Економіко-інноваційний розвиток корпорації

Автори:
Корнух Оксана Валентинівна
Сторінки:
154 - 164
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті визначено природу розвитку з економіко-філософських позицій. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо сутності економіко-інноваційного розвитку підприємства. На основі комплексного підходу досліджено сутність економіко-інноваційного розвитку корпорації, наведено його класифікацію. Запропоновано термін «економіко-інноваційний розвиток корпорації».


Ключові слова
розвиток, корпорація, економічний розвиток підприємства, інноваційний розвиток підприємства, економіко-інноваційний розвиток корпорації


Посилання
 1. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком :  монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2010. – 281 с.
 2. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток промисловості України : тенденції та закономірності / Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3(69). – С. 82-97.
 3. Щепкіна Н.М. Стратегія інноваційного розвитку підприємств металургійної промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н.М. Щепкіна. – Маріуполь, 2010. – 22 с.
 4. Ігнатенко О.Я. Система забезпечення інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О.Я. Ігнатенко / Донецький національний технічний університет / 05.06.08. – Режим доступу: з http://www.masters.donntu.edu.ua/2008/fem/ignatenko/library/st2.htm.
 5. Пілявоз Т.М. Інноваційний розвиток підприємства як важливий аспект розвитку економіки / Т.М. Пілявоз // Інноваційна економіка : Всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2012. – №4. – С. 185-190.
 6. Мороз О.С. Формування системи показників для оцінювання інноваційного розвитку підприємства / О.С. Мороз // Экономика Крыма. – 2012. – №3(40). – С. 263-266. 
 7. Найдюк В.С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств / В.С. Найдюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №3. – С. 251-263. 
 8. Турило А.М. Економічна оцінка інноватизації залізорудного виробництва : монографія / А.М. Турило, О.А. Зінченко, В.Я. Нусінов. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2006. – 200 с.
 9. Заглумина Н.А. Формирование инструментария оценки уровня инновационного развития предприятия : автореф. дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Н.А. Заглумина. – Нижний Новгород, 2011. – 26 с. 
 10. Федосеева Т. А. Мониторинг инновационного развития экономических систем : автореф. дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Т.А. Федосеева. – Нижний Новгород : ГОУ ВПО «НГТУ», 2007. – 24 с.
 11. Касс М.Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематериальными активами : автореферат дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 / М.Е. Касс. – Москва, 2008. – 24 с. 
 12. Большая советская энциклопедия в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Сов. Энциклопедия», 1975. – Т. 21. – 640 с.
 13. Розвиток : академічний тлумачний словник української мови (1970-1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sum.in.ua/s/rozvytok. 
 14. Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия : в 4 т. [Електронний ресурс]. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. – 
 15. 2-е изд., испр. и доп. – М. : Мысль, 2010. – Режим доступу: http://iph.ras.ru/elib/2519.html.
 16. Економічний розвиток структурних підрозділів підприємства: оцінка, механізм, мотивація : монографія / А.М. Турило, Н.В. Романченко, С.В. Святенко, А.А. Турило – Кривий Ріг : ТОВ «Етюд-Сервіс», 2009. – 156 с. 
 17. Господарський кодекс України : за станом на 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2003. –192 с. 
 18. Сонькин Н.Б. Корпорации:Теоретические и прикладные проблемы / Н.Б. Сонькин. – М. : Московская высшая языковая школа, 1999. – С. 17. 
 19. Мильнер Б.3. Теория организации / Б.3. Мильнер. – М. : Инфра-М, 1999. – С. 260. 
 20. Борисова В. Корпорация – организационно-правовая форма корпоративних отношений / В. Борисова // Альманах цивілістики. – К. : ВАВ «Правова єдність», 2008. – Вип. 1. – С. 250. 
 21. Посохов І.М. Розвиток економічного змісту категорії «корпорація» / І.М. Посохов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №38. – С. 281-287.
 22. Корпорация в системе общественного производства : монография / Л.И. Дмитриченко, Т.С. Чунихина, Л.А. Дмитриченко, А.Н. Химченко. – Донецк : ООО «Східний видавничий дім», 2010. – 184с. 
 23. Радєва М.М. Принципи функціонування та розвитку корпоративного сектора економіки / М.М. Радєва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – №1. – С. 209-213.