Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття інновацій

Автори:
Решетнікова Ірина Леонідівна, Сагайдак Михайло Петрович
Сторінки:
191 - 205
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті з’ясовано яким чином політична та економічна криза останніх років вплинула на поведінку українських споживачів; як змінилися їх переваги щодо придбання речей, проведення вільного часу, спілкування, навчання; як споживачі оцінюють своє економічне становище, чого очікують у майбутньому та як структурні зміни в споживчих настроях і доходах населення відбилися на їх готовності сприймати інноваційні продукти. Визначено економічні чинники, що мають найбільший ступінь впливу на споживчу поведінку. Доведено, що політична нестабільність та економічна криза негативно впливають на рівень споживання українців і в цілому гальмують як процес упровадження інноваційних продуктів на вітчизняний ринок, так і процес еволюційного становлення культури споживання в Україні. Одержані результати дозволять відстежувати у динаміці основні соціальні індикатори: рівень доходів, споживчі настрої, рівень життя, зміни у стилі життя і психографічних характеристиках, споживання товарів і послуг, а сформульовані висновки дають уяву про пріоритети споживачів і можуть бути використані підприємствами для коригування власної маркетингової інноваційної політики.


Ключові слова
поведінка споживача, економічна криза, ВВП, рівень життя, економія витрат, інновації, рівень доходів, індекс споживчих переваг, психографічний портрет споживача


Посилання
 1. Бойцун М. Причини української кризи [Електронний ресурс] / М. Бойцун // Журнал соціальної критики «Спільне». – Режим доступу : http://commons.com.ua/prichini-ukrayinskoyi-krizi/#.
 2. Блэкуэлл Р. Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел ; пер. с англ. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 944 с.
 3. Власюк О.С. Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015-2016 рр. та механізми їх мінімізації [Електронний ресурс] / О.С. Власюк, Я.Б. Базилюк, С.В. Давиденко // Аналітична записка. – №56. Серія «Економіка». – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/ files/ruzuku_zagrozu1-bab4e.pdf.
 4. Жаліло Я.А. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Я.А. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська та ін. ; за заг. ред. Я.А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2009. – 142 с.
 5. Журило В.В. Інтегрований підхід до моделювання поведінки споживачів на українському ринку товарів високих технологій / В.В. Журило // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7 (122). – С. 38-44.
 6. Исследование влияния кризиса на покупательское поведение [Електронний ресурс] // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. – № 2 (33). – С. 80-81. – Режим доступу : http://marketing-research.in.ua/archive/.
 7. Ілляшенко С.М. Оптимізація структури інноваційного процесу в організації / С.М. Ілляшенко // Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д-ра екон. наук, професора С.М. Ілляшенка. – Харків : ТОВ «Діса плюс», 2015. – С. 293-303
 8. Інфляційний звіт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033423.
 9. Illiashenko S.M. Customer orientation management concept as the innovative way for Ukrainian enterprises [Електронний ресурс] / S.M. Illiashenko, E.O. Golisheva // MIND. – 2016. – № 1. – Режим доступу : http://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-16/customer_orientation_ management_ concept_as_the_innovative_way_for_ukrainian_enterprises.pdf.
 10. Круглий стіл Української Асоціації Маркетингу «Криза: поведінка споживачів» // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 6 (52). – С. 11-14.
 11. Кулицький С.П. Про перспективи розвитку української економіки у 2016 р. [Електронний ресурс] / С.П. Кулицький // Резонанс. – 2016. – № 3. – С. 3-17. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2015/rez3.pdf.
 12. Окландер М.А. Вплив соціальних чинників на поведінку споживача / М.А. Окландер // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2013. – № 4 (46) – С. 248-255.
 13. Olejniczuk-Merta A. Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce / A. Olejniczuk-Merta. – PWE, Warszawa, 2011. – P. 13-31.
 14. Ониськів В. Дослідження поведінки споживачів та розробка нового товару в умовах економічної кризи / В. Ониськів // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1 (26). – С. 65-74.
 15. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 16. Офіційний сайт компанії TNS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tns-ua.com/.
 17. Прокопчук К. Вплив економічних криз України на зміну доходів та витрат домогосподарств [Електронний ресурс] / К. Прокопчук // Науковий блог Національного університету «Острозька академія». – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2015/вплив-економічних-криз-україи-на-змі/.
 18. Савельєв В. Модель зміни поведінки споживачів як основа маркетингової стратегії / В. Савельєв // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2014. – № 9 (162). – С. 50-54.
 19. Ситник Т. Що вдалося Польщі і не вдалося Україні? [Електронний ресурс] / Т. Ситник // Європейська правда. – Режим доступу : http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/02/27/ 7031364/.
 20. Списки стран мира, расположенных в соответствии с величиной валового внутреннего продукта (ВВП) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://goo.gl/Kl4dL7.
 21. Соломон М.Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке / М.Р. Соломон ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : ООО «ДиаСофтЮП», 2003. – 216 с.
 22. Старостіна А.О. Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів / А.О. Старостіна, В.В. Журило // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5 (63). – С. 22-27.
 23. Статт Д. Психология потребителя / Д. Статт ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 423 с.
 24. Чухрай Н.І. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгах вартості : монографія / за наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. – 228 с.
 25. Чухрай Н. Інновації і логістика товарів : монографія / Н. Чухрай, Р. Патора. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 264 с.
 26. Шумило І. Чергова валютна криза: причини та можливі запобіжники на майбутнє – [Електронний ресурс] / І. Шумило. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/macrolevel/chergova-valyutna-kriza-prichini-ta-mozhlivi-zapobizhniki-na-maybutnye-abo-yak-sche-dovgo-nbu-nas-usih-obkradatime-vbivayuchi-grivnyu-ta-ekonomiku.html.
 27. Яблонська А. Комплексна оцінка економічної ситуації в Україні у 2014-2015 рр. [Електронний ресурс] / А. Яблонська, Ю. Кравец, Ю. Стасина. – Режим доступу : http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/.
 28. Bylok Felicjan. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie / Felicjan Bylok. – Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2013. – S. 265.
 29. Zalega Tomasz. Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele / Tomasz Zalega. – PWE,Warszawa, 2012. – S. 294.
 30. Коли в Україні закінчиться економічна криза? Думки експертів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.slovoidilo.ua/articles/8818/2015-04-10/kogda-v-ukraine-zakonchitsya-ekonomicheskij-krizis-mnenie-ekspertov.html.