Перетворення мешканця міста на просумента у процесі стратегічного планування розвитку міста

Автори:
Карий Олег Ігорович
Сторінки:
32 - 44
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовані переваги та недоліки залучення мешканців до розроблення стратегічного плану розвитку міста, а також визначено бажаний рівень такого залучення та ідентифіковано нову роль, яку можуть відігравати мешканці міста у ході розроблення стратегічного плану. В процесі дослідження використовуються результати опитування працівників органів місцевого самоврядування всіх областей України, що було проведене за допомогою анкетування та фокус-груп. Результати опитувань та дискусій зіставлені із сучасними теоріями управління місцевим розвитком та маркетингу.


Ключові слова
просумент, розвиток міста, стратегічний план, залучення громадян, мешканець міста


Посилання
 1. Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. – К. : Основи, 2000. – 239 с.
 2. Семенова Л.Н. Устойчивое развитие / Л.Н. Семенова. – Алматы : Фонд «ХХІ век», 1997. – 168 с.
 3. Європейська декларація прав міст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eru.org.ua/ index.php?page=1206.
 4. Брайсон Д.М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Джон М. Брайсон. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.
 5. Газарян А. Стратегическое планирование в местном самоуправлении / Арташес Газарян. – К. : Largis, 2002. – 100 с.
 6. Євдокименко В. Стратегія соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці: концептуальний підхід в сучасних умовах / В. Євдокименко // Регіональна економіка. – 2004. – №2. – С. 104-117.
 7. Карлова О.А. Формування стратегії соціально-економічного розвитку міста / О.А. Карлова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2012. – №14. – С. 83-89.
 8. Noworól A. Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej / A. Noworól. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. – 264 р.
 9. Шаров Ю.П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти / Ю.П. Шаров. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 302 с.
 10. Kaleta A. Aktywizacja społeczności lokalnych (na przykładzie gmin województwa toruńskiego) / A. Kaleta. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1998. – 135 р.
 11. Pius XI. Quadragesimo anno [Electronic resource] / Pius XI. – Access mode: http://www.mop.pl/ doc/html/encykliki/Quadragesimo%20anno.htm.
 12. Егоров А.Н. Город как социально-экономический объект управления / А.Н. Егоров. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2001. – 133 с.
 13. Колодій А.Ф. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу) / А.Ф. Колодій // Електронний незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2001. – №21 – С. 23-42.
 14. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2004. – 784 с.
 15. Квейн Б. Эра просумента [Электронный ресурс] / Квейн Б. – Режим доступу: http://vipbook.info/ business/3198-bill-kvejjn-jera-pro-sumenta.html.
 16. Регіони України та їх склад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/ pls/z7502/a002.
 17. База даних текстів стратегій [Електронний ресурс] // Інститут міста. – Режим доступу: http://www.city-institute.org/ index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=121.
 18. Антошкіна Л.І. Аспекти стратегії відтворення господарського комплексу міста / Л.І. Антошкіна // Збірник наукових праць. Економічні науки. – 2007. – №1. – С. 201-209.
 19. Markowski T. Zarządzanie rozwojem miast / T. Markowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – 248 р.
 20. Стратегічне планування в місцевому самоврядуванні. Модуль. – Тусон : Інститут Санта-Крус, 1999. – 60 с.
 21. Klasik A. Zarządzanie rozwojem lokalnym / A. Klasik // Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach mejsko-przemysłowych: materiały konferencyjne pod redakcją Floriana Kuźnika. – Katowice : Forma studio, 1996. – Р. 16-28.