Комплексна оцінка та аналіз інноваційного потенціалу промислових підприємств

Автори:
Лабунська Світлана Віталіївна
Сторінки:
102 - 112
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті розкрита сутність інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтоване його значення для досягнення цілей сталого розвитку на основі систематичної та ефективної інноваційної діяльності. Висвітлені результати оцінки та аналізу інноваційного потенціалу підприємств України в галузях машинобудування, металургії та хімічної промисловості за видами інновацій. Доведена доцільність використання запропонованої методики для обліково-аналітичної підтримки управлінських рішень щодо інноваційних проектів підприємств.


Ключові слова
аналіз, інновація, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал підприємства, управлінське рішення


Посилання
  1. Геєць В.М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія ; за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 389 с.
  2. Єрмошенко М.М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умовах України інформаційної економіки / М.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11(91). – С. 14-20.
  3. Ілляшенко С.М. Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №3. – С. 229-241. 
  4. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія ; за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с.
  5. Лабунська С.В. Концептуальні підходи до оцінки інноваційної спроможності підприємств / С.В. Лабунська // Управління розвитком : зб. наук. праць. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – №21(118). – С. 84-89.
  6. Рогоза М.Є. Сратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія / М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.
  7. Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності : монографія / О.В. Прокопенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 395 с.
  8. Светуньков М.Г. Предпринимательство и инновации : монография / М.Г. Светуньков, С.Г. Светуньков. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 128 с.
  9. Федулова Л. Розвиток національної інноваційної системи України / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України. – 2010. – №4. – С. 35-47.
  10. Oslo M. Guidelines for collecting and interpreting innovation data / M. Oslo. – OECD : EUROSTAT, 2005. – 108 р.