Стратегічна оцінка діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві

Автори:
Таранюк Леонід Миколайович
Сторінки:
165 - 175
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуті питання стратегічної оцінки діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві на проектному рівні. Автором удосконалено SWOT-аналіз проведення реінжинірингу бізнес-процесів, що полягає в кластеризації бізнес-процесів за сферами господарювання промислового підприємства та формуванні відповідних економічних індикаторів цих кластерів. Розраховано результуючі зваженої оцінки під час проведення SWOT-аналізу реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств машинобудівної галузі. Сформовано матрицю взаємозв’язків сильних і слабких сторін, можливостей і загроз під час проведення реінжинірингу бізнес-процесів на промислових підприємствах (проектний рівень).


Ключові слова
реінжиніринг бізнес-процесів, SWOT-аналіз, промислове підприємство, кластер, бізнес-процес


Посилання
  1. Черемных О.С. Стратегический корпоративный реинжиниринг: процессно-стоимостный поход к управлению бизнесом : учеб. пособие / О.С. Черемных, С.В. Черемных. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 736 с.
  2. Сергєєва Л.Н. Статистичне забезпечення стратегічного управління розвитком регіону: монографія / Л.Н. Сергєєва, О.А. Теряник. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – С. 34-56.
  3. Блинов А.О. Контроллинг как инструмент координации процессов управления при реализации стратегии предприятия / А.О. Блинов / Механизмы управления развитием социально-экономических систем: монография / под общ. ред. О.В. Мартяковой. – Донецк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 38-48.
  4. Кутелев П.В. Организационный инжиниринг: технологии и реинжиниринг бизнеса : учеб. пособие / П.В. Кутелев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – С. 177-196.
  5. Краснокутська Н.С. Процесний підхід до формування потенціалу торговельних підприємств / Н.С. Краснокутська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». – 2009. – №4. – С. 117-125.
  6. Денисенко М.П. Стратегія розвитку економіки України: інвестиційно-інноваційний аспект / М.П. Денисенко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1915.
  7. Пилипенко А.А. Проектування системи стратегічного обліку промислового підприємства / А.А. Пилипенко // Проблеми економіки. – 2003. – №3. – С.36-46.
  8. Божкова В.В. Теоретичні основи стратегічного планування маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств / В.В. Божкова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки», 2011. – №1 (171). – С. 154-156.
  9. Сірик І.П. Обґрунтування основних підходів управління економічною системою в умовах кризи / І.П. Сірик // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №1. – С. 208-216. 
  10. Капустник К.В. Стратегічні рішення розвитку підприємств як предмет економічних експертиз / К.В. Капустник // Бізнес-інформ. – 2011. – Т. 1, №2. – С. 87-89.