Роль системного управління інноваціями в кластерних формуваннях на основі екоорієнтованого підходу

Автори:
Мельник Леонід Григорович, Шкарупа Олена Василівна
Сторінки:
187 - 196
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено проблеми системного управління під час формування таких кластерних структур, як екополіс, при переході до екологічно сталого розвитку, розглянуто організаційно-економічні передумови застосуваня еко-креативного підходу до створення та функціонування екополісу як самовідтворювальної соціо-еколого-економічної системи.


Ключові слова
інновації, кластер, екополіс, економічні інструменти, «зелена» економіка


Посилання
 1. Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці : монографія / М.П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ : Тріада-М, 2011. – 502 с. 
 2. Дегтярьова І.Б. Науковий аналіз інноваційних форм організації територіальних поселень / І.Б. Дегтярьова, Л.Г. Мельник, І.М. Бурлакова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : VIII Всеукр. наук. конф., 22-23 квіт. 2008 р. : тези доп. – Суми, 2008. – С. 77-80. 
 3. Дешко В.І. Ефективність впровадження проектів з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях / В.І. Дешко, Ю.В. Хоренженко, М.М. Шовкалюк // Вісник СумДУ. – 2006. – №5(89). – С. 85-89.
 4. Колодинский С.Б. Рационализация кластерных структур инновационного развития региона // Материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы инновационной деятельности». – Симферополь, 2004. – С. 68-71.
 5. Мельник Л.Г. Основи саморозвитку систем / Л.Г. Мельник // Механізм регулювання економіки, 2010. – №2. – С. 12-20.
 6. Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії / М.М. Паламарчук, О.М. Паламарчук. – К. : Знання, КОО, 1998. – 416 с. 
 7. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов : пер. с англ. / М.Е. Портер. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 453 с.
 8. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы) / Н.Ф. Реймерс // Журнал «Россия молодая». – 1994. – 367 с.
 9. Розенберг Г.С. Математические модели экологического прогнозирования / Г.С. Розенберг // Человек и биосфера. – М. : Изд-во М. ун-та, 1983. – Вып. 8. – С. 86-108.
 10. Розенфельд С. Внедрение кластеров в экономику : учеб. пос. / С. Розенфельд; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 418 с.
 11. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Издательство «Питер», 2003. – 712 с.
 12. Сотник І.М. Дематеріалізація як фактор зростання внутрішньовиробничої ефективності підприємства / І.М. Сотник, Ю.О. Мазін // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №4. – С. 48-51. 
 13. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С.І. Соколенко. – К. : Логос, 2004. – 848 с.
 14. Стратегія соціально-економічного розвитку Сумської області на період до 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://politicum.pro/files/Strategy.doc.
 15. Статистика Европейской комиссии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://epp. eurostat.ec.europa.eu.
 16. Тертичний О. Креативный класс и хочет, и может [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.pravda.com.ua/rus/columns/2010/10/14/5467004/.
 17. Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ – науково-виробничо-освітнього комплексу з виробництва і реалізації товарів екологічного призначення (концептуальні положення) : монографія ; за ред. Л.Г. Мельника. – Суми : ВТД «Университетская книга», 2003. – 36 с.
 18. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития / Т.В. Цихан // Теория и практика управления. – 2003. – № 5.
 19. Dahmen E. Entrepreneurial Activity and the Development of Swedish Industry, 1919-1939. – Stockholm, 1950.
 20. Feldman V.P. Innovation in Cities: Science based Diversity, Specialization and Localized Competition / V.P. Feldman, D.В. Audretsch // European Economic Review. – 1999. – №43. – P. 31-39.
 21. Feser E.J. Old and New Theories of Industry Clusters / E.J. Feser. – London,1998.
 22. Leamer Е.Е. Souses of International Comparative Advantage: Theory and Evidence // Cambridge, MIT Press, 1984.
 23. Soulie D. Filieres de Production et Integration Vertical / D. Soulie // Annales des Mines. – Janvier 1989. – P. 21-28.
 24. Tolenado J. A Propos des Filieres Industrielles / J. Tolenado // Revue d'Economie Industrielle. – 1978. – Vol. 6, №4. – P. 149-158.
 25. Understanding Creative Industries. Cultural Statistics for public-policy making. [Electronic resource]. – Access mode: http://portal.unesco.org/culture/en/files/30297/11942616973cultural _stat_EN.pdf/cultural_stat_EN.pdf.