Система моніторингу рівня ринкового потенціалу технологічних інновацій

Автори:
Косенко Олександра Петрівна, Кобєлєва Тетяна Олександрівна, Ткачова Надія Петрівна
Сторінки:
180 - 190
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Запропоновано методичний підхід до проведення моніторингу комерційних можливостей результатів інноваційної діяльності промислових підприємств з інтелектуальною складовою (технологічних інновацій). Доведено, що найбільш точний результат моніторингу може бути одержаний при спільному використанні сформованих авторами двох моніторингових функцій. Результати дослідження проілюстровано прикладами з практики інноваційної діяльності машинобудівних підприємств та наукових установ Харківського промислового регіону. 


Ключові слова
моніторинг, ринковий потенціал, технологічні інновації, комерціалізація, трансфер, патент


Посилання
 1. Перерва П.Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання / П.Г. Перерва, О.В. Жегус [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiya/Pererva.pdf. 
 2. Кобєлєва Т.О. Електротехнічна галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку / Т.О. Кобєлєва // Вісник НТУ «ХПІ». – 2011. – № 26. – С. 34-43.
 3. Перерва П.Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. / П.Г. Перерва, С.А. Мехович, М.І. Погорєлов ; за ред. П.Г. Перерви, С.А. Меховича, М.І. Погорєлова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – 1080 с. 
 4. Грабченко А.И. Основы маркетинга высоких технологий : учебное пособие / А.И. Грабченко, П.Г. Перерва, Р.Ф. Смоловик. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с. 
 5. Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена / П.Г. Перерва. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 592 с.
 6. Перерва П.Г. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика / П.Г. Перерва, А.В. Косенко, О.П. Косенко // Вісник нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. праць темат. вип.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2012. – № 25. – С. 100-106. 
 7. Бурцев В.В. Методические основы мониторинга системы сбыта готовой продукции / В.В. Бурцев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – № 4. – С. 32-46. 
 8. Гладенко И.В. Мониторинг производственно-коммерческой деятельности промышленного предприятия / И.В. Гладенко, П.Г. Перерва, В.Л. Товажнянский, Т.А. Кобелева // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2009. – № 36-1. – С. 12-22. 
 9. Клеткина Ю.А. Оценка коммерческого потенциала интеллектуальной собственности / Ю.А. Клеткина // Российское предпринимательство. – 2008. – № 12, Вып. 1 (124). – С. 70-75. 
 10. Коциски Д. Стратегічне управління виробничим потенціалом і підвищення конкурентоспроможності підприємства / Д. Коциски, П.Г. Перерва, А.П. Косенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2010. – № 62. – С. 112-118.
 11. Перерва П.Г. Визначення ризику оцінки стану кон’юнктури вітчизняного ринку асинхронних двигунів / П.Г. Перерва, Т.О. Кобєлєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №1. – С. 79-88. 
 12. Перерва П.Г. Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг / П.Г. Перерва, Н.П. Ткачова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4 (1). – С. 55-66.
 13. Pererva P.G. Technology transfer / P.G. Pererva, G. Kocziszky, D. Szakaly, M. Somosi-Veres / Kharkiv-Miskolc : NTU «KhPI», 2012. – 668 p.
 14. Поляков С.Г. Мониторинг инновационных процессов в научно-технической сфере / С.Г. Поляков // Инновации. – 2003. – №5. – С. 45-49.
 15. Товажнянський В.Л. Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства : монографія / В.Л. Товажнянський, П.Г. Перерва, Т.О. Кобєлєва, Н.П. Ткачова; ред. П.Г. Перерва. – Х. : Апостроф, 2012. – 703 c.
 16. Косенко О.П. Моніторинг комерційного потенціалу об’єктів інтелектуальної власності з використанням тангенціальної функції економічного ефекту / О.П. Косенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – 2014. – Т. 2, Вип. 1(10). – С. 49-55. 
 17. Перерва П.Г. Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства / П.Г. Перерва, В.Л. Товажнянський // Економіка розвитку. – 2010. – № 2 (54). – С.46-50. 
 18. Косенко О.П. Організаційно-економічний механізм комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / О.П. Косенко. – Харків, 2016. – 37 с. 
 19. Перерва П.Г. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства / П.Г. Перерва, Н.П. Ткачова // Економіка розвитку. − 2011. − № 4 (60). − С. 116-120. 
 20. Косенко О.П. Кон’юнктура технологічного ринку: оцінка ризиків комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності / О.П. Косенко, Т.О. Кобєлєва, П.Г. Перерва // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 33 (1076). – С. 76-87.
 21. Косенко О.П. Оцінювання ринкової привабливості інтелектуальних технологій на основі інтегрального використання моніторингових функцій / О.П. Косенко // Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2014. – № 2. – С. 29-42.