Council Technical Assistance Newsletter. – 1995. – May / June. – P. 1-4.
 20. Ottman Jacguelin A. Green marketing; challenges and opportunities for the new marketing age / Jacguelin A. Ottman. – 1994. – 227 p.
 21. Rostow W.W. The Process of Economic Growth / W.W. Rostow. – New York : W.W. Norton, 1962.
 22. Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2008. – 560 с.