Інтегральне оцінювання рівня та динаміки інноваційного потенціалу регіону

Автори:
Григорук Павло Михайлович, Хрущ Ніла Анатоліївна
Сторінки:
109 - 129
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних із аналізом інноваційного розвитку регіону та оцінюванням його інноваційного потенціалу. Розглянуто основні підходи до побудови кількісних оцінок інноваційного потенціалу. Наведено опис чинників, що перешкоджають інноваційній активності підприємств. Проведений аналіз основних статистичних показників, що відображають інноваційний розвиток регіону. Здійснений розрахунок інтегрального показника інноваційного потенціалу на основі блочної згортки, досліджена його динаміка.


Ключові слова
інноваційний потенціал, регіональний розвиток, інноваційний клімат, інноваційна діяльність, інтегральне оцінювання, узагальнений показник


Посилання
 1. Беновська Л.Я. Інноваційний потенціал регіону та умови його реалізації [Електронний ресурс] / Л.Я. Беновська. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Vldfa/2010_18/Benovska.pdf. 
 2. Біловодська О.А. Формування маркетингових критеріїв щодо оцінки інноваційного потенціалу регіону / О.А. Біловодська, О.Ф. Грищенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4, Т. 2. – С. 246-256.
 3. Готра В.В. Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення інноваційного розвитку економіки  / В.В. Готра // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2(2). – С. 235-243. 
 4. Григорук П.М. Теоретико-методологічні засади інтегрального оцінювання ефективності маркетингових рішень [Електронний ресурс] / П.М. Григорук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 3(8).  – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive /2013/n3.html.
 5. Григорук П.М. Методологічні засади побудови інтегрального показника / П.М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 2, Т. 2. – С. 81-85.
 6. Диленко В.А. Экономико-математическое моделирование инновационных процессов : монография. – 2-е изд., измененное и доп. / В.А. Диленко. – Одесса : Феникс, 2013. – 348 с. 
 7. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=433-15.
 8. Ілляшенко С.М. Менеджмент та маркетинг інновацій : монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська Книга», 2004. – 616 с. 
 9. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь [Електронний ресурс] / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/nr/4.pdf. 
 10. Інноваційний ресурс господарського розвитку: монографія ; за ред. В.П. Мельника. – К. : Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 363 с. 
 11. Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан ; під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. – К. : КНТ, 2006. – 648 с. 
 12. Кулик В. Інноваційний розвиток регіону як інструмент забезпечення його конкурентоспроможності / В. Кулик, В. Кравчук // Вісник Хмельницького державного центру науки, інновацій та інформатизації. – 2014. – № 3(23). – С. 9-13.
 13. Куцай Н.С Проблеми дослідження підходів до трактування поняття «інноваційний потенціал регіону» / Н.С. Куцай // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – С. 192-196.
 14. Модели выбора финансовых инноваций предприятия / Т.С. Клебанова, Л.С. Гур’янова, О.А. Сергієнко, О.М. Беседовський // Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія / за ред. д.е.н, професора А. О. Єпіфанова. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 232 с.
 15. Онікієнко В.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України : монографія / В.В. Онікієнко, Л.Н. Ємельяненко, І.В. Терон ; за ред. В.В. Онікієнка. – К. : РВПС України НАН України, 2006. – 480 с.
 16. Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm.km.ua/doc/proginv2011-20.pdf. 
 17. Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/prog_se2016.pdf.
 18. Сайт Регіонального комітету з економічних реформ Головного управління економіки Хмельницької ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://adm.km.ua/index.php?subaction.
 19. Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – 2013. – 724 с. 
 20. Рекомендації Парламентських слухань на тему «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та на¬уково-технічної сфери держави» // Вісник Хмельницького державного центру науки, інновацій та інформатизації. – 2014. – № 3(23). – С. 2-8.
 21. Рогоза М.Є. Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засобами теорії графів / М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Випуск 235 : в 4 т. – Т. IІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 272 с.
 22. Рудь Н.Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки / Н.Т. Рудь // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 140-150.
 23. Савчук А.В. Теоретические основы анализа инновационных процессов в промышленности : монографія / А.В. Савчук // НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецьк, 2003. – 448 с. 
 24. Сайт Головного управління статистики у Хмельницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/ index.htm. 
 25. Трефилова А.А. Анализ инновационного потенциала предприятия / А.А. Трефилова // Инновации. – 2003. – № 6. – С. 67-72. 
 26. Уманець Т.В. Регіональний економічний розвиток України: теоретичні основи управління, інтегральна оцінка, діагностика. – Донецьк : ВіК, 2007. – 340 с. 
 27. Федулова І.В. Дослідження методик оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств / І.В. Федулова // Економіка та підприємництво. – 2008. – № 4. – С. 234-240.
 28. Федулова Л. Концептуальні модель інноваційної стратегії України / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 87-100. 
 29. Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики / Л. Федулова // Економіка України. – 2010. – № 9. – С. 12-26. 
 30. Шпильовий В.Д. Оцінювання складності проектно-інноваційної діяльності / В.Д. Шпильовий // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – № 3(43). – С. 16-21.
 31. Bass F.M. A New Product Growth Model for Customer Durables / F.M. Bass // Management Science. – 1969. – 15 (January). – Р. 215-227. 
 32. Khrushch N. Methodology of integral evaluation of enterprise financial potential in the information society / N. Khrushch, P. Hryhoruk // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. – 2013. – № 35. – P. 252-261.
 33. Lucas R.  Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs / R. Lucas // American Economic Review. – 1973. – V. 3(63). – P. 326-334.  
 34. Polterovich V. Innovation and Imitation at Various Stages of Development: A Model with Capital [Електронний ресурс] / V. Polterovich, A. Tonis // Working Paper. Moscow. New Economic School. – 2005. – # 48. – Режим доступу: http://www.nes.ru/english/research/pdf/2005/ PolterovichTonis.pdf.
 35. Rogers E.M. Diffusion of innovations / E.M. Rogers // New. York : The Free Press, 1962. – 451 p.