Роль інновацій у нарощенні вартості українських підприємств

Автори:
Захаркін Олексій Олександрович
Сторінки:
90 - 101
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто показники інноваційної активності вітчизняних підприємств та виявлено тенденції щодо їх змін, більшість з яких мають негативний характер. Емпірично обґрунтовано взаємозв’язок між параметрами інноваційної діяльності підприємства та його вартістю (із застосуванням регресійно-кореляційного аналізу з урахуванням лагу), а також взаємозв’язка параметрів інноваційної діяльності із фінансовими показниками, через які може бути виражена вартість підприємства (додана вартість, валовий прибуток).


Ключові слова
інноваційна діяльність, показники інноваційної діяльності, інноваційна активність, показники вартості, регресійна модель


Посилання
  1. Дяченко М.І. Управлінські інновації як основа інноваційного розвитку організації / М.І. Дяченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Український Союз промисловців і підприємців, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ ; голов. ред. А.П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 24-25. – С. 37-41.
  2. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2010. – 334 с.
  3. Сафина Л.А. Исследование значимости инвестиций в инновационную деятельность компании при управлении,оринтированном на стоимость / Л.А. Сафина // В мире научных открытий. – 2010. – № 1(07), Ч. 2. – С. 82-86.
  4. Сулевский В.В. Определение и управление ключевыми факторами стоимости предприятия [Електронний ресурс] / В.В. Сулевский. – Режим доступу: http://conference.be5.biz/r2011/00338.htm.
  5. Тарасенко С.І. Формування системи факторів вартості підприємства / С.І. Тарасенко // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 80. – С. 149-153.
  6. Шевчук Н.В. Ринкова капіталізація промислових підприємств у контексті розвитку національних економік / Н.В. Шевчук // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць. – 2012. – № 30. – С. 223. 
  7. Наукова та інноваційна діяльність (1990-2013 рр.) : статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.
  8. Стан інноваційної діяльності в Україні : аналітична записка [Електронний ресурс] / Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. – Київ, 2012. – С. 69-92. – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/ images/25.06.12_innov.pdf.
  9. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2012 рік : аналітична довідка [Електронний ресурс] / Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України; Український інститут науково-технічної і економічної інформації. – Київ, 2013. – 217 с. – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/ _08+07+2013.pdf.
  10. Rappaport A. Creating shareholder value: a guide for managers and investors. – Rev. and updated ed. New York : Free Press, 1998. – 205 p.