Web-культура як фактор підвищення конкурентоспроможності організації

Автори:
Ілляшенко Сергій Миколайович
Сторінки:
121 - 129
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті здійснено аналіз місця і ролі WEB-культури як складової інтелектуального капіталу організації, що активно працює в інтернет, з позицій підвищення її конкурентоспроможності. Уточнено структуру Web-культури організації. Виділені конкурентні переваги організації, що активно працює в інтернет. Виконано систематизацію основних методів діяльності організації в інтернет. Запропоновано формальні залежності  для оцінки конкурентних переваг організації в залежності від стану (рівня розвитку) її Web-культури.


Ключові слова
Web-культура, конкурентоспроможність, інтернет-бізнес, конкурентні переваги, інтелектуальний капітал


Посилання
 1. Ильяшенко С.Н. WEB-культура как составляющая устойчивого развития организации / С.Н. Ильяшенко, Ю.С. Шипулина // Устойчиво развитие. – 2013. – Вып. 8. – С. 32-36.  
 2. Measuring the Information Society 2012, ITU [Electronic resource]. – Access mode: http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2011/MIS_2011_without_annex_5.pdf.
 3. Study on the Social Impact of ICT. (CPP №55A – SMART №2007/0068). Final Report D7.1. 30 April 2010 [Electronic resource]. – Access mode: http://ec.europa.eu/information_ society/eeurope/i2010/docs/eda/social_impact_of_ict_exec_sum.pdf.
 4. Орехов С.А. Повышение конкурентоспособности в интернете как важнейший фактор повышения эффективности в бизнесе [Электронный ресурс] / С.А. Орехов, А.О. Бебрис // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – №6. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/ PDF/57EVN613.pdf.
 5. Смолокуров Е.В. Информационные технологии как фактор повышения конкурентоспособности туристских фирм / Е.В. Смолокуров [Электронный ресурс] // Журнал университета водных коммуникаций. – 2009. – №3. – Режим доступа: http://socionet.ru/publication .xml?h=spz:cyberleninka:14885:7680754.
 6. Захарченко Д.В. Информационно-сетевые технологии как фактор конкурентоспособности компаний / Д.В. Захарченко [Электронный ресурс] // Вопросы экономики и права. – 2011. – №4 – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/03/18/1269116189/Zaharchenko.pdf.
 7. Енин С.В. Информационные технологии как фактор инновационного развития и повышения конкурентоспособности / С.В. Енин [Электронный ресурс] // Веснік сувязі. – 2012. – №5(115). – Режим доступа: http://www.vsbel.by/File/2012_5/enin.pdf.
 8. Ілляшенко С.М. Роль web-культуры в формировании устойчивого развития организации / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Економічні проблеми сталого розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. О.Ф. Балацького (м. Суми, 24-26 квітня 2013 р.) : у 4 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т. 1. – С. 109-111.
 9. Шипуліна Ю.С. Інноваційна культура як складова інноваційно-сприятливого середовища на сучасному підприємстві / Ю.С. Шипуліна // Інновації у маркетингу і менеджменті : монографія ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус»», 2013. – С. 132-140.
 10. Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства // Економіка України. – 2008. – №11. – С. 16-26.
 11. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4, Т. 2. – С. 64-74.
 12. Прокопенко О.В. Мотивація персоналу і інноваційна культура підприємства / О.В. Прокопенко, Ю.С. Шипуліна // Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля ; ред. кол.: Т.С. Максимова (гол. ред.) – Луганськ, вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – №21. – С. 134-142.
 13. Ілляшенко С.М. Сайт організації як інструмент формування її іміджу / С.М. Ілляшенко // Інновації у маркетингу і менеджменті : монографія ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус»», 2013. – C. 414-428.
 14. Ильяшенко С.Н. Анализ рыночных возможностей инновационного развития предприятия в условиях нечеткой оценки факторов внешней и внутренней среды / C.Н. Ильяшенко, Ю.С. Шипулина // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2010. – №1. – С. 97-102.
 15. Бакаев А.А. Экспертные системы и логическое программирование / А.А. Бакаев, В.И. Гриценко, Д.Н. Козлов. – К. : Наукова думка, 1992. – 220 с.
 16. Официальный сайт кафедры маркетинга и управления инновационной деятельностью СумГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://km.fem.sumdu.edu.ua.