Імплементація положень конвенцій Ріо до національної політики сталого розвитку України

Автори:
Жарова Любов Валеріївна, Хлобистов Євген Володимирович, Єремєєва Наталія Валеріївна
Сторінки:
176 - 186
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано національну регуляторну політику та чинне законодавство у сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища з позицій забезпечення сталого розвитку та імплементації положень конвенцій Ріо. На основі аналізу прогалин було виокремлено прогалини, що носять характер загроз; прогалини, що гальмують процес імплементації положень конвенцій; положення, що мають характер можливостей та такі, що можуть бути визначені, як прогрес чи сильні сторони при оцінки рівня імплементації конвенцій. Запропоновано заходів загального характеру щодо імплементації положень конвенцій Ріо до національної політики сталого розвитку України. 


Ключові слова
сталий розвиток,екологічна політика, екологічне право, регуляторна політика, секторальна політика, конвенції Ріо


Посилання
 1. Балацкий О.Ф. Антология экономики чистой среды : монография / О.Ф. Балацкий . – Сумы : ИТД Университетская книга, 2007 – 273 с.
 2. Бистряков І.К. Становлення зеленої економіки в Україні: методологічні аспекти / І.К. Бистряков // Механізм регулювання економіки. – 2011. – №4 – С. 50-57.
 3. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії : монографія / Л.С. Гринів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 240 с.
 4. Добрянська Л.О. Методологічні аспекти дослідження екологізації стратегічного потенціалу просторового розвитку продуктивних сил України / Л.О. Добрянська, Є.В. Хлобистов // Агросвіт. – 2010. – №7. – С. 7-14.
 5. Міщенко В.С. Організаційно–економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – К. : Наукова думка, 2009. – 295 c.
 6. Шемшученко Ю.С. Экологическая конституция Земли: концептуальные подходы / Ю.С. Шемшученко // Государство и право. – 2008. – №6. – С. 23-26
 7. Гетьман А.П. Правові засади державної екологічної політики в сфері охорони довкілля// Досвід і проблеми інкорпорації, імплементації та адаптації екологічного законодавства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25 верес. 2013 р., м. Дніпропетровськ  – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – С. 54.
 8. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття : монографія / Н.Р. Малишева та ін. ; відп. ред. Н.Р. Малишева ; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація «Інтерекоцентр», Науково-консультаційний центр «Астюс». – К. : Хімджест, 2003. – 175 с. 
 9. Xepapadeas A. Ecological economics / A. Xepapadeas // The New Palgrave Dictionary of Economics. ; 2nd Edition. – Palgrave MacMillan, 2008. – Р. 54.
 10. Soderbaum, P. Understanding Sustainability Economics / P. Soderbaum. – London : Earthscan, 2008. – Р. 109-110, 113-117.
 11. Rоpke I. The early history of modern ecological economics / I. Rоpke // Ecological Economics. – 2004. – №50(3-4). – P. 293-314.
 12. Хлобистов Є.В. Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування / Л.В. Жарова, Є.В. Хлобистов, М.В. Ільїна // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 33-43.
 13. Жарова Л.В. Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльності : монографія / Л.В. Жарова; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є.В. Хлобистова ; ДУ ІЕПСР НАНУ. – Суми : Університетська книга, 2012 – 296 с.
 14. Еремеева Н.В. Крым: Цели развития тысячелетия: воппросы локализации ЦРТ на примере адаптации седьмой цели (обеспечение устойчивого развития окружающей среды) // Н.В. Еремеева, Л.А. Аблаева, Л.М. Грановская и др. – НТТ УРП, ПРООН в Украине. – Симферополь : ИТ «Ариал», 2011.
 15. Задорожній О.В. Міжнародне право навколишнього середовища : підручник / О.В. Задорожній, М.О. Медведєва. – Київ, 2010. – С. 26.
 16. United Nations Framework Convention on Climate Change [Electronic resource]. – Access mode : http://zakony.com.ua/juridical.html?catid=44276.
 17. For the World Day to Combat Desertification and drought [Electronic resource]. – Access mode : http://www.sribnazemlja.org.ua/201306149677/news/socio/a-borotby-z-opusteljjam-tuhamy-9677.html.