Пакування в процесі інноваційної діяльності як складова управління розподілом товарів

Автори:
Біловодська Олена Анатоліївна, Клісіньскі Януш Сільверюшовіч, Молибог Марина Анатоліївна
Сторінки:
31 - 42
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано сутність, функції та вимоги до упаковки, виконано відповідну систематизацію підходів, визначено роль пакування у процесі інноваційної діяльності та управління розподілом товарів. За результатами виконаного дослідження на основі критичного аналізу існуючих підходів щодо розроблення упаковки запропоновано власний методичний інструментарій, який поєднує роботу не лише виробників (конструкторів, дизайнерів), а й маркетологів з удосконаленням форми технічного завдання.


Ключові слова
розроблення упаковки, пакування, інноваційна діяльність, товар, логістика, управління розподілом


Посилання
 1. Апопій В.В. Соціально-економічна ефективність торгівлі: теоретико-методологічні аспекти / В.В. Апопій, І.А. Лопащук // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 31. – С. 3-9. 
 2. Апопій В.В. Характер сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України / В.В. Апопій, Н.С. Ситник // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2011. – № 13. – С. 5-9. 
 3. Біловодська О.А. Теоретико-методичні засади оцінки упаковки інноваційної продукції / О.А. Біловодська / Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – С. 516-534.
 4. Божкова В.В. Теоретичні підходи до класифікації інструментів маркетингових комунікацій / В.В. Божкова, Я.О. Тимохіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Вип. 2 (39). – Ч. 1. – Ужгород, 2013. – С. 31-37.
 5. Гуль В.Е. Упаковка продуктов питания : учебное пособие / В.Е. Гуль, Е.Г. Любешкина, Т.И. Аксенова и др. – М. : МГАПБ, 1996. – 212 с.
 6. Експорт продукції на ринки ЄС: правила гри та очікування споживачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rfse.od.ua.
 7. Ефремов Н.Ф. Конструирование и дизайн тары и упаковки : учебник для вузов / Н.Ф. Ефремов, Т.В. Лемешко, А.В. Чуркин. – М. : МГУП, 2004. – 424 с. 
 8. Маркетинг / ред., вступ. ст. А.І. Кредисова. – Київ : Україна, 1994. – 399 с.
 9. Маркетинг : навч. посіб. / М.О. Турченюк, М.Д. Швець, Т.С. Карпан ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2010. – 293 c. 
 10. Особливості упаковки товару [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bukvar.su/marketing/page,2,137344-Osobennosti-upakovki-tovara.html. 
 11. Собчак А.П. Роль упаковки в підвищенні ефективності маркетингової діяльності підприємств / А.П. Собчак, С.В. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  –  Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 13. – С. 219-222. 
 12. Стюарт Б. Упаковка как инструмент эффективного маркетинга / пер. с англ. В.В. Грачова. – Москва : Изд-во МГУП, 1999. – 144 с.
 13. Технічне завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://um.co.ua/8/8-10/8-109685.html.
 14. Технічне завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Технічне_завдання.
 15. Упаковка як фактор збереження і конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrbukva.net/page,4,24823-Upakovka-kak-faktor-sohrannosti-i-konkurentosposobnosti.html.
 16. Хайн Т. Все об упаковке / Т. Хайн. – Москва : Арт-Родник, 2008. – 245 с.
 17. Шилович Т.Б. Основи конструювання і дизайн упаковок: метод. вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Основи конструювання і дизайн упаковок» для студ. інженерно-хімічного факультету денної форми навчання / Т.Б. Шилович. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 32 с. 
 18. Яремчук Ю.В. Упаковка як елемент маркетингової діяльності / Ю.В. Яремчук, О.М. Ковінько // Вісник Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. ‒  Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. ‒ Вип. 6. ‒ С. 4-9.