Теоретичні засади побудови експертної системи для прогнозування та економічної оцінки впливу техногенних забруднень на рівень захворювання населення

Автори:
Бублик Мирослава Іванівна
Сторінки:
206 - 221
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті удосконалено теоретичні засади застосування математичного апарату нечітких множин для оцінки та урахування техногенних (антропогенних) збитків з метою прийняття ефективних управлінських рішень щодо їх зниження та запобігання. Розроблено теоретичні засади побудови експертної системи для прогнозування економічних наслідків впливу техногенних (антропогенних) забруднень на рівень захворювання населення. Їх практичне використання дозволить цілеспрямовано управляти заходами з орієнтації національної економіки та її окремих галузей на сталий розвиток.


Ключові слова
управління природокористуванням, експертні системи, оцінювання техногенних (антропогенних) збитків, сталий розвиток, національне господарство, нечіткі множини, урахування факторів невизначеності


Посилання
 1. Розвиток природоексплуатуючих галузей господарства Львівської області: стан, проблеми, перспективи / В.С. Кравців , П.В. Жук, О.І. Гулич, І.А. Колодійчук, В.О. Полюга ; відп. ред. В.С. Кравців / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2011. – 90 с.
 2. Кузьмін О.Є. Досягнення і проблеми еволюційної економіки : монографія / О.Є. Кузьмін, Ю.І. Сидоров, В.В. Козик. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 252 с.
 3. Мельник Л.Г. Теория самоорганизации экономических систем : монография / Л.Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 439 с.
 4. Еколого-економічні збитки: кількісна оцінка : навч. посіб. / [В.Г.Савченко, Є.В.Бридун, В.В.Дергачова [та ін.]] ; за ред. І.В. Недіна. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2001. – 216 с.
 5. Глобальні трансформаційні імперативи сталого розвитку національної економіки : монографія / В.Є. Реутов, К.В. Наливайченко, Н.З. Головченко та ін.; за наук. ред. В.Є. Реутова. – Сімферополь : ПП «Підприємство «Фєнікс», 2011. – 284 с.
 6. Стадницький Ю.І. Економіка запобігання антропогенного забруднення довкілля / Ю.І. Стадницький. – Хмельницький : ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», 2007. – 361 с. 
 7. Трегобчук В. Пріоритетні завдання щодо формування ефективних механізмів реалізації концепції сталого розвитку // Регіональна економіка. – 2002. – №4. – С. 22-27.
 8. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. – К. : Знання, 2006 . – 314 с.
 9. Сталий розвиток і екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : монографія / Н.М. Андрєєва, В.О. Бараннік, Є.В. Хлобистов та ін. ; за наук. ред. 
 10. Хлобистова Є.В. – Сімферополь : ПП «Підприємство «Фєнікс», 2010. – 582 с.
 11. Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян . – К. : Кондор, 2007. – 480 с.
 12. Шевчук В. Відкрити Миколу Руденка-економіста / В. Шевчук // Схід: аналітично-інформаційний журнал . – 2006. – №6(11). – С. 3-6.
 13. Клебанова Т.С. Нечітка логіка та нейронні мережі в управлінні підприємством : монографія / Т.С. Клебанова, Л.О. Чаговець, О.В. Панасенко ; НАН України, Наук.-досл. центр індустр. проблем розвитку. – Харків : ІНЖЕК, 2011. – 239 c.
 14. Мельник М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / М.І. Мельник ; за заг. наук. ред. А.І. Мокій ; ІРД НАН України. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 568 с.
 15. Мороз О.В. Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем: монографія / О.В. Мороз, А.О. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 168 с.
 16. Bublyk M.I. Economic evaluation of technogenic losses of business entities on fuzzy logic based opportunities / M. Bublyk // Zarzadzanie organizacja w warunkach niepewnosci – teoria i praktyka : monografia ; red. nauk. A. Strzelecka. – Chestochowa : Politechnika Chestochowska, Wydzial Zarzadania, 2013. – P. 19-29.
 17. Бублик М.І. Модель економічного оцінювання техногенних збитків в національному господарстві / М.І. Бублик // Black Sea Scientific Journal Of Academic Research. Economic Science. 2014. – №12. – Iss. 5 (March). – P. 44-50.
 18. Шапиро Д.И. Выбор решений при нечетком состоянии системы / Д.И. Шапиро, А.Ф. Блищун // Алгоритмы и программы. – 1978. – №1. – С. 75.
 19. Ястребова Н.Н. Нечеткая экспертная система эколого-экономического анализа / Н.Н. Ястребова // Информатика и экономика: сб. науч. труд. ; под ред. Ярушкиной Н.Г. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – С.126-137.
 20. Klir G.J. Fuzzy set theory: foundations and applications / G.J. Klir, U.H. St. Clair, B. Yuan. – New York : Prentice Hall, 1997 . – 245 p.
 21. Новак В. Математические принцыпы нечеткой логики / В. Новак, И. Перфильева, И. Мочкорж. – М. : Физмалит, 2006. – 347 с.
 22. Рибицька О.М. Математичні аспекти відновлення інформації / О.М. Рибицька, М.С. Сявавко. – Львів : Растр-7, 2008. – 320 с.
 23. Сявавко М.С. Математика прихованих можливостей/ М.С. Сявавко. – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2011. – 394 с.
 24. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде. – М. : Мир, 1976. – 167 с.
 25. Zimmermann H.-J. Fuzzy set theory and its applications / H.-J. Zimmermann. – Boston, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publisher, 2001. – 514 p.
 26. Bruyan S. Explaining the Environmental Kuznets Curve: structural change and international agreements in reducing sulfur emissions / S. Bruyan / Environment and development economics – 1997. – №2. – Р. 485-504.
 27. Кубатко О.В. Еколого-економічні механізми стримування природодеструктивної економічної діяльності [Електронний ресурс] / О.В. Кубатко // Ефективна економіка. – 2009. – №2. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/kubabko.pdf.
 28. Білявський Г. Основи екології / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К. : Либідь, 2004. – 408 с.
 29. Кубатко О.В. Економічна оцінка залежностей між здоров’ям населення та забрудненням довкілля [Електронний ресурс] / О.В. Кубатко // Ефективна економіка. – 2009. – №2 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2009 /kubabko.pdf.
 30. Статистичний щорічник України зa 2012 рiк ; за ред. Осауленка О.Г. – К. : Держкомстат України, 2012. 
 31. Україна в цифрах у 2012 році ; за ред. Осауленка О.Г. – К. : Держкомстат України, 2013.
 32. Довкілля України : статистичний збірник ; за ред. Власенко Н.С. – К. :  Держкомстат України, 2013.
 33. Антонюк О.П. Прогнозування обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення криворізького регіону : монографія / О.П. Антонюк, І.М. Пістунов. – Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – 118 с.