Удосконалення підходів до класифікації економічних ризиків

Автори:
Посохов Ігор Михайлович, Жадан Юлія Володимирівна
Сторінки:
285 - 300
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті встановлено відсутність єдиного підходу до класифікації економічних ризиків. Удосконалено теоретико-методичний підхід до формування системи класифікації економічних ризиків промислового підприємства, який включає п’ять послідовних етапів і робіт з виявлення та формулювання принципів поділу і групування ризиків, визначення основних функцій, факторів та ознак класифікації економічних ризиків промислового підприємства. Доповнено існуючу типологію економічних ризиків промислових підприємств додатковими ознаками, серед яких за сферою прояву виділено зовнішні та внутрішні ризики, за природою виникнення – об’єктивні та суб’єктивні з їх подальшою конкретизацією на підвиди.


Ключові слова
ризики, класифікація ризиків, функції, фактори, об’єктивні, суб’єктивні, зовнішні та внутрішні ризики


Посилання
 1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
 2. Беднарська О.Р. Суть та види ризиків у плануванні діяльності машинобудівного підприємства / О.Р. Беднарська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – № 606. – С. 8-15.
 3. Бендарский Д.А. Сущность и классификация рисков для научно-производственного предприятия атомной отрасли / Д.А. Бендарский // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – № 26 (377). – С. 54-66.
 4. Долгачева И.Н. Управление экономическими рисками в сфере контейнерных перевозок: дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. – М., 2014.
 5. Дуброва О.С. Особливості феномену ризику на сучасному етапі господарювання / О.С. Дуброва // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. – 2002. – Вип. 10. – C. 183-190.
 6. Галіч М. Теоретичні засади ризику та ризик-менеджменту / М. Галіч, А. Миxайлов // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2015. – № 12 (232). – С. 61-71.
 7. Глущенко В.В. Кризисология: общая теория кризиса, образ посткризисного будущего, критериальный подход и рисковая теория фирмы, парадигма интелектуального управления рисками: монография / В.В. Глущенко. – М. : ИП Глущенко В.В., 2011. – 80 с.
 8. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовий и др. – М. : Аланс, 1994. – 200 с.
 9. Ходжаев Р.Ш. Анализ существующих классификаций рисков в предпринимательстве: достоинства и недостатки [Электронный ресурс] / Р.Ш. Ходжаев, Р.К. Поляков // Российский экономический интернет-журнал. – 2007. – № 2. – Режим доступа: http://www.e-rej.ru/Articles/2007/Hodzhaev_Polyakov1.pdf.
 10. Ильяшенко С.Н. Экономические аспекты поиска целевых рынков: сегментация, оценка риска, экономический инструментарий / С.Н. Ильяшенко. – Сумы : ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1997. – С. 8. 
 11. Ілляшенко С.М. Екологічні ризики інновацій: класифікація та аналіз / С.М.Ілляшенко, В.В. Божкова // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 49-59.
 12. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 c.
 13. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ “Друкарський дім “Папірус”, 2010. – 621 с.
 14. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ “Друкарський дім “Папірус”, 2014. – 480 с.
 15. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ “Друкарський дім “Папірус”, 2012. – 536 с.
 16. Інновації у маркетингу і менеджменті : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ “Друкарський дім “Папірус”, 2013. – 616 с.
 17. Ильяшенко С.Н. Инновационные риски и их классификация / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми в економіці. – 2005. – № 4. – С. 93-103.
 18. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском / Р.М. Качалов. – М. : Наука, 2002. – 192 с.
 19. Кейнс Дж.М. Общая теорія занятости, процента и денег / Д. М. Кейнс ; пер.с англ. Н.Н. Любимов ; ред. пер. КуЛ. П. Кураков ; Ассоциация российских вузов. – М. : Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.
 20. Клейнер Г. Риски в деятельности промышленных предприятий / Г. Клейнер // Российский экономический журнал. – 1994. – № 4-5. – С. 85-92.
 21. Кузьмін О.Є. Управління ризиками машинобудівних підприємств: планування та мотивування : монографія / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, О. Р. Беднарська ; Нац. ун-т “Львів. Політехніка”. – Л. : Міські інформаційні системи, 2011. – 127 с.
 22. Лопатовський В.Г. Аналіз основних підходів до класифікації ризиків / В.Г. Лопатовський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 205, Т. 1. – С. 83-90.
 23. Лопатовський В.Г. Розробка оптимальної класифікації ризиків, що впливають на діяльність підприємства / В.Г. Лопатовський // Вісник Хмельниць-кого  національного університету. Економічні науки. – 2007. – № 3, Т. 2. – С.130-177.
 24. Маршалл А. Основы экономической науки : пер. с англ. / А. Маршалл ; пер. В. И. Бомкин, В.Т. Рысин, Р. И. Столпер ; авт. предисл. Дж. М. Кейнс. – М. : Эксмо, 2007. – 832 с.
 25. Посохов І.М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія / І.М. Посохов. – Харків: ПВПП «Слово», 2014. – 499 с.
 26. Управління підприємницьким ризиком / ред. Д.А. Штефанич ; Тернопільська академія народного господарства. – Т. : Економічна думка, 1999. – 224 с.
 27. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Джозеф Синки мл. ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.
 28. Цвігун Т.В. Класифікація ризиків підприємства / Т.В. Цвігун // Збірник наукових праць Луцького державного технічного університету. Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. – 2011. – Вип. 8 (29). – С.385-393. 
 29. Тюленева Ю.В. Методичні основи оцінки і управління ризиків підприємницької діяльності / Ю.В. Тюленева // Підприємництво та проблеми сталого розвитку економіки України: монографія / за заст. ред. П.В. Круша. – К. : НТТУ “КПІ”, 2008. – С.189-216.
 30. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.