Теоретичні засади використання стратегії імпортозаміщення на промислових підприємствах

Автори:
Кисіль Тетяна Володимирівна
Сторінки:
64 - 71
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто наукові розробки, присвячені вибору та реалізації інноваційних стратегій. Автором запропоновано вдосконалити класичний підхід до стратегічних напрямів росту підприємства, а саме за допомогою стратегії імпортозаміщення. Визначено передумови впровадження даної інноваційної стратегії.


Ключові слова
інноваційна стратегія, маркетингові стратегії росту, стратегія імпортозаміщення, зона прибутку, споживач промислової продукції


Посилання
 1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 2003. – 1056 с. 
 2. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг / Ж. Ламбен. – СПб. : Питер, 2007. – 800 с. 
 3. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с. 
 4. Дубинина М.В. Стратегическое планирование на машиностроительном предприятии (на примере предприятий бытового машиностроения) : автореф. дис… канд. экон. наук : 08.06.01 / М.В. Дубинина. – Донецк, 1999. – 19 с.
 5. Генова С.И. Оптимизация процесса планирования ассортимента продукции в рамках маркетинговой деятельносты предприятия: дис. д-ра экон. наук: 08.00.06 / Молдавская экономическая академия. / С.И. Генова. – Кишинев, 2006. – 154 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1209.
 6. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підруч. / З.Е. Шершньова; 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с. 
 7. Яценко Р.Н. Модели оценки, анализа и прогнозирования положения предприятия на рынке / Р.Н. Яценко // Бизнес Информ. – 2008.– № 3. – С. 25-30. 
 8. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації : монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько ; за заг. ред. д-ра, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 328 с. 
 9. Судник В. Оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия / В. Судник // Справочник экономиста. – 2004. – № 8. – С. 34-41. 
 10. Дериколенко О.М. Особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами / О.М. Дериколенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi 2012_2_78_83.pdf.
 11. Кисіль Т.В. Стратегія імпортозаміщення як перспективний напрямок розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі [Електронний ресурс] / Т.В. Кисіль // Ефективна економіка. – 2013. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=2603.
 12. Іщенко С.В. Дослідження методів формування товарної політики промислового підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Іщенко // Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1209.