Аналіз тенденцій впливу екологічного чинника на формування конкурентоспроможності економічних систем макро-, мезо- та мікрорівнів

Автори:
Аверіхіна Тетяна Володимирівна
Сторінки:
353 - 364
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті запропоноване оцінювання впливу екологічного чинника у формуванні конкурентоспроможності економічних систем. Автором наведена наявність достатньо чітко означених стійких тенденцій взаємовпливу між чинними показниками стану економічних систем та їх конкурентоспроможності на всіх ієрархічних рівнях економічних систем: макроекономічному (держава), мезоекономічному (регіони) і мікроекономічному (підприємства).


Ключові слова
конкурентоспроможність, екологічний фактор, індекси, макроекономічний рівень, мезоекономічний рівень, мікроекономічний рівень


Посилання
 1. Аверіхіна Т.В. Екологічна складова оцінювання національної та регіональної конкурентоспроможності / Т.В. Аверіхіна // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – Вип. 1(44). – С. 8-13.
 2. Аверіхіна Т.В. Сучасні методичні підходи до визначення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників / С.К. Харічков, Т.В. Аверіхіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми. – 2013. – № 3. – С. 272-279.
 3. Аверіхіна Т.В. Принципові положення формування системи забезпечення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників / Т.В. Аверіхіна // Економіка: реалії часу. – Одеса : ОНПУ, 2015. – № 2 (18). – С. 195-200.
 4. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» : монографія / В.Г. Потапенко ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є.В. Хлобистова. – Київ : НІСД, 2012. – 360 с.
 5. Веклич О. Україна – ЄС чи Україна – МС? / О. Веклич // Дзеркало тижня України. – 2013. – № 29. – С. 5-8.
 6. Білик О.С. Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Білик Ольга Сергіївна. – Луцьк, 2014. – 20 с.
 7. Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіону : монографія / З.В. Герасимчук, О.С. Білик. – Луцьк : Вежа-Друг, 2014. – 284 с.
 8. Алехин А.Б. Обобщенные признаки предприятий, регионов и национальных экономик: проблема измерения и новые подходы / А.Б. Алехин // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 24-29.
 9. Алехин А.Б. Определения понятия конкурентоспособности стран и предприятий и задача измерения конкурентоспособности / А.Б. Алехин // Вісник Хмельницького університету. – 2011. – Т. 1. Економічні науки, № 4. – С. 12-18.
 10. Брутман А.Б. Конкурентоспособность предприятий: оценка на основе их потенциалов : монография / А.Б. Брутман. – Запорожье : ООО «ЛИПС» ЛТД, 2012. – 220 с.
 11. Кошеленко В.О. Об одном подходе к совершенствованию методик рейтинговых сопоставлений конкурентоспособности предприятий / В.О. Кошеленко // Економіст. – 2010. – № 1. – С. 36-40.
 12. Кошеленко В.О. Оценка конкурентоспособности промышленных предприятий с применением методов многомерного шкалирования / В.О. Кошеленко // Вісник Хмельницького університету. – 2010. – Т. 4. Економічні науки, № 2. – С. 148-152.
 13. Бондар Т.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням екологічного фактора : автореф. дис. … канд. екон. наук : 
 14. спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Бондар Тетяна Вікторівна. – Суми, 2014. – 21 с.
 15. Бурлакова І.М. Економічний механізм забезпечення сталого розвитку на основі екологізації життєвого циклу продукції : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Бурлакова Ірина Михайлівна. – Суми, 2010. – 20 с.
 16. Бурук Г.П. Управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Бурук Ганна Пилипівна. – Донецьк, 2011. – 20 с.
 17. Пригара І.О. Теоретико-організаційні основи активізації екологічного аудиту в умовах ринкових відносин : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Пригара Ірина Олександрівна. – Суми, 2014. – 20 с.