Особливості гендерно та демографічно орієнтованих рекламних текстів

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Тєлєтова Світлана Григорівна, Булатова Аліна Сергіївна, Река Олександр Сергійович
Сторінки:
121 - 133
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті виявлено специфіку рекламного впливу в гендерному аспекті на реципієнта, виділено особливості використання мовних засобів у різних видах реклами залежно від гендерних стереотипів адресата. Розглянуто приклади реклами типових товарів для жінок, чоловіків, молоді, дітей, людей похилого віку; подано деякі рекомендації щодо складання рекламних текстів для цільових груп, сегментованих за окремими демографічними ознаками. Підтверджено, що реклама не просто програмує реціпієнта на придбання того чи іншого товару, а вибудовує систему соціальних цінностей суспільства, зокрема гендерних.


Ключові слова
гендерна політика в рекламі, гендерно орієнтований рекламний текст, мовні засоби реклами, реклама для чоловіків, реклама для жінок


Посилання
 1. Бове Л. Современная реклама. Творчество в составлении рекламных текстов / Л. Бове, Ф. Аренс ; пер. с англ. – Тольятти : Довгань, 1995. – 704 с. 
 2. Джефкинс Ф. Реклама / Ф. Джефкинс. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 234 с.
 3. Картер Г. Эффективная реклама / Г. Картер. – Москва : Флінта, 2002. – 280 с. 
 4. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты : монографія / А.В. Кирилина. – Москва : Рудомино, 1999. – 155 с. 
 5. Кохтев Н.Н. Реклама : искусство слова. Рекомендации для составителей рекламных текстов / Н.Н. Кохтев. – Москва : Изд-во МГУ, 1997. – 96 с. 
 6. Крапивкина М.В. Специфика рекламного воздействия в гендерном аспекте / М.В. Крапивкина // Язык и дискурс средств массовой информации в ХХІ веке : кол. монография / под ред. М.Н. Володиной. – Москва : Академический проект, 2011. – С. 218-225. 
 7. Лакофф Р. Язык и место женщины / Р. Лакофф // Введение в гендерные исследования. Ч. II. Хрестоматия. – Харьков ; Санкт-Петербург  : Харьковский центр гендерных исследований, 2001. – 991 с.
 8. Лейчик В.М. Люди и слова / В.М. Лейчик ; отв. ред. Г.В. Степанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 216 с. 
 9. Огілві Д. Таємниці рекламного двору. Поради старого рекламіста / Д. Огілві ; упоряд. А.В. Гавриловец. – Москва : Видання Асоціації працівників реклами, 1998. – 54 с. 
 10. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации / ред. Ф.М. Березин, Е.Ф. Тарасов. –Москва : Наука, 1990. – 136 с. 
 11. Сердобинцева Е.Н. Структура и язык рекламных текстов : учеб. пособие / Е.Н. Сердобинцева. – Москва : Флинта ; Наука, 2010. – 160 с. 
 12. Хопкінс К. Реклама. Науковий підхід / К. Хопкінс. – Москва : Альфа-Пресс, 2005. – 45 с. 
 13. Тєлєтов О.С. Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах / О.С. Тєлєтов, С.Г. Тєлєтова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 49-58. 
 14. Рабинович И.А. Маркетинг в коммерческой деятельности / И.А. Рабинович. – Одесса : Интмар, 1993. – 248 с. 
 15. Тєлєтов О.С. Вплив гендерного сегментування на мовні особливості рекламних текстів / О.С. Тєлєтов, С.Г. Тєлєтова // Маркетингова діяльність підприємств : сучасний зміст : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 21-22 квітня 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 57-59.
 16. Дані компанії «Комкон» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//psyfactor.by.ru/rec 115.Htm.