Перспективи розвитку методу фокус-груп у системі маркетингу

Автори:
Мельник Юлія Миколаївна, Фоменко Дарія Вадимівна
Сторінки:
55 - 61
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена дослідженню перспектив розвитку методу фокус-груп у сучасних умовах господарювання, розглянуто теоретичне підґрунтя та особливості методу фокус-груп, визначені нові властивості і сфери застосування, обґрунтовано можливість використання цього методу як непрямого комунікаційного інструменту.


Ключові слова
маркетинг, маркетингові дослідження, метод фокус-груп, фокусоване інтерв’ю, інформація, модератор


Посилання
 1. Белановский С.А. Метод фокус-групп / С.А. Белановский. – М. : Магистр, 2001. – 248 с.
 2. Гірник А.М. Метод он-лайн фокус-груп / А.М. Гірник, Д.А. Гірник // Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2009. – Т. 97. – С. 24-27. 
 3. Карпіщенко М.Ю. Особливості проведення фокус-групового дослідження політичних вподобань респондентів / М.Ю. Карпіщенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня-1 жовтня 2010 року. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2010. – С. 105-107.
 4. Маслова С.В. О влиянии субъективного фактора при использовании метода фокус-групп / [Електронний ресурс] / С.В. Маслова // Практический маркетинг. – 2001. – № 8. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/press/practical/2001-08/02.html.
 5. Мельник Ю.М. Обов'язки та функції модератора при проведенні досліджень методом фокус-груп / Ю.М. Мельник, Д.В. Фоменко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. ; за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т. 4. – С. 87-89.
 6. Мельникова О.Т. Фокус-группы в социально-психологическом исследовании: методология и техники : дисс. ... д-ра псих. наук : 19.00.05 / Ольга Тимофеевна Мельникова. – М., 2003. – 507 c.
 7. Мертон Р. Фокусированное интервью / Р. Мертон, М. Фиске, П. Кендалл. – М., 1991. – 87 с.
 8. Олефіренко О.М. Проблеми і перспективи брендингу територій на прикладі бренд-концепції Сумської області «Сумщина – територія для життя!» / О.М. Олефіренко, М.Ю. Карпіщенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 30-40.
 9. Ратинський В. Особливості використання методу маркетингового дослідження «фокус-група» в глобальній мережі інтернет / В. Ратинський // Галицький економічний вісник. – 2011. – №2(31). – С. 179-183.
 10. Чекмишев О.В. Контент-аналіз, анкетування та фокус-групові дослідження як апробація новітньої методології соціальних комунікацій у Сумському регіоні (2009-2010) / О.В. Чекмишев // Наукові записки Інституту журналістики. – 2011. – Том 43. – С. 139-143.
 11. Krueger R.A. The Future of Focus Group // Qualitative Health Research. – 1995. – №5, Issue 4. – P. 524-527.
 12. Nielsen J. The Use and Misuse of Focus Groups [Electronic resource] / J. Nielsen. – Access mode : http://www.nngroup.com/articles/focus-groups/.