Використання індикаторів крос-кількісної еластичності пов’язаного попиту в маркетингу освітніх послуг ВНЗ

Автори:
Амбражей Оксана Анатоліївна, Лебедєва Валентина Костянтинівна, Тарасевич Віктор Миколайович
Сторінки:
113 - 120
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглядається проблема удосконалення маркетингового інструментарію дослідження ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів у контексті його зв’язку з ринком праці. Пропонується використання індикаторів крос-кількісної еластичності пов’язаного попиту щодо розроблення маркетингової стратегії вищих навчальних закладів. Аналізуються результати застосування цих індикаторів до оцінювання основних сегментів ринку освітніх послуг ВНЗ.


Ключові слова
ринок освітніх послуг, ринок праці, пов’язаний попит, індикатори крос-кількісної еластичності попиту, маркетингова стратегія ВНЗ


Посилання
 1. Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, Ф. Карен, А. Фокс. – К. : УАМ, Вид-во «Хімджест», 2011. – 580 с.
 2. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період / Т.М. Боголіб. – Київ : Міленіум, 2006. – 508 с.
 3. Ілляшенко С.М. Інтернет-маркетинг науково-освітніх послуг / С.М. Ілляшенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. – 2014. – № 4. – С. 271-278. 
 4. Лаговський В.В. Ринок освітніх послуг як економічна категорія / В.В. Лаговський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2012/ Economics/5_108523.doc.htm.
 5. Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг : вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / Т. Є. Оболенська. – Київ, 2001. – 208 с.
 6. Александров В. Образовательная услуга / В. Александров // Экономика Украины. – 2006. – № 8. – С. 53-60.
 7. Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни / Р. Патора. – Львів : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2002. – 336 с. 
 8. Романова М.Л. Технологии разработки новых образовательных инструментов / М.Л. Романова, Д.А. Романов, Т.Л. Шапошникова, Л.В. Матвейчук // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2013. – № 12 (94). – С. 97-102.
 9. Семенюк С.Б. Дослідження кон’юнктури ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів : монографія / С.Б. Семенюк. – Тернопіль : Вектор, 2009. – 160 с.
 10. Сиченко В.В. Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні / В.В. Сиченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/10.pdf. 
 11. Хюфнер К. Высшее образование как общественное благо: методы и формы предоставления / К. Хюфнер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.logosbook.ru/hee/art011.html/.
 12. Шендер А.Р. Порівняльна характеристика регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти Львівської області та Підкарпатського воєводства Польщі [Електронний ресурс] / А.Р. Шендер // Український соціум. – 2010. – № 4. – С. 178-186. – Режим доступу : http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/4.2010/178-186.pdf.
 13. Шутаєва О.О. Маркетинг на світовому ринку освітніх послуг: інструменти та механізми / О.О. Шутаєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sn-econmanag.crimea.edu/arhiv/2012/uch_25_1econ/026_shut.pdf.
 14. Відкрита освіта: новітні технології у навчальному процесі та освітньому менеджменті як засіб інтенсифікації розвитку освітньо-наукової системи України: аналіт. зап. / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/721/.
 15. Амбражей О.А. Формування економічного механізму взаємодії ринків праці й освітніх послуг в Україні : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / Амбражей Оксана Анатоліївна. – Дніпропетровськ, 2016. – 199 с.