Компаративний аналіз регіонів України за рівнем викидів забруднювальних речовин від автотранспорту

Автори:
Чинкуляк Наталія Миколаївна, Маров Ігор Володимирович
Сторінки:
287 - 296
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано вплив діяльності автотранспортного комплексу на стан атмосферного повітря. Розраховано інтегральні оцінки рівня викидів забруднювальних речовин автотранспортом за регіонами України, на підставі яких проведено ранжування територій і виділення кластерів, що характеризуються однаковим екологічним навантаженням.


Ключові слова
автотранспортний комплекс, викиди забруднювальних речовин, факторний аналіз, метод головних компонент, інтегральна оцінка, ранжування територій, ієрархічний метод кластерного аналізу


Посилання
 1. Кухарская Н.А. Факторы развития регионов Украины в процессе трансформации экономики страны / Н.А. Кухарская // Економіка промисловості. – 2010. – № 2 (29). – С. 19-27.
 2. Амоша О. Особливості розвитку прикордонного співробітництва промислового регіону / О. Амоша // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 28-30.
 3. Білорус О.Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток / О.Г. Білорус, Ю.М. Мацейко. – К. : МАУП, 2005. – 492 с.
 4. Геєць В.М. Інноваціійні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семеноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.
 5. Герасимчук З.В. Транскордонне співробітництво регіонів: методика оцінки та шляхи активізації : монографія / З.В. Герасимчук, Л.В. Корольчук. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – 184 с.
 6. Герасимчук З.В. Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону : монографія / З.В. Герасимчук, І.С. Кондіус. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – 412 с.
 7. Дорогунцов С. Техногенно-экологическая безопасность урбанизированных территорий Украины / С. Дорогунцов, А. Федорищева // Экономика Украины. – 2000. – № 5. – С. 4-11.
 8. Симоненко В.К. Регіони України. Проблеми розвитку / В.К. Симоненко. – К. : Наукова думка, 1997. – 264 с.
 9. Павлова Е.И. Экология транспорта / Е.И. Павлова. – М. : Транспорт, 2000. – 248 с.
 10. Пащенко Ю. Развитие международного транспортного сообщения Украины / Ю. Пащенко, А. Давиденко // Экономика Украины. – 1999. – № 5. – С. 47-55.
 11. Галушко В.Н. Технология имитационного моделирования динамики обслуживания пассажиропотока городским транспортом / В.Н. Галушко, В.Д. Левчук, И.В. Максимей и др. // System Research&Information Technologies. – 2006. – № 1. – С. 18-30.
 12. Якунин В.И. Политология транспорта. Политическое измерение транспортного развития / В.И. Якунин. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. – 432 с.
 13. Статистичний збірник «Україна в цифрах» за 2011 р.; за ред. О.Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 251 с.
 14. Пеньшин Н.В. Оценка эффективности функционирования автомобильного транспорта / Н.В. Пеньшин // Вопросы современной науки и практики. – 2008. – № 1 (11), Т. 2.– С. 89-98.
 15. Статистичний збірник «Регіони України» 2012.; за ред. О.Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – Частина 1–310 с.
 16. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник / А.М. Єріна. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 с.
 17. Press W.H. Numerical recipes: The art of scientific computing / W.H. Press, S.A.Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery. – New York : Cambridge University Press, 1986. – 818 p. 
 18. Зиновьев А.Ю. Визуализация многомерных данных / А.Ю. Зиновьев. – Красноярськ : Изд-во КГТУ, 2000. – 168 с. 
 19. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности / С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков и др. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 607 с.
 20. Jolliffe I.T. Principal Component Analysis / I.T. Jolliffe // Springer Series in Statistics. – NY : Springer, 2002. – 487 p.
 21. Чубукова І.А. Методи кластерного аналізу. Ієрархічні методи [Електронний ресурс] / (INTUIT.ru: Інтернет-Університет Інформаційних Технологій. Дистанційна освіта (2003-2008) / І.А. Чубукова // Data Mining: лекція № 13. – 2006. – Режим доступу: http://www.intuit.ru/ department/database/datamining/13/2.html.