Ідентифікація корпоративних ситуацій у системі інтелектуального управління підприємством

Автори:
Хорольський Валентин Петрович, Хорольська Олена Валентинівна, Хорольський Костянтин Дмитрович, Рибалко Людмила Павлівна
Сторінки:
301 - 314
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розроблено методику ідентифікації виробничих ситуацій та розглянуто технології ситуаційного управління бізнес-процесами експортоорієнтованих підприємств Групи «Метінвест». Подано моделі управління ресурсами та методи побудови правил – продукцій «якщо, …, то…» вибору оптимальних траєкторій виконання портфеля замовлень. На базі синтезу ситуацій і стратегій управління внутрішніми і зовнішніми клієнтами за співвідношенням дохідність – ризик виконано ідентифікацію кількісних та якісних характеристик ресурсів, розроблено підхід до побудови сучасних інтелектуальних систем управління підприємством. На базі архітектури ARIS і ситуаційно-антикризового центру Групи «Метінвест» розроблено інструменти взаємодії інтелектуальної системи управління з показниками продуктивності, фінансової стійкості, рентабельності власного капіталу та траєкторії виконання портфеля замовлення на рівні цехів дробарної фабрики (внутрішній портфель) та рудозбагачувальної фабрики. Наведено практичні результати використання ситуаційних моделей у системі інтегрованого управління підприємством.


Ключові слова
ситуація, модель, ресурси, ідентифікація, виробництво, дохід, ризик, правило – продукція, інтелектуальна система, управління


Посилання
 1. Шеер Август-Вильгельм. Бизнес-процессы: Основные понятия. Теория. Методы / Август-Вильгельм Шеер. –  2-е изд., пер. и доп. – Москва : Весть – Мета технология, 1999. – С. 152.
 2. Хорольський В.П. Інтелектуальна система управління корпоративним підприємством із використанням збалансованої системи показників / В.П. Хорольський, Л.П. Рибалко, О.В. Хорольська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – №2. – С. 188-202. 
 3. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебник / Н.М. Абдикеев, Т.П. Донько, С.В. Ильдеменьков, А.Д. Киселев. – 2-е изд. испр. – Москва : Экспо, 2007. – 592 с.
 4. Хорольський В.П. Інтегроване інтелектуальне управління технологічними процесами в економічних системах корпоративних підприємств гірничо-металургійного комплексу : монографія / В.П. Хорольський. – Дніпропетровськ : Січ, 2008 – 448 с.
 5. Kimbal R. The data Warehouse Toolkit: Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouse. – John Willey and Sons, 1996. 
 6. Дослідження техніко-економічних показників гірничодобувних підприємств України та ефективності їх роботи в умовах змінної кон’юнктури світового ринку залізорудної сировини : монографія / Є.К. Бабець, І.Є. Мельникова, С.Я. Гребенюк, С.П. Лобов ; за ред. Є.К. Бабця; НДГРІ ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2015. – 319 с.
 7. Рябикіна Н.І. Теоретико-методологічні засади оцінки та оптимізації використання потенціалу промислового підприємства (на прикладі гірничозбагачувальних підприємств) : автореф. дис. … канд.. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / Н.І. Рябикіна. – Одеса, 2003. – 19 с. 
 8. Клименко О.О. Управління діяльністю гірничо-збагачувальних комбінатів в умовах організаційно-структурної перебудови : монографія / О.О. Клименко. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. – 124 с.
 9. Бєлкіна І.А. Економіко-математичне моделювання впливу режимів рудоподачі на ефективність використання економічного потенціалу гірничо-збагачувального підприємства : монографія / І.А. Белкіна, Р.М. Лепа, Є.В. Кочура. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2013. – 123 с. 
 10. Хорольський К.Д. Управління розвитком інвестиційно-інноваційної діяльності в гірничо-добувній промисловості України [Електронний ресурс] / К.Д. Хорольський // Ефективна економіка. – 2014. – № 3. – Режим доступу : www.economi.nayka.com.ua. 
 11. Бир С. Мозг фирмы / С. Бир ; пер. с англ. – Москва : Радио и связь, 1993. – 416 с.
 12. Хан Д. Стоимостно-ориентированная концепция контроллинга / Д. Хан, Х. Хунгенбер. – Москва : Финансы и статистика, 2006. – 920 с.
 13. Згуровский М.З. Интегрованные системы оптимального управления и проектирования : учеб. пособие / М.З. Згуровский. – Киев : Высш. шк., 1990. – 351 с. 
 14. Хорольська О.В. Процесно-вартісне управління підприємством гірничо-металургійного комплексу / О.В. Хорольська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 3. – С. 189-194.
 15. Хорольський К.Д. Технологічно-інноваційна стратегія розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону / К.Д. Хорольський // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 7 – С. 133-135.